Arbetsanvisning Grundläggning - Isolera platta på mark

Välj en isolering som tål belastningar från byggnaden och jordtryck under hela den avsedda brukstiden, med bibehållna termiska egenskaper. Normalt är Markskivan fullt tillräcklig för småhus, men vid byggnader, till exempel industribyggnader med högre belastningar bör Ecoprim produkter väljas.

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: Markskiva PAROC GRS 30, GRS 40, GRL 30, Ecoprim PAROC XES 200, XES 200j. 

 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Underlaget skall vara väl avjämnat och utgöras av min 100 mm dränerande material. Dräneringslagret skall också läggas under kantbalken. Det skall vara väl komprimerat och avjämnat och väl omsluta dräneringsledningen. Om marken består av lera, silt eller finsand rekommenderas ett lager Fiberduk som separationsskikt under dräneringslagret.

PAROC GRS 30 kan användas för belastningar upp till 20 kPa och GRS 20 kan användas för belastningar upp till 10kPa. Vid större belastningar rekommenderar vi en skiva av Ecoprim. 

Kantbalken kan utföras på olika sätt. Vi rekommenderar något av grundelementen från Paroc AB monterade med eller utan glesform. Vid glesform och höjd 600 mm på elementet rekommenderas tre stycken horisontella reglar istället för två som är brukligt vid elementhöjd 400 mm.
 

Pallarna med isolering tas lämpligen fram till grunden med lastmaskin. Skivorna läggs ut så att fyrhörnsmöte och genomgående springor inte förekommer. På så sätt åstadkommer man en kapillärbrytande funktion. Med skivor i två skikt kan genomgående skarvar helt undvikas. Materialtransporter med kärra o dyl får endast förekomma på utlagda landgångar. Vid omfattande gångtrafik bör landgångar läggas ut.

Armeringshållare med en stödyta av minst 1 dm2 bör användas för att undvika att de sjunker ned i isoleringen. Ingjutningsgods i form av avloppsbrunnar o dyl fixeras i sitt rätta läge före gjutning med pallning som vilar på dräneringslagret. Tänk på att minimera köldbryggan.

Efter betonggjutningen och rivning av eventuell glesform läggs dräneringen. Dräneringsrören läggs med sin överkant min 150 mm under kantbalken. Runt dräneringen och mot kantbalken återfylls med dränerande material upp till 300 mm över rörens överkant. Vi rekommenderar att Fiberduk används runt dräneringsmaterialet för att förhindra att fint material sätter igen dräneringsrören. Efter återfyllning skall markytan 3 m ut från sockeln ha en lutning från huset på minst 1:20. Stuprör skall anslutas till dagvattenledning. 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.