<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

För energikloka och hållbara putsade fasader

Vårt sortiment av brandsäkra isolerskivor erbjuder en effektiv lösning för den putsade fasadens utmaningar. Tack vare lägre lambda säkerställs energieffektivitet och besparingar både vad gäller klimat och uppvärmningskostnader. PAROC FATIO, FATIO plus och PAROC LINIO är fuktsäkra och har en mycket god mekanisk stabilitet vilket säkerställer en mycket god hållbarhet för fasaden.

Varför ska du välja PAROC stenull för putsade fasader?

Rendered facadeVårt sortiment av putsprodukter skapar förutsättningar för hållbara konstruktionslösningar. Fördelarna som räknas upp nedan är särskilt värda att lägga på minnet.

Spar energi
Låg värmeledningsförmåga garanterar sänkta energikostnader.

Skyddar mot brand
Brandsäker PAROC Stenull är icke brännbar och har en smältpunkt på cirka 1000 °C. Tillsammans med putsen erhålls därför en brandsäker fasad.

En hållbar fasad
PAROC Stenull är garanterat fuktbeständig och dimensionsstabil och bidrar till en fasad med lång livslängd.

Snabb och enkel montering
Lätt att hantera och montera tack vare den mekaniska stabiliteten och den låga vikten. 

Flexibel design
Gör det möjligt att använda mörk puts på fasader.

Effektiv ljudisolering
PAROC Stenull är ett poröst material och därför ett utmärkt val för att förbättra ljudkomforten.

Så utformas en väl fungerande putsad fasad

Ytterväggarna skyddar mot väder och vind

En byggnads ytterväggar fungerar som en klimatskärm och skall skydda mot kyla, nederbörd, starka vindar, buller och brand. Bra ytterväggar med rätt isolering är en förutsättning för ett sunt och behagligt inomhusklimat.

 

Värmeisoleringens ekonomiska aspekter

En byggnads värmeisolering kan ses som en ekonomisk investering som förväntas ge avkastning. Kostnaden för isoleringen är det investerade kapitalet och avkastningen är de framtida sänkta energikostnaderna. Kostnaden för byggnadens värmeisolering uppgår normalt till ca 3-5 % av den totala byggkostnaden. Återbetalningstiden för värmeisoleringen är relativt kort jämfört med byggnadens förväntade livslängd. Kostnaden för att bygga ett hus som förbrukar 50 % mindre energi beräknas i genomsnitt bara vara 5 % högre än kostnaden för att bygga ett standardhus.

 

Värmeisolering ger en bättre miljö

Byggnaderna är faktiskt den största enskilda energikonsumenten i Europa - större än industrin och transporterna. 40 % av den totala energianvändningen i Europa används för uppvärmning och luftkonditionering av byggnader. Det betyder att motsvarande mängd utsläpp alstras genom den energi som byggnaderna använder. Lagen om energideklaration är resultatet av ett EU-direktiv, också kallat EPBD, som syftar till att minska energianvändningen i byggnader. Som en konsekvens av detta minskar även koldioxidutsläppen vilket ger en minskad miljöbelastning. Energideklaration ska göras för byggnader där energi tillförs för uppvärmning och kylning. 

 

Brandskydd

Kraven från samhället som specificeras i våra byggregler är i första hand utformade för att rädda människoliv. Boverket delar in byggnader och utrymmen i olika verksamhetsklasser beroende på förmågan att kunna utrymma byggnaden i händelse av brand. Byggnader delas också in i byggnadsklasser beroende på skyddsbehov, antal våningar, verksamhet, area och brandbelastning. PAROC Stenull framställs av sten och kan användas i applikationer utan begränsning. De flesta typer av mineralull klassificeras som obrännbart material, men stenull har en ännu högre smälttemperatur, över 1000 °C, vilket ger längre skydd. I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller förhindras brandspridning effektivt.

 

Ljudisolering

I takt med att trafikbuller och andra lågfrekventa ljud har ökat blir kraven på effektiv ljudisolering allt hårdare. Stenull är ett fibermaterial med utmärkta ljudabsorberande egenskaper och när det täcks med utvändig puts skyddar det mot buller utifrån.

 

Tilläggsisolering

Frågan om tilläggsisolering uppkommer ofta under en renovering. Tilläggsisolering väjs vanligtvis för att förbättra boendekomforten, förbättra energieffektiviteten eller som en del av reparation och underhåll av fasaden.

 

Putssystem kan användas på bärande väggar av olika slag

Värmeisolering för putsade fasader kan användas på bärande väggar av olika slag, bland annat tegel, lättbetong, betong, trä och stål. I handeln finns ett antal skilda system som ställer olika krav på isoleringsmaterialet - Paroc kan erbjuda produkter för alla dessa system.

En byggnad som andas 

När stenull används som isolering får fukten möjlighet att torka snabbt tack vare materialets höga ånggenomsläpplighet. När konstruktionen utformas är det viktigt att se till att vatten inte kan tränga in i konstruktionen genom sprickor och läckande fogar och att eventuellt vatten inne i konstruktionen snabbt kan torka ut.

 

Relevanta Europeiska standarder och riktlinjer

Följande standarder och riktlinjer innehåller detaljerade bruksanvisningar för komponenter och hela system. Våra isoleringslösningar är utformade i enlighet med dem. Baserat på dessa standarder och riktlinjer kan alla systemleverantörer ansöka om ETA-intyg (europeiskt tekniskt godkännande).

ETAG 004: Sammansatta system för utvändig putsbelagd värmeisolering 

Denna riktlinje beskriver prestandan hos system som används som utvändig isolering på väggar, kontrollmetoderna som används för att undersöka de olika prestandaaspekterna, bedömningskriterierna som används för att bedöma prestandan och de antagna förutsättningarna för design och utförande.

ETAG 014: Fästdon av plast för montering av sammansatta system för utvändig putsbelagd värmeisolering 

Riktlinjen beskriver grunderna för bedömning av fästdon av plast som ska användas för montering av EITCS i ett underlag (substrat) gjort av betong och murverk.

EN 13500: Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Utvändiga värmeisoleringssystem (ETICS) baserade på mineralull – Specifikation 

Denna standard beskriver produktegenskaper och innehåller även rutiner för testning, märkning och etikettering. ETICS fästs på utsidan av nya eller befintliga väggar för att förbättra isoleringsförmågan. ETICS skyddar också mot vädergrånad och förbättrar byggnadernas utseende. De ökar inte stabiliteten hos väggarna de monteras på. Värmeisoleringen behövs för att överföra belastningen till substratet men standarden omfattar inte hållfastheten mellan ETICS och byggnadsfasaden där den monteras.