MONTERINGSANVISNING - Utvändig brandisolering av rektangulära kanaler med Paroc skivor

Parocs brandklassade skivor, PAROC Hvac Fire Slab är utvecklade för utvändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler. Produkten är godkänd för brandskydd upp till 90 minuter. PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat är försedd med ett ytskikt av armerad svart aluminiumfolie som dessutom kan fungera som ångbroms. PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat används som brand och kondensisolering på rektangulära ventilationskanaler och passar alla kanalstorlekar.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat har testats enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och kan användas för brandskydd upp till 90 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2020-04-29

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Montering av skivor

brandisolering med skivor  PAROC HVAC Fire Slab BlackCoat fästs på kanalen med hjälp av PAROC Svetsspik BlackCoat. Montera PAROC XFS 001 Firespring (längd 2 x isoleringstjockleken) i hörnen så att inga spalter kan uppstå. Svetsspik krävs på undersidan och sidorna av kanalen. Isoleringen på ovansidan av en horisontell ventilationskanal behöver normalt inte fästas på kanalen. För vertikala kanaler måste isoleringen på alla fyra sidor fästas med PAROC Svetsspik.
Brandisolering med skivor 

Isoleringsskivorna kapas till med ett övermått på 10 mm för att säkerställa montering av skivorna utan någon spalt.. 

 

isoleringstjocklek vid brandisolering 

Isoleringstjockleken kan minskas lokalt vid t ex kanalflänsar och upphängningar under isoleringen. Tjockleken får dock inte vara mindre än 30 mm på dessa punkter.

 

Isolering av böjar

Isolering av böjar

Böjar isoleras antingen genom tillverkning av segment eller genom att skära till v-formade snitt anpassade till böjens radie.
Skarvarna tejpas med PAROC Tejp BlackCoat
Skarvar och svetsspik kan tejpas med PAROC Tejp BlackCoat. Det ger installationen en enhetlig svart yta och är ett krav om isoleringen skall fungera som utvändig kondensisolering. Vid applicering av tejpen skall ytan vara ren och torr. Tejpen bör överlappa isoleringens ytskikt med minst 30 mm och bör pressas fast med en tejpspatel.

Anslutning mot byggnadsdel

1. 

När kanalen placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen kan isoleringen utelämnas på de sidor som ligger mot byggnadsdelen. 

Isoleringen fästs med svetspinnar i en plåtvinkel som skruvas fast i tak och/eller vägg.

Beroende på avståndet mellan byggnadsdel och kanal anpassas utförandet:

  1. Om avståndet är mindre än brandisoleringens tjocklek (Tins) + 10 mm, så krävs ingen isolering i utrymmet.
  2. Vid ett avstånd som är större än Tins + 10 mm och mindre än Tins + 200 mm så skall en isolering placeras i spalten som skapas mellan byggnadsdel och kanal.
  3. Vid avstånd större än Tins + 200 mm, isoleras kanalen enligt instruktioner för 4-sidig isolering.

2. 
3.  

Genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel

Genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel

Rektangulära kanaler EI30 - EI60

Avståndet mellan vägg och kanal får maximalt vara 30 mm (A). Väggen förutsätts hålla samma brandklass som kanalen.

Spalten mellan kanal och vägg ska fyllas med PAROC Stenull och förseglas på båda sidor med ett obrännbart silikatbaserat brandtätningsmassa med en minsta tjocklek på 5 mm. För att bibehålla genomföringens täthet och inte skapa otätheter vid brand måste kanalen fixeras och avstyvas på båda sidor av väggen med L-profiler (D) med måtten 40 x 55 x 1 mm.

Konstruktionen är godkänd för lätta såväl som tunga brandklassade väggar. Motsvarande installation skall användas då vertikala kanaler går genom brandklassade bjälklag EI30 - EI60

 

Genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdelAlternativ infästning EI30-EI90

För brandklass EI 30 - EI90 kan man även använda L-profiler 30x30x3 mm. L-profilen måste sticka ut 550 mm över kanalens bredd, respektive justeras för infästning på närmaste monteringspunkt.

Profilens längd ska motsvara kanalens höjd. Profilerna fixeras med självgängande skruvar (E) med ett avstånd mellan skruvarna på 100 mm runt kanalen och med lämplig infästning i väggen. 

Konstruktionen är godkänd för lätta såväl som tunga brandklassade väggar. Motsvarande installation skall användas då vertikala kanaler går genom brandklassade bjälklagsjälvborrande skruv med ett avstånd av 100 mm. 

Profilerna skall dessutom fästas i vägg eller bjälklag med fästdon som är anpassade för konstruktioner.

 

Alternativ infästning brandisolering rektangulär kanal Alternativ infästning brandisolering rektangulär kanal

Gör en öppning i kanalen, följ tillverkarens anvisningar för att få rätt storlek. Borra 4 hål i kanalen och montera 4 st gängstänger.

 

Rektangulär ventilationskanal

Montera inspektionsluckan enligt tillverkarens anvisningar. Montera isoleringen på kanalen, skär ut en öppning runt luckan.
Inspektionslucka i rektangulär kanal 

 

 
Inspektionslucka i rektangulär kanal Inspektionslucka i isolerad rektangulär kanal

Bygg ramen av fyra st L-profiler – 50x20x1 mm, i hörnen sammanfogade med popnit eller självborrande skruv. Längden på L-profilerna anpassas för de fyra gängstängerna som är monterade i kanalen. Borra ett hål i vardera hörn för gängstängerna

   Profiler och skruvar
   Ram för inspektionslucka  Borra hål i inspektionsluckan

Skär en bit av PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat, anpassad för att passa i ramen. För att få en säker skarv mellan isoleringen i luckan och den som är monterad på kanalen så fasas skivan. Se till att fasningen är utförd så att luckan sluter tätt mot isoleringen som är monterad på kanalen. Montera isoleringen i ramen med det svarta ytskiktet utåt.

  
Isolering för inspektionslucka  Inspektionslucka med anpassad isolering 
  Inspektionslucka med isolering på plats   Färdig installation av inspektionslucka

Vid kondensisolering används PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10. Samtliga längs- och tvärgående skarvar tejpas väl. För att få tillräckligt tryck i tejpfogen ska en spatel eller liknade användas. Om svetstpinnar använts, måste dessa tejpas över så att det blir tätt.

Rekommendation är att använda 75 mm bred tejp PAROC Tejp AluCoat Armerad alternativt PAROC Tejp AluCoat Slät.

Avsluta den tvärgående tejpen med en viksäkring för att förhindra att förslutningen öppnar sig.

 

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.