Arbetsanvisning Isolera med PAROC PROOF Omvända tak

Singeltäckning är enklaste och bästa lösningen på helt otrafikerade tak. Mängden singel beror på aktuell vindlast – dock minst 50 mm för att uppfylla kravet på skydd mot flygbrand. Använd i första hand Ecoprim med falsade kanter. Isolera i två skikt vid större tjocklekar. 

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: Ecoprim PAROC XES 200j, XES 300, XES 300j, XES 400j, XES 500j, Markskiva PAROC GRS 30.

Vid längre tids förvaring på arbetsplats bör skivorna täckas över för skydd mot solljus (UV-strålning).

Produktval
Isolering av omvända tak utförs med Ecoprim. Produktvalet styrs av den belastning taket utsätts för. Skivorna kan levereras spårade för att öka avrinningshastigheten på tätskiktet och därmed minska vattnets "lyftkraft" på isoleringen.
I tak med personlast: PAROC XES 200j.
I tak med trafiklast: PAROC XES 300j eller PAROC XES 400j.
I takträdgårdar: PAROC XES 200j.

Underlag
Lämpliga bjälklag för omvända tak är betong, betongkassetter och lättbetong men en lutning på minst 1:100. Ytan skall ha sådan jämnhet att avsett tätskikt kan läggas utan risk för framtida skador. 

Tätskikt
Som tätskikt kan användas gjutasfalt, två- alt trelagstäckning av papp eller enlagstäckning med dukar baserade på exempelvis butylgummi eller PVC. Tätskiktet kan antingen läggas löst eller helklistras. Duken får inte innehålla lösningsmedel eller andra tillsatser som kan skada cellplasten då den läggs direkt på tätskiktet. Om risk för skador finns, skyddas Ecoprim-skivan genom att ett lag fiberduk läggs på tätskiktet som skydd. Ecoprim kan läggas direkt på PVC eller Butyl. Gjutasfalt läggs i två skikt om 10–12 mm enligt fabrikanternas anvisningar. Täthetsprovning utförs i den omfattning som framgår av byggnadsbeskrivningen.

 
Ecoprim-skivorna läggs i förband med en förskjutning på ca 200 mm. För takets goda funktion är det viktigt att skarvarna blir täta och springor större än 2 mm bör inte förekomma. Vid isolering i två eller flera skikt behöver falsade skivor inte användas. Skärning av skivorna sker bäst med vanlig såg.
Vid klistring används asfalt OA 80–90 som stryks på underlaget. Klistring utförs som helklistring. Observera smältrisken vid hög asfalttemperatur. Observera också att klistring av Ecoprim-skivorna inte får ske direkt i nyutlagd gjutasfalt på grund av smältrisk. Fluxad asfalt får inte användas. Vid lös läggning säkras skivorna enklast genom att omedelbart belastas.
Särskilt skydd för normalt förekommande arbetstransporter på Ecoprim-skivorna under byggtiden krävs inte.

Avvattning
Brunnar i omvända tak ska ha inlopp i minst två nivåer. Vid montering och kontroll, se till att båda inloppen är öppna.
Kontrollera singeltäckningen vid bräddavlopp så att inga stenar kan följa med över kanten om vatten skulle stiga till avloppets nivå.
 

Skyddsskikt
Till skydd mot flygbrand och solljus måste omvända tak täckas med stenmaterial. Ett flertal olika möjligheter finns och för de vanligaste lämnas föreskrifter nedan.

1. Singel eller makadam 16–32 mm
Singlet läggs direkt på isolerskivorna med separationsskikt emellan, till en minsta tjocklek av 50 mm eller enligt beskrivning och avjämnas väl.
Separationsskiktet utgörs av fiberduk, med överlapp om minst 250 mm och med sådan täthet att de fina partiklarna hindras från att rinna ner mellan skivorna. Skiktet måste vara diffusionsöppet. Stenmaterialet läggs på isolerskiktet och avjämnas väl.

 

 

 

 

2. Matjord
Takträdgård utförs som ett omvänt tak isolerat med Ecoprim. Skivorna täcks med PAROC GRS 30 Markskiva. Därefter läggs matjorden ut till rätt tjocklek. Markskivan min 50 mm ersätter del av isoleringen och fungerar som separationsskikt.

 

 

 

 

 

 

3. Gångbaneplattor i sand
På Ecoprim-skivorna läggs separeringsskikt enligt fig. 1. Min 50 mm sand läggs som underlag för gångbaneplattor av betong. Istället för sand kan distansklotsar användas. Montera stöden i betongplattans hörn.

 

 

 

 

 

4. Betong
På Ecoprim-skivorna läggs separeringsskikt enligt 1. Överbetongen gjuts direkt på separeringsskiktet till en minsta tjocklek av 50 mm eller enligt ritning. Gjutfogar tätas mot vatten så långt möjligt.