Värmeisolerade kanaler

Ventilationssystem måste värmeisoleras för att värmeförlusterna ska kunna begränsas och regleras.

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet. 

Värmeisolerade ventilationskanaler  Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.

 


Rätt produkt på rätt plats
PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent.

 

Energirenovering av rör och kanaler

I renZERO projektets svenska pilot har vi använt PAROC Hvac AirCoat, som är framtagen och anpassad för både värme och kondensisolering av ventilationskanaler.

AirCoat insulation   

Vid installation i lösull rekommenderas 50 mm isoleringstjocklek och när installation sker ovanför lösullen rekommenderas 100 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat. 

 

Kondensering

För kanaler där medietemperaturen är lägre än den omgivande lufttemperaturen finns det risk att det bildas kondens på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensbegränsande funktionen ska uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Isoleringen monteras vanligtvis utvändigt på ventilationskanalerna, men kan också på rektangulära kanaler monteras invändigt.

Kondensisolerade ventilationskanaler 

I isoleringslösningar som har till uppgift att begränsa fuktflödet in mot ventilationskanalerna måste ytskiktet fungera som ångbroms. I sådana fall är isolering med aluminiumytskikt en lämplig lösning, även kallad AluCoat. Den monteras med spirallindning, stift och bricka alternativt bandning, och alla fogar tejpas noggrant.

Utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler kan utföras med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. På rektangulära kanaler kan även PAROC Hvac Slab AluCoat användas. Alternativt kan nätmattor och andra skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen ska uppnås.


För en grundläggande analys av kondensisoleringen av ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Om vi antar att den relativa luftfuktigheten är cirka 50 % och att temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan är 15°C, brukar 20 mm isolering vara tillräckligt. Vid en relativ luftfuktighet på 70 % kan isoleringstjockleken ökas till 40 mm beroende på storleken på kanalen. I andra fall bör man göra en särskild beräkning.

I tabellen nedan kan du se när kondensisolering krävs.

Kanal  Luft i kanalen  Kanalens placering  Varför isolera?  Vilken lösning? 

Kanal för tillförsel av uteluft, luftkondentionering mm

Kall luft I varma utrymmen (högre temperatur än i kanalen) Kondensering på utvändig yta Värmeisolering + ångspärr, tejp
Uppvärmd luft, frånluft mm Varm luft I ett kallt utrymme Kondensering på inneryta Värmeisolering
I ett varmt utrymme Värmeisolering för minskade energiförluster Värmeisolering

Du kan enkelt räkna ut rätt tjocklek på isoleringen med hjälp av Parocs beräkningsprogram PAROC Calculus. Om du behöver isolera av värmeskäl och som brandskydd, ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen och värmeisoleringen och ångspärren ovanpå brandisoleringen.

För mer information om brandskydd av kanaler ber vi dig kontakta närmaste Paroc-återförsäljare.