MONTERINGSANVISNING - Utvändig brandisolering av rektangulära kanaler med Paroc nätmattor

Parocs nätmattor är stenullsmattor av obrännbar stenull, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät. Används vid brandisolering av ventilationskanaler och värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Montering av kanal

Kanalerna monteras och hängs upp enligt kanalleveratörens anvisningar. Vid brandkrav beakta att upphängningar är utförda enligt aktuell brandklass.

Vid montering på vertikal kanal bör inte mer än tre nätmattor staplas på varandra utan att underliggande isolering avlastas. Detta kan göras antingen genom att ståltråd fästs i trådnätet på nätmattan och på lämpligt sätt i intilliggande byggnadsdel. Alternativt kan nätmattan fästas med stift och låsbricka. Stiften monteras då med c max 300 mm runt kanalen.

Montering av nätmatta

Installation of fire insulation of rectangular ducts. Cutting of wired mat with scissors.  Nätmattan kapas i längder anpassade  till kanalens omkrets och monteras så att inga springor uppstår i skarvarna.  
  Samtliga skarvar, längs och runtomgående, sys, kramlas eller sammanfogas på ett likvärdigt sätt. Stygnlängd, respektive avstånd mellan kramlorna ska vara 50 – 100 mm. Sytråden ska vara en förzinkad ståltråd och knopas minst en gång per mantellängd. Kramlor ska vara av stål. 
 

Genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel

  Där ventilationskanaler som går genom en brandavskiljande konstruktion tätas ursparingen och efterlagas enligt godkänd metod. Exempelvis drevning med stenull som packas till ca 80 kg/m3 och som därefter tätas med brandtätningsmassa.
  Isoleringen monteras tätt mot byggnadsdelen och fästs med stift och låsbrickor, c max 300 mm och ett max avstånd från byggnadsdelen lika med isolertjockleken.
  

Anslutning mot byggnadsdel

Fire insulation of rectangular ducts

När kanalen placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen kan isoleringen utelämnas på de sidor som ligger mot byggnadsdelen.

Placeras kanalen på ett avstånd av max 30 mm från angränsande byggnadsdel, brandisoleras övriga sidor så att isoleringen avslutas tätt.

Är spalten mellan kanal och angränsande byggnadsdel större än 30 mm, dock max lika med isoleringens tjocklek, stoppas isoleringen in minst 100 mm i spalten.

Är spalten större än isoleringen tjocklek isoleras kanalen runt om.

Isoleringen fästs med vinkel- eller plattjärn, vilka fästs även mot underlaget.

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.