MONTERINGSANVISNING - Utvändig isolering, cirkulära kanaler PAROC Hvac AirCoat

Paroc Hvac Section AirCoat

PAROC Hvac AirCoat är en helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler vilket ger en högeffektiv isolering i bara ett skikt. Installationen blir enklare och kan göras i ett enda moment vilket är fördelaktigt för arbetsmiljön och dessutom går betydligt snabbare. 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2018-06-30

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Montering av kanal

Kanalerna monteras och hängs upp enligt kanalleverantörens anvisningar. Vid brandkrav beakta att upphängningar är utförda enligt aktuell brandklass.

Steel wire fastening  Montering av PAROC Hvac AirCoat  utförs med bandning alternativt spirallindning med förzinkad ståltråd. Vid spirallindning knopas tråden minst en gång per enhet. Vid bandning med 3 band per enhet. Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår.
Strapping fastening   
Fire insulation of circular ventilation ducts using Paroc Hvac AirCoat 

T-stycken och böjar monteras med bandning alternativt spirallindning och innan anslutande raka delar monteras. De raka delarna tillkapas och ansluts så att inga springor och spalter uppstår.

Genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel

Fire insulation of circular ducts  Där ventilationskanaler går genom en brandavskiljande konstruktion tätas ursparingen och efterlagas enligt godkänd metod. Exempelvis drevning med stenull som packas till ca 80 kg/m3 och därefter tätas med brandtätningsmassa. 
Fire insulation of circular ducts   PAROC Hvac AirCoat monteras sedan tätt mot byggnadsdelen.

Kondensisolering

Condens insulation of circular ducts

Vid kondensisolering tejpas samtliga längs- och tvärgående skarvar. För att få tillräckligt tryck i tejpfogen ska en spatel eller liknade användas. Rekommendation är att använda 75 mm bred tejp PAROC Tejp AluCoat Armerad alternativt PAROC Tejp AluCoat Slät. Avsluta den tvärgående tejpen med en viksäkring för att förhindra att förslutningen öppnar sig.

 

 

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.