Brand

Till följd av ökade krav på energieffektivitet i byggnader och installationer, kommer isolering att spela en allt viktigare roll. Tjocka lager med brännbar isolering kan öka brandbelastningen markant i en byggnad, och valet av isoleringsmaterial har därför ha en stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet.

PAROC stenull är obrännbar 

  • PAROC stenullsprodukter är tillverkad av natursten (96-98 %) och endast en mindre mängd organiskt bindemedel (~2–4 %) tillsätts i tillverkningsprocessen. Råvarorna är vanligtvis en bra indikator på ett materials brandegenskaper. Stenull brinner inte eftersom det består av oorganiska material.
  • PAROC stenull har en unik kombination av utmärkta termiska, ljudisolerande och brandmässiga egenskaper. Stenull används i förhållanden som ställer extremt höga krav på isoleringen ur ett flertal aspekter, t.ex. inom varvsindustrin och på kärnkraftsanläggningar.

 

PAROC stenull uppfyller den högsta Europeiska brandklassen Euroklass A1

Övertändning är spontan antändning av het rök eller gas vilket kan leda till brand som sprids okontrollerat. Vid övertändning kan dödligheten öka med upp till 300 % och en liten brand kan utvecklas till en enorm katastrof.

Ett materials reaktion på brand definieras enligt det europeiska klassificeringssystemet i Euroklasserna A1 till F. Klassificeringen baseras på materialets egenskaper under brandpåverkan och inkluderar effektutveckling, rökproduktion och brinnande droppar. Mot bakgrund av klassificeringen kan ett materials medverkan till brand och rökspridning fasställas, inklusive om materialet tenderar att bidra till en övertändning.

Obrännbara material och produkter (A1 och A2) kan inte orsaka övertändning. Till exempel: PAROC stenullsprodukter utan ytskikt är klassificerade i Euroklass A1 och till och med produkter med ytskikt av aluminiumfolie eller glasfiberväv klassificeras i Euroklass A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), vilket innebär att de inte bidrar till brand. PAROC sandwichpaneler kan klassificeras så högt som Euroklass A2-s1, d0.

Bild: Stenull före och efter brand vid en temperatur på 750 °C (EN ISO 1182)
Före och efter brand 

Vid exempelvis ljudisolering och tillämpningar där produkterna är exponerade för brandpåverkan skall brandsäkerhetskraven uppfyllas med avseende på antändning, brandspridning och rökutveckling samt brinnande droppar. PAROC:s produkter uppfyller de strängaste kraven för ytskikt, vilket innebär att de är tillåtna för användning i alla delar av en byggnad, inklusive korridorer och tekniska utrymmen.

 

PAROC stenull bibehåller sina brandskyddande egenskaper även vid 1000⁰C

Brandmotståndet anger hur materialet hindrar att en fullt utvecklad brand sprids från ett rum till ett annat.

PAROC stenull har en exceptionellt hög smälttemperatur på omkring 1000 ⁰C, vilket innebär att det skyddar konstruktioner under längre tid. Den höga smältpunkten gör PAROC stenull till ett perfekt material för användning i konstruktioner där det ställs krav på brandmotstånd. Till exempel: 

  • En belastad stålkonstruktion förlorar i hållfasthet vid en temperatur omkring 450-550 °C beroende av stålkvaliteten. Med PAROC brandskydd kan den stå emot en brand i upp till fyra timmar.
  • En brandavskiljande vägg tillverkad av PAROC element kan rädda liv, egendom och omgivningen i händelse av brand. Byggnadsdelar med PAROC element uppfyller kraven för brandmotstånd i upp till fyra timmar i väggar och upp till en timme i undertak.
  • Innerväggar skall förhindra att en eventuell brand sprider sig från en brandskyddad enhet till en annan. Innerväggens brandegenskaper kan förbättras betydligt genom att använda sig av PAROC stenullsskivor i konstruktionen.
  • För att förhindra brandspridning genom brandavskiljande väggar skall genomföringar av installationer (t.ex. kanaler och rörledningar) utföras så att brandmotståndet hos den avskiljande konstruktionen inte försämras. Isoleringen skall kunna förhindra värmeöverföring från den varma sidan till den kalla sidan. Om installationen och genomföringen isoleras med PAROC stenull ger det ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens livslängd.
Läs mer

Brinner inteLäs mer om isolering med inbyggt brandskydd.

Användbara länkarAnvändbara länkar till mer information.