Arbetsanvisning Isolera Ytterväggar med PAROC Klimatskiva ZERO

PAROC Klimatskiva ZERO är en kostnadseffektiv lösning för att skapa ett hållbart och energieffektiv klimatskal. Lösningen baseras på en innovativ infästningsmetod med horisontella fasadskruvar, som tar vindlasten och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden.

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Allmänt
Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder och vind, ljud och brand. En utvändig heltäckande isolering ger byggnaden ett fuktsäkert isolerskikt och minimalt med köldbryggor. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan monteras på utsidan av bärande stommar av massivt trä, KL-trä, betong, lättbetong, tegel samt träregelstommar. Befintliga träregelstommar som till exempel utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood med minst 15 mm tjocklek. 

Fuktskydd 
Materialet i Klimatskiva ZERO utgörs av ett oorganiskt material med en deklarerad kritisk fuktighet om 95 % för långvarig exponering. Materialet kan periodvis utsättas för vatten utan att nedbrytning uppkommer. Om isoleringen blivit blöt ska skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. Klimatskiva ZERO är kapillärbrytande och värmeisolerande vilket innebär att bakomliggande konstruktioner blir varma och skyddade mot både vatten och hög relativ fuktighet. Konstruktionen uppfyller fuktsäkerhetskraven i BBR i ett fortvarighetstillstånd vilket både kan motiveras via beräkningar och via erfarenhet av tidigare konstruktionslösningar med utvändig isolering.
 
Tillfällen då fuktsäkerheten kontrolleras eller att konstruktionslösningen bör modifieras och förbättras:

- Fuktskador i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras. Speciellt om denna kompletteras med ”täta” avstyvande plywoodskivor eller motsvarande.

- Undermålig lufttäthet i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras.

- Undermålig fuktsäkerhet avseende ångtätheten i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras om nya tätskikt skall appliceras speciellt i fuktiga innemiljöer och kalla klimat.

Brandskydd
Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. Detta innebär att stenullen fungerar som isolering mot värme även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand. Stenullen utgör därför ett mycket gott passivt brandskydd. Klimatskiva ZERO är klassificerad i Euroklass A1, obrännbart material, vilket är den högsta klassen för byggmaterials brandegenskaper. I konstruktioner och installationer som isolerats. Klimatskiva ZERO bromsar eller förhindrar därför brandspridning inuti väggen och längs fasaden.

Ytterväggar i byggnadsklass Br1
För byggnader i byggnadsklass Br1 kan PAROC XRB 001 Brandläkt WFX i brandklass B-s1,d0 användas tillsammans med en fasadbeklädnad bestående av Cembrit Tranparent (tidigare Cembrit True) som är en 8 mm fibercementskiva med brandklass A2-s1,d0. Läs vidare under fliken Monteringsanvisning. 

För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 bör spikläkt och fasadbeklädnad uppfylla kraven för klass D-s2,d2. 

Ventilerad luftspalt
De flesta väggar har en luftspalt placerad bakom fasadskiktet. Syftet med denna spalt är att leda bort fukt. Luftflödet som normalt är uppåtriktat leds in genom öppningar i underkant av väggen. Luften som värms upp på sin väg upp tar åt sig fukt som sedan leds ut genom öppningar i fasadens ovankant. 

Klimatskiva ZERO är en styv isolerskiva med låg luftgenomsläpplighet, ℓ (35 x 10-6 m3/m Pa s) och högt luftflödesmotstånd, Rs enligt tabell nedan. Begränsade tryckskillnader och luftrörelser kan förväntas i luftspalten bakom fasadbeklädnaden och risken för att luftrörelser påverkar dess isolerfunktion är obetydlig om luftspalten begränsas. I ytterväggar isolerade med Klimatskiva ZERO rekommenderar vi en öppningsarea för luftspalten upp till 300 cm2/m. Vid högre byggnader där vindhastigheter som överstiger 20 m/s bör öppningsarean för lustspalten begränsas till 100 cm2/m. 

Isolertjocklek WAS 35,
Klimatskiva ZERO
(mm)

Luftflödesmotstånd
Rs (kPa m s/m2)   

 150  4,3
 200  5,8
 250  7,2

Lösningarna är väl beprövade och stöds av tester och vetenskaplig forskning som utförts i Sverige, Finland och Litauen av externa forskningsinstitut.

Det räcker normalt med tre horisontella fasadskruvar och en vinklad fasadskruv per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på vikten av den tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning i höjd mer än praktiskt eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan. De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. 

Beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för Klimatskiva ZERO. Programet anpassar längden på fasadskruvarna med hänsyn till isolertjocklek, tjocklek på spikläkt och infästningsdjup och därför är det oftast spikläkten som är dimensionerande.

Följande indata har använts i nedan beräkningsexempel:

Avstånd mellan Horisontell Fasadskruv L1 = 0,9 meter (max 1,2 meter). 
Avstånd mellan Vinklad Fasadskruv L2 = 2,7 meter (max 2,7 meter dvs 1 vinklad skruv per våningsplan). Vinkel 30 grader. 
Minimidimension på vertikala spikläkt 28 x 70 mm i min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min densitet 300 kg/m3.
 

Infästning i träregel eller befintlig vägg 

 PAROC 
Klimatskiva
ZERO

 PAROC XFS 002 PAROC XFS 002  Dimensionerande värden 

 Isolertjocklek
mm

 Skruvlängd (L1)
mm

 
Skruvlängd vinklad
(L2)
mm

 Vindlast
kN/m2

 Vetikal last
kN/m2
 150  230  270  2,64  0,51
 200  300  330  2,64  0,51
 250  330  400  2,64  0,51

Vad betyder värdena?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

Det räcker normalt med tre horisontella fasadskruvar och två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på vikten av den tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning i höjd mer än praktiskt eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan. De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. 

Provdragning ska alltid utföras om underlaget inte känt, tex i samband med renovering. Beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för Klimatskiva ZERO. Programet anpassar längden på fasadskruvarna med hänsyn till isolertjocklek, tjocklek på spikläkt och infästningsdjup och därför är det oftast spikläkten som är dimensionerande.

Följande indata har använts i nedan beräkningsexempel:

Avstånd mellan Horisontell Fasadskruv L1 = 0,9 meter (max 1,2 meter). 
Avstånd mellan Vinklad Fasadskruv L2 = 1,35 meter (max 2,7 meter dvs 1 vinklad skruv per våningsplan). Vinkel 20 grader. 
Minimidimension på vertikala spikläkt 28 x 70 mm i min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min densitet 300 kg/m3.
 
Infästning i betong

 PAROC 
Klimatskiva
ZERO

 PAROC XFS 004 PAROC XFS 004  Dimensionerande värden 

 Isolertjocklek
mm

 Skruvlängd (L1)
mm

 
Skruvlängd vinklad
(L2)
mm

 Vindlast
kN/m2

 Vetikal last
kN/m2
 150  250  250  2,22  0,54
 200  300  300  2,22  0,54
 250  350  350  2,22  0,54

Vad betyder värdena?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2
Att använda utdragsvärden uppmätta i laboratorium ger för osäkra resultat för att kunna användas vid en dimensionering av lättbetong- och tegelväggar, speciellt i samband med tilläggsisolering. Prestandan på underlaget kan variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och därför måste underlaget testas genom provdragning för att fastställa om det är underlaget eller läkten som är dimensionerande. 

För att erhålla en säker infästning fasadsystemet följs nedan beskrivning. 

- Utdragsproven ska utföras av kompentent och för detta moment utbildad personal. Kontakta Paroc för hjälp med utbildning. 
- Provdragningsutrustningen som används skall vara kalibrerad enligt tillverkaren anvisningar. Vi rekommenderar utrustning from Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopbrygga som passar aktuell skruvlängd. Följ noga tillhörande anvisning. 
- Notera på en ritning var provdragning skall genomförs på alla väggar som skall isoleras med Klimatskiva ZERO.
- Vid provning skall PAROC XFD 001 Betongborr med diametern 6,3 mm användas för förborrning till ett borrdjup > 40 mm. 
- PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong skruvas rakt in i underlaget, sättdjup > 35 mm. 
- Utför provdragning och notera resultaten löpande i ett protokoll. 
- Protokoll samt ritning som visar placeringen av provdragningarna arkiveras på byggplats. 

När provdragningen är genomförd kan beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utföras med vårt dimensioneringsverkyg som finns tillgängligt på vår hemsida paroc.se. Här ska även resultaten från provdragningsprotokollen föras in. Programmet tar hänsyn till resultaten från provdragningen vid uträkning av dimensionerande vind- och vertikallast. Det räcker normalt med tre horisontella fasadskruvar och två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på resultaten från provdragningen och vikten av den tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning i höjd mer än praktiskt eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.
 
Allmänt
Befintlig byggnad måste kunna bära lasten från isolering och fasadbeklädnaden. Eventuellt vatten som läcker in bakom fasadmaterialet skall avledas genom att en plåt, membran eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel. Montera Klimatskiva ZERO cirka10 mm ovan plåten.

Montera isolering
Börja med att väga in och montera ett stöd eller startlist i underkant på väggen. Montera Klimatskiva ZERO liggande med förskjutna skarvar och fogarna pressas samman så att inga luftspalter uppstår. Isoleringen fixeras med isolerhållare som sitter kvar permanent. Åtgång minimum 1 st/skiva. XFM 005 Isolerhållare för betong måste förborras med XFD 002 Betongborr. 

Formatering
Vid formatering används ett skärbord för att säkerställa raka snitt och vinklar. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Montera spikläkt
När tillräcklig höjd erhållits kan vertikal spikläkt börja monteras med c/c 600 mm. Fäst in en fasadskruv i ovan- och underkant och loda in med ett vattenpass för att få en rak vägg eftersom justering i efterhand inte är möjlig. PAROC XFS 002 Twin UD fasadskruv trä skruvas igenom spikläkten och in i underliggande träkonstruktion. Börja med fördel montaget från ett hörn. Komplettera vid behov med fler horisontella fasadskruvar och avsluta med vinklade fasadskruvar med start i ovankant. De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. Spikläkten behöver inte ligga dikt an mot isoleringen då den vertikala lasten tas upp via den vinklade fasadskruven. Det innebär att man kan justera för mindre ojämnheter i bakomliggande vägg. 

Vid underlag av betong, lättbetong och tegel används PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong som förborras först med XFD 001 Betongborr med diametern 6,3 mm genom spikläkt, isolering och in i underlaget till tillräckligt djup. Eftersom samma skruv används som horisontell och vinklad krävs olika borrdjup. 

Träregelkontruktioner 
Vid träregelkonstruktioner markera noga var befintliga reglar finns så att fasadskruvarna får ordentligt fäste när de dras. Finns en brädfodring som är i bra skick och minst 28 mm tjock kan fasadskruvarna dras i denna. Ta först bort lockläkten. De spalter som eventuellt finns mellan resterande paneler drevas upptill och nertill med mineralull 20 cm in från vardera ände. Finns ingen brädfodring skruvas fasadskruvarna i en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek som fästs i befintlig stomme Använd en tolk som ger en infästning med minimum 30 grader för XFS 002. För Betongskruven XFS 004 gäller 20 grader, se längre ned. 

Fönster och dörrar
För att fasadbeklädnaden skall få en säker infästning monteras en genomgående regel eller en Fönster-/Dörromfattning kring fönster och dörrar på fasaden.Hörn
Klimatskiva ZERO monteras med överlapp i hörn enligt bild nedan. Spikläkten monteras indragna från hörnen i underliggande konstruktion. Används liggande ytterpanel kan två ihopsatta spikläkt limmas eller fästas temporärt mot isoleringen för att stabilisera hörnet. Leverantörer av beklädnadskivor har ofta lösningar med hörnprofiler som monteras enligt dennes anvisningar. Fasadbeklädnad
Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanförliggande konstruktionen monteras fasadebeklädnaden heltäckande och tät. 

Br1 Byggnader 
Fasadbeklädnaden utgörs av 8 mm tjocka fasadskivor av fibercement betecknade Cembrit Transparant (tidigare Cembrit True) monterade på en träläkt med bakomliggande isolering. Isoleringen består av PAROC WAS 35 med maximal tjocklek upp till och med 350 mm. 

Utanpå isoleringen byggs en stomme av träläkt med dimension bredd x tjocklek) 95 x 28 mm (vid skivskarv) och 70 x 28 mm (bakom skivor). Maximalt centrumavstånd mellan läkt är ca 600 mm. Ovanpå läkten monteras tätningslister av gummi betecknade Cembrit EPDM. 

Fibercementskivorna skruvas i träreglarna med rostfri skruv betecknade 4,5x36-UN och med maximalt vertikalt avstånd 270 mm. Skruv vid horisontell skarv ska monteras med minsta avstånd 100 mm och vid vertikal kant 25 mm in på skivan. 

En horisontell foglist av aluminium betecknad HV5x40 monteras mellan skivornas horisontella skarvar. Vertikal fogbredd mellan skivorna är ca 8 mm och ca 20 mm mot takfot. 

Fönsteromfattning runtom fönster ska vara av stålplåt. 

Tolkar  
Tolkar för 30 och 20 grader. 

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.