Arbetsanvisning Isolera med Stegljudsisolering

PAROC SSB används för stegljudsisoleringDet finns flera anledningar till varför man skall isolera golvet. Välisolerade golv spar energi, har en ljuddämpande effekt och ger härligt varma och sköna golv som ökar komforten i huset. Oavsett vilket som är ditt främsta mål med isolering av golvet kan vi hjälpa dig.

Stegljudsisolering avser att minska ljudet som hörs mellan våningar. Det bestäms av stegljudsnivån i rummet nedanför. Beroende på typ av golvstruktur kan olika förbättringar göras med hjälp av isolering. Stegljudsskivan PAROC SSB 2t är en skiva av obrännbar stenullsisolering som används som ljudabsorberande skikt (fjäder) för att reducera stegljud i flytande golv. 

2018-03-05

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 

Överbetongen ska utföras i ett homogent skikt som är minst 50 mm tjockt. Överbetongen skall skiljas från anslutande byggnadsdelar för att kunna röra sig fritt. Det kan ske med remsor av stenull mot väggar, pelare, fundament etc. Gå aldrig direkt på isoleringen. Vid utläggning av betong ska alla transporter över isoleringsmaterialet ske på temporära landgångar. Elledningsdragningar kan utföras men i begränsad omfattning för att inte påverka stegljudsisoleringen. Ledningar för golvvärme gjuts in i överbetongen och tjockleken på gjutningen utökas med motsvarande tjocklek.  

 

 

 

 

 

Skär produkten noggrant så att skarvarna passar tätt tillsammans. Använd ett separat skärbord och verktyg som är anpassade för ändamålet. Undvik 4-hörnsmöten då dessa kan skapa mekaniskt svagare punkter hos konstruktionen. Användande av små bitar < 200 mm bör undvikas då det kan medföra ojämna skarvar. Produkten skall passas mot underlaget och det är viktigt att se till att det inte uppstår kontakt mellan skikten av betong eller att det bildas luftspalt mellan skikten. Isoleringen skall täckas av en plastfolie, ett papper eller liknande. Detta görs för att undvika betong mellan isolerskivorna skapar kontakt mellan betongskikten vilket försämrar steljudsisoleringen.

Stegljudsskivan placeras mellan två skivlager. I det undre lagret används en spontad 19 eller 22 mm golvspånskiva och i det övre lagret används en 22 mm spontad golvspånskiva + 12.5 mm golvgips. Den övre golvgipsen kan ersättas med ett parkettgolv med minst 14 mm tjocklek, vilket bör stämmas av med aktuell golvleverantör. Lägg stegljudsskivorna med den glasfiberflorbelagda sidan upp. Limma golvspånskivorna i not och spont och korslägg överliggande skivlager/parkettgolv. Lägg en regel, 50 – 100 mm bred mot anslutande väggar, vid dörrar och under tunga fasta inredningar, för att förhindra sättningar. Regeln ska vara 2 mm tunnare än stegljudsskivan. Täta fogarna längs väggarna med elastisk fogmassa. 

 

 

 

 

Skär produkten noggrant så att skarvarna passar tätt tillsammans. Använd ett separat skärbord och verktyg som är anpassade för ändamålet. Undvik 4-hörnsmöten då dessa kan skapa mekaniskt svagare punkter hos konstruktionen. Användande av små bitar < 200 mm bör undvikas då det kan medföra ojämna skarvar. Produkten skall passas mot underlaget och det är viktigt att se till att det inte uppstår kontakt mellan skivskikten eller att det bildas luftspalt mellan skikten av golvskivor/parkettgolv. Gå aldrig direkt på isoleringen. Ledningsdragningar kan utföras i begränsad omfattning om så att de inte påverkar stegljudsisoleringen.