MONTERINGSANVISNING - Utvändig kondensisolering av rektangulära kanaler med Paroc skivor


PAROC SLAB 100 ALUCOAT
är en skiva av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Används vid kondensisolering av rektangulära ventilations-kanaler och ventilationsapparater samt för värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m. m.

PAROC HVAC SLAB ALUCOAT
är en skiva av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminium-folie. Används för värmeisolering av värmepannor, rektangulära ventilationskanaler, ventilationsapparater och behållare. Kan även användas där krav på kondensisolering förekommer.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2022-09-01

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Skivor används för att bl a isolera rektangulära ventilationskanaler. Vid montaget ska skarvar mellan skivorna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort.

VIKTIGT ATT VETA

  • För utvändig kondensisolering av rektangulära kanaler används skivor med AluCoat som ytskikt.
  • Använd aldrig smalare tejp än 75 mm vid fogtätning.
  • Använd viksäkring.
  • För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.
  • PAROC Slab 100 AluCoat och PAROC Hvac Slab AluCoat uppfyller brandteknisk klass A1.

Bilderna nedan visar montering av PAROC Hvac Slab N1 samt Paroc Hvac Slab AluCoat, som behandlas och monteras på samma sätt som PAROC Slab 100 AluCoat.

SVETSSPIK

Skivor monteras med hjälp av svetsspik. Kravet är att isoleringen ska ligga dikt an mot underlaget, så antalet svetsspikar bör anpassas efter kanalens storlek och isoleringens tjocklek.

 

 

 

 

 

 

BANDNING

Ett annat sätt att montera skivor är med hjälp av bandning. Om band används ska kanterna förses med en vinkelprofil, så att banden inte skär in i isoleringen.

 

 

 

 

 

 

 

FLERLAGSISOLERING

Vid flerlagsisolering ska skivorna förskjutas så att ingen skarv blir genomgående.

KONDENS

Vid kondensisolering säkras isoleringen först på vanligt sätt, t ex med svetsspik. Därefter sker fogtätning.

 

 

 

 

 

 

 

FOGTÄTNING

Samtliga skarvar, kanter och brickor fogtätas. Vi rekommenderar PAROC Tejp AluCoatCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat armerad. Tejpa först de längsgående skarvarna och lås dessa med den tvärgående tejpen. Avsluta den tvärgående tejpen med så kallad ”viksäkring”. Tejpen måste ha minst lika högt diffusionsmotstånd som AluCoat.

 

 

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.