Uppförandekod

Paroc Group Code of Conduct

Säkerställer ansvarsfulla affärsmetoder

Parocs Uppförandekod beskriver hur alla våra anställda på Paroc arbetar och interagerar med intressenter, från utvinning av råvaror till leverans av våra lösningar och tjänster, i alla länder där vi är verksamma. 

Tillsammans med våra värderingar, policyer och vårt ledarskap hjälper den vår personal att uppnå affärsmålen, samtidigt som de lever upp till intressenternas förväntningar och följer internationella etisk praxis, erkända miljöstandarder och lagar. Vi har samma höga förväntningar på våra leverantörer.

Vår Uppförandekod beskriver vad som minst krävs när det gäller uppförande på områden som transparens, rättvisa och integritet, efterlevnad av lagstiftning, miljö och mänskliga rättigheter. Vår VD bär det yttersta ansvaret för införandet av Koden, som vi sprider nedåt i organisationen via linjeledningen och specifika policyer, såsom antibedrägeri- och antikorruptionspolicyn.

Rapportering av misstänkta överträdelser av våra etiska regler

Policyer och riktlinjer för att främja ansvarsfullt företagande är väl integrerade i våra affärsmetoder och vi har en stark kultur som stöder etiskt uppförande. En del av vårt åtagande för att ta vårt ansvar på allvar är tillhandahållandet av en kanal där anställda och externa intressenter kan rapportera eventuella farhågor man har, snabbt och konfidentiellt.

I februari 2018 blev Paroc en del av Owens Corning. Vem som helst kan rapportera en allvarlig misstanke om överträdelse av Parocs etiska regler, anonymt om man så önskar, via Owens Cornings etiska rapporteringsplattform och med vetskapen att ett professionellt svar kommer att respektera alla parters rättigheter.

Gå in på Owens Cornings etiska rapporteringsplattform

För kundförfrågningar vänligen kontakta vår lokala säljpersonal. Gå till Parocs webbsida Kontakta oss