Arbetsanvisning Grundläggning - Isolera platta på mark

Välj en isolering som tål belastningar från byggnaden och jordtryck under hela den avsedda brukstiden, med bibehållna termiska egenskaper. Ecoprim har en mycket hög motståndsförmåga mot belastningar och lämpar sig väl i konstruktioner där krav finns på lastupptagningsförmåga. 


2021-01-07

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: Ecoprim PAROC XES 200, XES 200j.

 
Vid längre tids förvaring på arbetsplats bör skivorna täckas över för skydd mot solljus (UV-strålning).

Underlaget skall vara väl avjämnat och utgöras av min 100 mm dränerande material. Dräneringslagret skall också läggas under kantbalken. Det skall vara väl komprimerat och avjämnat och väl omsluta dräneringsledningen. Om marken består av lera, silt eller finsand rekommenderas ett lager Fiberduk som separationsskikt under dräneringslagret.

Kantbalken kan utföras på olika sätt. Vi rekommenderar något av grundelementen från Paroc AB monterade med eller utan glesform. Vid glesform och höjd 600 mm på elementet rekommenderas tre stycken horisontella reglar istället för två som är brukligt vid elementhöjd 400 mm.
 

 

Pallarna med isolering tas lämpligen fram till grunden med lastmaskin. Skivorna läggs ut så att fyrhörnsmöte och genomgående springor inte förekommer. På så sätt åstadkommer man en kapillärbrytande funktion. Med skivor i två skikt kan genomgående skarvar helt undvikas. Materialtransporter med kärra o dyl får endast förekomma på utlagda landgångar. 

Armeringshållare med en stödyta av minst 1 dm2 bör användas. Ingjutningsgods i form av avloppsbrunnar o dyl fixeras i sitt rätta läge före gjutning med pallning som vilar på dräneringslagret. Tänk på att minimera köldbryggan.

Efter betonggjutningen och rivning av eventuell glesform läggs dräneringen. Dräneringsrören läggs med sin överkant min 150 mm under kantbalken. Runt dräneringen och mot kantbalken återfylls med dränerande material upp till 300 mm över rörens överkant. Vi rekommenderar att Fiberduk används runt dräneringsmaterialet för att förhindra att fint material sätter igen dräneringsrören. Efter återfyllning skall markytan 3 m ut från sockeln ha en lutning från huset på minst 1:20. Stuprör skall anslutas till dagvattenledning.