Arbetsanvisning Isolera med Snedtaksskiva PAROC eXtra pf

PAROC eXtra pfPAROC eXtra pf är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. 

2018-02-06

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Yttertaket består vanligtvis av taktäckning och underlagstak. Taktäckningen är vattenavvisande samt har förhållandevis hög ångtäthet. Underlagstaket bör ventileras väl för att undvika alltför hög fuktansamling. Ventilationen anordnas med hjälp av luftspalter vid takfoten och vid taknock alternativ med ventiler i gavelspetsarna.

Vid isolering av snedtak är valet av tjocklek ofta begränsat av takstolens dimension. Tjockleken kan i viss mån ökas genom påsalning. En viss del av utrymmet, närmast underlagstaket, måste lämnas oisolerat för att åstadkomma en väl ventilerad luftspalt. Luftspalten är viktig för att kunna ventilera bort eventuell fukt. Luftspalten bör i ett snedtak vara minst 10 mm. 

Öppningar måste finnas vid takfot och vid nock eller ovanför eventuellt hanbjälklag för att en bra cirkulation av luften skall åstadkommas. En bra lösning är att använda Snedtakskivan som är avsedd att monteras från insidan mellan takstolar med c/c avstånd 1200 mm. Isolerskivan är försedd med ett vindskyddande papper på en sida. Detta vänds alltid utåt mot underlagstaket.

Vid montage av luft- och ångspärr måste stor omsorg läggas på att denna monteras så att fullgod lufttäthet erhålls så att fuktig luft inte kommer igenom och kondenserar mot yttertaket. Se separat anvisning för luft- och ångspärr

SNEDTAK MED STÖDBENSVÄGG
Börja med att montera en Vindavledare i anslutningen stödbensvägg och snedtak samt i anslutningen mellan snedtak och vindsbjälklag enligt figur. För att fixera isoleringen i stödbensväggen häftas Montageband fast på utsidan av regeln. Snedskär översta isolerskivan vinkelrätt mot snedtaket. 

 

 

 

 

 

 

 

Fäst montagebanden på takstolen så att dessa hamnar i centrum på isolerskivorna. Montera därefter isoleringen vågrätt och arbeta uppåt i snedtaket. Var observant på att isoleringen inte trycks ut mot underlagstaket, utan kommer i liv med takstolens insida. Efterhand som isoleringen monteras i regelfacken häftas montagebanden fast på nästa takstol. Detta fixerar isoleringen tillfälligt innan luft- och ångspärr och glespanel monteras. Om snedtaksskivan skall monteras i hanbjälklaget snedskärs isoleringen även här.

 

 

 

 

 

 

 

SNEDTAK

Kontrollera att en vindavledare är monterad i takfoten. Första isolerskivan snedskärs för att passa mot väggskivan eller takfoten. Isolera därefter enligt ovan.