<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

 

Nu isolerar vi till nära-noll

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Hus och byggnader är större miljöbovar än bilar och flygplan tillsammans. Byggreglerna skärps löpande för att vi ska nå nära-noll och det finns mycket jobb att göra. Kom med du också och låt oss hjälpas åt med ett av planetens viktigaste uppdrag.

Energieffektivisering är nödvändigt för att klara klimatmålen

EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-noll-energibyggnader (NNE-byggnader) senast år 2020. Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75–80% av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga hus energirenoveras till nära-noll.

Vad innebär nära-noll?

En nära-noll-renovering en genomgripande renovering där praktiskt taget alla delar av klimatskalet renoveras. Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig. I en NNE-byggnad täcks en betydande del av energibehovet av förnybar energi som produceras i eller nära byggnaden.

Energiklassning

Ett bra sätt att jämföra byggnaders energianvändning är att titta på energiklassningen. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Paroc rekommenderar att man siktar på energiklass A för att nå rätt nivå vid energirenovering till NNE.

Red stripe section devider

Nybyggnation till nära-noll

Energiprestandadirektivet definierar en nära-nollbyggnad som en byggnad som har en mycket hög energiprestanda. För att energianvändningen skall klara nära-noll-nivåer ställs stora krav på alla delar av huset; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer. PAROC Klimatskiva ZERO är ett bra val för nybyggnation av såväl höga som låga byggnader. 

Energirenovering till nära-noll

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ett steg i rätt riktning är att energirenovera för att möta morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Så om man ändå planerar att renovera bör man tänka energirenovering och passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade. 

Paroc erbjuder samtliga produkter som behövs för att skapa energieffektiva och brandsäkra byggnader.

 

Red stripe section devider

Lagkrav för nära-noll

Boverket

Den 1 juli 2017 införde Boverket nära-nollenergiregler i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning. De ändrade reglerna innebär ingen skärpning av energikraven, utan samma energikrav uttrycks på ett nytt sätt. Hösten 2017 presenterar Boverket det andra steget i införandet av nära-nollenergiregler. De nya reglerna innebär en skärpning av energikraven och beräknas träda i kraft fr o m 2021.

 

Huvudsakliga förändringar i BBR 2017

  • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning
  • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
  • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att omfatta såväl sol som vind, vatten och mark

Läs mer på Boverkets egen hemsida >

Red stripe section devider

Checklista för energirenovering

Ett bra verktyg att använda sig av vid energirenovering är den så kallade Kyotopyramiden. Pyramiden ger anvisningar vilken ordning de energibesparande åtgärderna bör genomföras för att mest effektivt minska energianvändningen i hus.

Kyoto-pyramide

Ordningen på åtgärderna börjar i botten på pyramiden och går uppåt.

Minimera värmebehovet 
Minimera elbehovet 
Utnyttja solenergi 
Visa och reglera
Välj värmekälla

 

För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi gjort några enkla checklistor som du kan ladda ned och använda i arbetet. 

Checklist  Checklist