Arbetsanvisning Isolera putsade fasader med PAROC Fatio Plus

Rendered facadeEn yttervägg med tjockputs är en utmärkt lösning för både nybyggnation och renovering. 


2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Generellt gäller dessa förhållningsregler.

 1. Installera isoleringen noggrant
  Installera isolerskivorna dikt an mot underlaget för att undvika genomgående luftkanaler mellan vägg och isolering. Montera isolerskivorna liggande med förskjutna skarvar och undvik att använda bitar med mindre längd än 20 cm eftersom detta kan leda till defekta skarvar.
 2. Infästning av isolering vid tjockputssystem
  Installera isolerskivorna med mekaniska fästen. Aktuell metod och antal fästelement beror på byggnadens höjd, väggtyp och vindlast. Följ noga putsleverantörens instruktioner. Paroc levererar putsfästen, putsnät och näthållare till tjockputssystem med PAROC FATIO som monteras enligt punkt 2 – 6 på följande sidor.
 3. Undvik långvarig exponering
  Isoleringen yta måste vara fri från smuts och andra föroreningar för att säkerställa korrekt vidhäftning mot putsskiktet. Detta måste även beaktas vid lagring och transport av isoleringen före installationen. Var försiktig med kanterna på isoleringen.
  Låt inte isoleringen sitta oskyddad under en längre tid. Långvarig exponering för väder åldrar ytan på isoleringen, vilket orsakar dålig vidhäftning av putsskiktet. Om materialet varit exponerat för väder och vind bör ytan på isoleringen borstas bort till ett djup av 1–2 mm. Skydda isolering från kraftigt regn. Stenull är ett beständigt material, men vi rekommenderar att isoleringen täcks under installationen, i synnerhet under tider av kraftigt regn.
 4. Blöt isolering i konstruktionen
  Stenull är ånggenomsläpplig och fuktavvisande. Om ytan av en produkt blir våt efter att den har installerats i en konstruktion, torkar den vanligtvis snabbt utan att de termiska egenskaperna försämras. Isolering som har blivit lite våt på den omärkta sidan kan monteras på väggen, den kommer att torka. Använd dock inte isolering som har blivit blöta på båda sidor.
 5. Lagring
  För att säkerställa en väl fungerande isolering skall den lagras så att den inte skadas, blir våt eller smutsig. Täck med presenning om pallen brutits.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Fasaden, som sk utgöra underlag för isoleringen, görs någorlunda jämn. Puts som inte är fäst mot underlaget (bom) behöver normalt inte tas bort. Stuprör, fönsterbleck och annat som är i vägen för arbetet tas bort.


Bestäm och markera placering av rörelsefogar. Provdragning med 10 st urdragsförsök skall utföras på befintlig fasad.

Montering av isolering

Isolerskivorna monteras liggande och i förband med väl hopskjutna skarvar. Samtliga putsfästen monteras med ”vingparet” placerat horisontellt. På båda sidor om planerade lägen för rörelsefogar monteras putsfästen på ett avstånd om cirka 150 mm. Placering av putsfästen sker enligt figur 1, nedan. Vi anger minimum 3 st infästningar per skiva vilket motsvarar 5 st per m2. Runt fönster etc blir åtgången naturligt högre än på en obruten fasad. Antal fästen skall dock dimensioneras med hänsyn till byggnadshöjd och dimensionering för vindlast för aktuellt putssystem. 

Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 3 (minimiantal)

Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 4 
 Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 5 
 Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 6
 Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 7
 Montering av isolering PAROC Fatio
Antal per skiva: 8

Karakteristisk utdragskraft per infästning

Karakteristisk utdragskraft per infästning för PAROC XFR 201 och PAROC XFR 301 baseras på riktlinjer i ETAG 014 Plastfästen för fastsättning av utvändiga värmeisoleringssystem i puts och utfärdad ETA. Karakteristisk utdragskraft på PAROC XFR 101 är testade då riktlinjer för denna typ av infästning inte omfattas av ETAG 014.

Putsfäste  Underlag Karakteristisk utdragskraft
per infästning (kN/fäste)
 PAROC XFR 101 Putsfäste Trä/Plåt

 

 Trä > 18 mm  1,3
 Plåt > 0,7 mm  1,0 
 Plåt > 1,0 mm  1,3
 PAROC XFR 201 Putsfäste Lättbetong/
Tegel
 Lättklinkerbetong, LAC  0,5
 Lättbetong, AAC 3  0,6
 PAROC XFR 301* Putsfäste Betong  Betong C20/25, C50/60  1,6
 Homogent tegel HD  1,6
 Håltegel HD (vertikala hål)  1,6
     

 

Borrdiameter och infästningsdjup

 Putsfäste  Underlag Borrdiameter Infästningsdjup
 PAROC XFR 101 Trä / Plåt  Träskruv Torx 80  Min 30 mm
 PAROC XFR 201  Lättklinkerbetong, Lättbetong  12  Min 70 mm
 PAROC XFR 301  Betong, tegel HD  8  Min 40 mm

 

 

Så här skall de olika putsfästena monteras

Bilderna nedan visar hur de olika putsfästena ska monteras. Observera att putsfästena ska monteras i linje med isoleringen som på bilderna nedan. PAROC XNR 001 Putsnät monteras ca 5 mm ut från isoleringen för att undvika sprikbildning. PAROC XFN 004 Nätfäste placerar nätet i mitten av putsskikt 1. De placeras mellan putsfästena, ca 4 st/m2. Putsfästet trycks in i isoleringen mitt för träregeln. Skruven dras med bits typ TORX 25 T. 

 

PAROC XFR 101 *

Putsfästet trycks in i isoleringen mitt för träregeln. Skruven dras med bits typ TORX 25 T.

PAROC XFR 201

Borrningen görs 20 mm djupare än infästningsdjup. Putsfästet trycks in och plastkilen slås in med hjälp av dorn till markerat läge. Spetsen på plastkilen har trängt förbi spetsen på putsfästet cirka 3 mm.

PAROC XFR 301

Borrningen görs minst 20 mm djupare än infästningsdjupet. Putsfästet trycks in och stålstiftet slås in med hjälp av dorn till markerat läge.

 

Figurerna nedan visar hur putsfästet skall placeras vid olika detaljer

 

Hushörn. 100–150 mm från befintligt hörn.

Montering av isolering PAROC Fatio i hörn
 

Dörr. 100–150 mm från smyg och med min 3 st/smyg dock c/c max ca 600 mm.
mounting PAROC Fatio, Fatio plus, door 

Fönster. 100–150 mm från smyg och med min 3 st/smyg dock c/c max 600 mm. Ca 50 mm från underkant och med c/c 300 mm.

Montering av isolering PAROC Fatio vid fönster

Sockel. 100–150 mm från sockelkant c/c ca 600 mm.Montering av isolering PAROC Fatio vid sockel 

Takfot. Ca 50 mm från överkant eller så nära takfot som möjligt och med c/c ca 300 mm.

Montering av isolering PAROC Fatio vid takfot 

Balkong, skärmtak etc. Ca 50 mm från balkongplatta.

Montering av isolering PAROC Fatio vid balkong

Rörelsefog, vertikal. Ca 150 mm på ömse sidor om fogen. Rörelsefogar placeras med c/c 10–15 m.

Montering av isolering PAROC Fatio, rörelsefog vertikal 

Rörelsefog, horisontell. Ca 150 mm ovanför fog, ca 50 mm under fog. Rörelsefogar placeras med c/c 10–15 m.
Montering av isolering PAROC Fatio, rörelsefog 

l per skiva: 3 (minimiantal)

 

Antal per skiva: 3 (minimiantal)

Antal per skiva: 3 (minimiantal)
Antal per skiva: 3 (minimiantal)

Smygar och anslutning mot sockel armeras med förbockade nätvinklar eller nätkorgar i lämpliga dimensioner, och fästs med nätklammer. 

Montera nät kring fönster 
 

 

 

Vid lutande taksprång monteras längsgående nät av lämplig bredd, för att ej behöva snedklippa nätet, och fästs först med nätklammer.

 

 

PAROC XNR 001 Putsnät monteras ca 5 mm ut från isoleringen för att undvika sprickbildning.

PAROC XFN 004 Nätfäste placerar nätet mitt i putsskikt 1. Placeras mellan putsfästen, ca 4 st/m2. 

Nätskarvar ska läggas omlott minst 50 mm. 

Armeringsnätet viks runt vid alla hörn, inga skarvar får fi nnas direkt i hörn.

Nätet fastsätts till putsfästet med nätfäste. Nätfästet trycks in i putsfästet antingen genom maska i armeringsnätet eller så att armeringstråd gränslas. Se till att alla lager nät är på plats innan nätfästet trycks fast i putsfästet. 

Bitar av armeringsnätet om ca 250 x 500 mm fästs med nätklammer diagonalt vid fönsterhörn och dörrhörn som extra armering.

Extra armering fästs också vid utåtgående hörn, från sockelkanten och ca 1000 mm upp.

Nätskarvar fästs ihop med nätklämmor eller med isolertång. Vid användning av startlist najas nätet i denna. 

     

Putsskiktet ska kunna röra sig fritt vid alla genomföringar och anslutningar. Placering av rörelsefogar ska planeras noggrant. 

Vertikala fogar placeras med c/c 10–15 m och kan lämnas öppna. Vertikala fogar på sockel skall dock alltid tätas med bottningslist och lämplig fogmassa. 

Horisontella fogar placeras med c/c 10–15 m och tätas med bottningslist och elastisk fogmassa klass 25 LM enligt Hus AMA 11, kap Z, tabell ZSB.11/1.

Fogarna placeras så naturligt som möjligt, till exempel bakom stuprör, i fönsterlinje och liknande. Vertikal rörelsefog placeras i liv med ursprunglig husgavel, det vill säga, insidan på gavelns isolerskiva eller bakom närliggande stuprör. 

Tag hänsyn till fasadens utseende och konstruktion. Detta innebär att rörelsefog placeras på speciellt känsliga ställen som portar, smala bröstningar vid balkonger, stora fönsterpartier etc. Tänk också på att anordna rörelsefog där fasaden byter material. Burspråk, skärmtak, tillbyggnader och liknande har ofta annat byggnadsmaterial än fasaden och har därmed ett annat rörelsemönster.

Skär med en karborundumskiva ett rakt spår genom grovputsen och armeringsnätet in till isoleringen. Se till att spåret blir helt uppskuret även mot takfot och övriga anslutningar såsom i hörn, under sockelkanter etcetera. Spruta ytputsen över spåret och skär därefter upp spåret igen med mursleven.

OBS! Rörelsefogarna ska utföras så snart grovputsen hårdnat. Vänta inte för länge. Om fogen skall fyllas med fogmassa krävs bredare spår. Använd alltid riktbräda vid uppskärning.

Tänk på att putsskiktet ska kunna röra sig fritt vid alla genomföringar och anslutningar mot fasta byggdelar såsom balkonger, räcken, skärmtak och dylikt.

Exempel på detaljer som ska renskäras ses på illustrationerna nedan. 

Putsning utförs enligt putsleverantörens rekommendationer och anvisningar.

 

I sällsynta fall förekommer bindemedelsgenomslag på putsade fasader. Det beror på att ohärdat bindemedel från isolerskivorna drivs genom putsen tillsammans med vatten. Genomslaget är ett komplex av järn och fenol. Det oxiderar vid kontakt med luft och ger ytlig missfärgning av putsen. Färgen är till en början rödbrun, övergår till mörkbrun och blir så småningom ljusbrun och bleknar allt mer. Efter högst ett år har en fläck på ytputsen bleknat/tvättats bort helt.

Typiska ”vårfall” och ”höstfall” 

På våren, april–juni, torkar putsen snabbt och eventuella  bindemedelsgenomslag visar sig snabbt. På hösten däremot, med hög luftfuktighet och långsam uttorkning av putsen, upptäcks ofta inte bindemedelsfläckar förrän arbetet är helt avslutat. Denna generalisering gäller naturligtvis inte alltid, men vi har ändå valt att beskriva typiska vårfall och höstfall. 

Hur gör jag vid vårfall?

 1.  Utfällningar på grundningsbruket kan lämnas utan åtgärd. Om fläcken är stor bör den dock ”grävas” bort (se punkt 2). Likaså om fläcken är större än Ø 100 mm. Vi vet av erfarenhet att minst 90 % av genomslagen på grundningsbruket försvinner med stockningsbruket.
 2. Genomslag på stockningsbruket tas bort. Det är fläckens kärna som måste tas bort. Om kärnan är grågrön är stenullen troligen fortfarande våt. Då är den mycket lätt att identifiera. Ta bort putsen med en mejsel och skrapa bort fläcken på stenullen genom nätet, klipp vid behov. Det brukar räcka med att klippa av en tråd, nätet behöver då inte förstärkas efteråt. Om fläcken i putsen är mindre än Ø 30 mm och homogen i färgen kan den lämnas. Men, för att vara på den säkra sidan, bör dock allt tas bort. Sedan lagas hålet med bruk. Peta eventuellt in en bit stenull först, men normalt är fläckarna så små att det inte är nödvändigt. 

Hur gör jag vid höstfall?

 1. Den typiska ”höstfläcken” upptäcks först på ytputsen.  Den är i allmänhet större och diffusare och framträder mer eller mindre tydligt beroende på putsens färg. Höstfläcken brukar försvinna, men vänta minst en månad med att lägga på ny ytputs, för att vara säker på att den inte dyker upp igen. Det bästa är att vänta till  våren med justering.

Vem står för kostnader?

Paroc AB står för alla kostnader direkt orsakade av bindemedelsgenomslag. Vi skall dock ges möjlighet att besiktiga fasaden innan åtgärd vidtas.