Arbetsanvisning Isolera putsade fasader med PAROC Linio

PAROC Linio monteras med hjälp av limning och/eller mekaniska fästdon. Vid användning av ett eller flera isolerskikt rekommenderas alltid mekaniska fästdon. Följ systemleverantörens anvisningar!

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Generellt gäller dessa förhållningsregler.

 

 1. Installera isoleringen noggrant
  Installera isolerskivorna dikt an mot underlaget för att undvika genomgående luftkanaler mellan vägg och isolering. Montera isolerskivorna liggande med förskjutna skarvar och undvik att använda bitar med mindre längd än 20 cm eftersom detta kan leda till defekta skarvar.
 2. Infästning av isolering vid tunnputssystem
  Putslameller monteras vanligtvis med klisterbruk och monteras med snittytan inåt väggen med förskjutna skarvar. Putsskivor monteras med både lim och mekaniska
  fästen. Täck hela kanten av isolerskivorna med klisterbruk och placera några klickar på resterande del av skivan. Aktuell metod och antal fästelement beror på byggnadens höjd, väggtyp och vindlast. Följ noga systemägarens instruktioner. De har oftast fästen och klister speciellt konstruerat och testat för aktuell applikation.
 3. Undvik långvarig exponering
  Isoleringen yta måste vara fri från smuts och andra föroreningar för att säkerställa korrekt vidhäftning mot putsskiktet. Detta måste även beaktas vid lagring och transport av isoleringen före installationen. Var försiktig med kanterna på isoleringen. Låt inte isoleringen sitta oskyddad under en längre tid. Långvarig exponering för väder åldrar ytan på isoleringen, vilket orsakar dålig vidhäftning av putsskiktet. Om materialet varit exponerat för väder och vind bör ytan på isoleringen borstas bort till ett djup av 1–2 mm. Skydda isolering från kraftigt regn. Stenull är ett beständigt material, men vi rekommenderar att isoleringen täcks under installationen, i synnerhet under tider av kraftigt regn.
 4. Blöt isolering i konstruktionen
  Stenull är ånggenomsläpplig och fuktavvisande. Om ytan av en produkt blir våt efter att den har installerats i en konstruktion, torkar den vanligtvis snabbt utan att de termiska egenskaperna försämras. Isolering som har blivit lite våt på den omärkta sidan kan monteras på väggen, den kommer att torka. Använd dock inte isolering som har blivit blöta på båda sidor.
 5. Lagring
  För att säkerställa en väl fungerande isolering ska den lagras så att den inte skadas, blir våt eller smutsig. Täck med presenning om pallen brutits.

I sällsynta fall förekommer bindemedelsgenomslag på  putsade fasader. Det beror på att ohärdat bindemedel från isolerskivorna drivs genom putsen tillsammans med vatten. Genomslaget är ett komplex av järn och fenol. Det oxiderar vid kontakt med luft och ger ytlig missfärgning av putsen. Färgen är till en början rödbrun, övergår till mörkbrun och blir så småningom ljusbrun och bleknar allt mer. Efter högst ett år har en fläck på ytputsen bleknat/tvättats bort helt.

Typiska ”vårfall” och ”höstfall” 

På våren, april–juni, torkar putsen snabbt och eventuella  bindemedelsgenomslag visar sig snabbt. På hösten däremot, med hög luftfuktighet och långsam uttorkning av putsen, upptäcks ofta inte bindemedelsfläckar förrän arbetet är helt avslutat. Denna generalisering gäller naturligtvis inte alltid, men vi har ändå valt att beskriva typiska vårfall och höstfall. 

Hur gör jag vid vårfall?

 1. Utfällningar på grundningsbruket kan lämnas utan åtgärd. Om fläcken är stor bör den dock ”grävas” bort (se punkt 2). Likaså om fläcken är större än Ø 100 mm. Vi vet av erfarenhet att minst 90 % av genomslagen på grundningsbruket försvinner med stockningsbruket.
 2. Genomslag på stockningsbruket tas bort. Det är fläckens kärna som måste tas bort. Om kärnan är grågrön är stenullen troligen fortfarande våt. Då är den mycket lätt att identifiera. Ta bort putsen med en mejsel och skrapa bort fläcken på stenullen genom nätet, klipp vid behov. Det brukar räcka med att klippa av en tråd, nätet behöver då inte förstärkas efteråt. Om fläcken i putsen är mindre än Ø 30 mm och homogen i färgen kan den lämnas. Men, för att vara på den säkra sidan, bör dock allt tas bort. Sedan lagas hålet med bruk. Peta eventuellt in en bit stenull först, men normalt är fläckarna så små att det inte är nödvändigt. 

Hur gör jag vid höstfall?

 1. Den typiska ”höstfläcken” upptäcks först på ytputsen.  Den är i allmänhet större och diffusare och framträder mer eller mindre tydligt beroende på putsens färg. Höstfläcken brukar försvinna, men vänta minst en månad med att lägga på ny ytputs, för att vara säker på att den inte dyker upp igen. Det bästa är att vänta till  våren med justering.

Vem står för kostnader?

Paroc AB står för alla kostnader direkt orsakade av bindemedelsgenomslag. Vi skall dock ges möjlighet att besiktiga fasaden innan åtgärd vidtas.