MONTERINGSANVISNING - PAROC Pro Bend

PAROC Pro Bend är en rörskålsböj för små rörböjar tillverkad av obrännbar stenull. Fabrikstillverkade böjar är en bra och snabb isoleringslösning för rörböjar. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Bend rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2021-06-17

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere.

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar
Rengöring Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull.Läs mer i broschyren här >>


Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigtattha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas.
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.


Titta på monteringsvideon för PAROC Pro Bend och se hur enkelt det är att installera stora industriella rörbågar.

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Instruktioner:

1. Placera PAROC Pro Bend på röret nära rörböjen. 

2. Använd förzinkad ståltråd för att fästa ändarna på böjen (en tråd i varje ände). 

3. Skjut PAROC Pro Bend till mitten av rörböjen. 

4. Isoleringen av rörböjen är klar! Fortsätt nu med isolering av det raka röret.

PAROC Pro Bend går snabbt och enkelt att installera. Bilderna nedan visar montering av PAROC Hvac Bend AluCoat T som monteras och hanteras på samma sätt som PAROC Pro Bend: 

1.Placera böjen nära rörets armbåge. Förslut längs sömmen med tejpfästet. Installation PAROC Hvac Bend AluCoat T phase 1
Installation PAROC Hvac Bend AluCoat T phase 2 2. Använd ståltrådar för att fästa böjens ändar (en ståltråd i varje ände).
3.Dra böjningen till mitten av rörets armbåge. Installation PAROC Hvac Bend AluCoat T phase 3
Installation PAROC Hvac Bend AluCoat T phase 4 4.Rörbågens isolering är klar! Fortsätt genom att isolera det raka röret.


För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.