Rörledning & rörisolering

Rörledningar är en integrerad del i VVS-system. Genom att isolera dina rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och driftkostnaderna. För att kunna hålla önskad vattentemperatur, med rätt marginaler, behöver rörledningarna isoleras.

Vid rörisolering rekommenderas PAROC produkter som har ett ytskikt av armerad aluminumfolie även kallad AluCoat. PAROC är unika med en komplett systemlösning med PAROC Hvac Section AluCoat T, Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Tejp AluCoat.

Energiklok rörisolering sparar pengar!

Fördelar med PAROCs rörisolering: 

  • Obrännbart material 
  • Låga värmeförluster och driftkostnader 
  • Klass A-produkt enligt VVS AMA & Kyl 12
  • Snabb installation 
  • Komplett system med rörisolering och tillbehör 
  • Stora miljövinster

Tappvarmvattenrör kräver en effektiv isolering för att vattnet ska ha rätt temperatur där det används. Dessutom ska isoleringen minska värmeförlusterna och på så sätt ge lägsta möjliga energiförbrukning och driftskostnad. Rör för värmesystem isoleras för att begränsa värmeförluster och för att transportera värmen till rätt ställe, t ex värmeväxlare och radiatorer, vid rätt tidpunkt.

Tappvarmvattenrör
För tappvarmvattenrör innebär alla värmeförluster samtidigt energiförluster, som går att begränsa. Pannan värmer upp vattnet till rätt temperatur och sedan måste rören ombesörja att vattnet kommer fram till sina tappställen med rätt temperatur. Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska vattentemperaturen vara lägst 50 °C och högst 60 °C efter tappstället.

Värmesystem
Under större delen av året behöver värme tillföras byggnader och detta sker med olika typer av värmesystem. Rör till värmesystem med radiatorer isoleras inte bara för att minska värmeförluster utan även för att temperaturfallet ska begränsas samt att yttemperaturen inte ska bli för hög. 
 

VVS rörböj isolerad med PAROC Hvac Bend AluCoat T  VVS-rör isolerad med PAROC Hvac Section AluCoat T 
Det är enkelt att isolera rörbjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, även kallad PAROC Hvac Section AluCoat T.

Rätt produkt på rätt plats
Paroc rekommenderar PAROC Hvac Section AluCoat T för raka varm rör och för rörböjarna PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beräkningsprogram
Använd beräkningsprogrammet, PAROC Calculus för att hitta rekommenderad isoleringstjocklek och den lösning som bäst passar för dina behov. Med programmet beräknas även enkelt värmeförlust, yttemperatur och även temperaturfall.

Rör för tappkallvatten och komfortkyla isoleras för att begränsa värme- och fuktflödet från omgivningen till rören. Största skälet att isolera kalla rör är att förhindra att vattnet värms, undvika kondensbildning och frysning.

Hälsosynpunkter
Om tappkallvattnet blir för varmt kan detta orsaka bakterietillväxt t ex legionella. För att säkerställa att vattnet i tappkallvattenrör håller sig kallt måste rören isoleras så att värme från omgivningen inte överförs till rören. I Boverkets Byggregler, kapitel 6:622, sägs bl a: ”Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.”

Förhindra kondens
Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt. Genom att isolera röret så att yttemperaturen
överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondens.

Ångbromsar
Parocs produkter av stenull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd, vilket innebär att dessa produkter måste förses med ytskikt som bromsar fukttransport. Paroc produkter har ångbroms i form av en tunn alumuminiumfolie i AluCoat. Montaget och fogtätningen är viktiga för bra resultat.

Komfortkyla
Kontor, affärer och andra offentliga byggnader är alla exempel på lokaler där uppvärmningsbehovet är ganska litet, medan behovet av att hålla nere temperaturen är större. Ofta finns ett kylmaskineri som transporterar kylmediat (vätska eller luft) långa sträckor till kylbafflar eller kylpaneler i taken. Dessa kyler den uppåtgående varma luften som sjunker tillbaka till golvet och ger en jämn fördelning samt behaglig temperatur i rummen. Generellt brukar det antas att det kostar ca 3 gånger mer att producera kyla än värme. Av den anledningen är det viktigt att rör för komfortkyla isoleras med samma isolertjocklek som varma rör, dvs hänsyn tas till de ekonomiska och miljömässiga aspekterna.

 

VVS rörböj isolerad med PAROC Hvac Bend AluCoat T VVS-rör isolerad med PAROC Hvac Section AluCoat T
Det är enkelt att isolera rörbjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, även kallad PAROC Hvac Section AluCoat T.


Rätt produkt på rätt plats
Lämplig produkt för isolering av kallar raka rör är PAROC Hvac Section AluCoat T. För rörböjar rekommenderas PAROC Hvac Bend AluCoat T och med PAROC tejp AluCoat har vi en komplett systemlösning.

När dagvattnet leds från taket genom byggnaden måste röret isoleras för att förhindra att det bildas kondens i byggnaden. Den bäst lämpade produkten för detta ändamål är PAROC Hvac Section AluCoat T med en rätt utförd fogtätning. På samma sätt kan även avloppsrör i byggnader isoleras mot kondens, beroende på hur rören har dragits, liksom mot brand och ljud. Detta görs med Parocs nätmattor eller rörskålar. 

 

 Dagvattenrör

När dagvatten leds från taket
genom byggnaden måste röret
isoleras mot kondens på hela
sträckan genom byggnaden
(se bild till vänster).

Avloppsrör är främst brand-
och ljudisolerade. Värme- och
kondensisolering kan dock
också krävas ibland
(se bild till höger). 
 

 Avloppsrör

 

För mer information om Parocs lösningar, kontakta närmaste Paroc återförsäljare.