<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Hållbarhet - vår viktigaste drivkraft

I dag förstår de allra flesta att mänsklig aktivitet är den största och viktigaste anledningen till global uppvärmning. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och gör att temperaturen, havsnivån och nederbördsmönstren förändras. Vi kan vidta åtgärder för att minska omfattningen av dessa förändringar.

Hållbarhetskraven driver på förändringen hos våra kunder, leverantörer, intressenter och slutanvändare. Förändringen innebär betydande möjligheter, samtidigt som den är en stor utmaning. Paroc vill gå i bräschen för denna förändring.

Under årens lopp har vi strävat efter såväl kort- som långsiktig miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genom att utveckla verksamheten med fokus på resurs- och energieffektivitet. På senare år har vi startat och deltagit i flera projekt som har handlat om allt från våra produkters miljöpåverkan till kunskap om hur man bygger energieffektiva hus och hur man utför energieffektiva renoveringar till lägsta möjliga kostnad.

Vi kan stolt hävda att vi var först med att lansera såväl koncept för lågenergihus som avancerade koncept för kostnadseffektiva energirenoveringar. Parallellt med att vi förbättrar vårt erbjudande strävar vi efter att sänka energiförbrukningen i den byggda miljön – utan att göra avkall på estetiska värden. Byggsektorn står för 40 % av den samlade energiförbrukningen i EU. Det gör att det finns enorma möjligheter för lösningar som gör skillnad.

Vi utvecklar våra lösningar så att de uppfyller våra slutanvändares och kunders hållbarhetsbehov. Utmaningen är enorm och möjligheterna ännu större. Vi följer vår hållbarhetsstrategi, steg för steg. På sidorna som följer kan du läsa mer om hur långt vi har kommit, vad vi har uppnått hittills och vilka mål vi har satt upp för framtiden.