Brandklassificering

Brandkraven i nationella byggregler bygger ofta på brandutvecklingen (standardiserad brandkurva). Kraven på de använda materialen och konstruktionerna bestäms utifrån byggnaden användning, storlek, brandbelastning och verksamhet.

Brandklassificering 

a) Brandklassificering av material: Reaktion på brand (brandtillväxt)

Om en brand skulle uppstår är det viktigaste att byggnaden kan evakueras så snabbt som möjligt för att rädda liv. Hur lång tid som finns för utrymningen beror på byggnadens material och deras brandegenskaper.

Brandsäkerheten hos byggprodukter fastställs genom Euroklasserna. Euroklasserna introducerades genom ett beslut av kommissionen (2000/147/EEC) från den 8 februari 2000 genom att skapa en gemensam plattform för jämförelse av byggmaterials brandegenskaper.

Brandprovning av produkterna görs i enligt med harmoniserade provningsmetoder.

Brandtekniska provningsmetoder för Euroklasser:

 • Brandteknisk provning av byggprodukter – Obrännbarhet, EN ISO 1182. 
 • Brandteknisk provning av byggprodukter – Värmevärde, EN ISO 1716. 
 • Brandteknisk provning av byggprodukter – Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI), SS-EN 13823. 
 • Brandteknisk provning av byggprodukter – Antändlighet vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga, EN ISO 11925-2.
 • Brandteknisk provning av golvbeläggningar – Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vipåverkan av värmestrålning, EN ISO 9239-1

Läs mer >>

VTT: EUROCLASS System

Obs! Syftet med SBI-provningsmetoden (Single Burning Item test) är att använda en större provmodell jämfört med de vanliga provningsmetoderna för att testresultaten bättre ska motsvara ett fullskaligt referensbrandförlopp. Erfarenhet visar att SBI-metoden fungerar mindre bra för produkter som består av flera lager, t.ex. lätta sandwichpaneler av polystyren med ytskikt av metall. Resultaten från SBI-metoden tenderar att vara beroende av hur provobjektet placeras, och därför har en standard med detaljerade instruktioner för montering och infästning av provobjektet (EN 15715) tagits fram.

De viktigaste egenskaperna för att fastställa Euroklassen för en specifik produkt är dess obrännbarhet, antändlighet, flamspridning, kalorimetriskt värmevärde samt utveckling av rök och brinnande droppar. Beroende på utfallet för de olika egenskaperna tilldelas produkten en brandklass enligt illustrationen nedan. 
 

Brandklassificering

 

Euroklass Exempel
A1, A2  Stenull, gipsskiva
B Målad gipsskiva
C Gipsskiva med papperstapet
D Trä
E Brandhärdig EPS
F Ej testade material, EPS


Tilläggsklasser för rökutveckling Tilläggsklasser för brinnande droppar
s1
Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser
d0
Brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen
s2
Byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser
d1
Brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd
s3
inget krav på begränsad produktion av brandgaser
d2
Inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar

 • Klass A1 är obrännbar och högsta kravnivån och kan inte kombineras med någon tilläggsklass.
 • Klass A2 klassificeras också som obrännbar eftersom ingen övertändning sker vid tillämpning av produkter i dessa klasser.
 • Till klasserna A2 till D läggs tilläggsklasserna för rökutveckling s1, s2 eller s3, samt mängden brinnande droppar som avges d0, d1 eller d3 (t.ex. A2-s1, d0).
 • Klass E har endast tilläggsklass d2.
 • Klass F innebär att produkten inte är dokumenterad, att produkten inte uppfyller kriteriet för någon klass eller att tillverkaren inte har uppgett produktens brandegenskaper. Klass F går inte heller att kombinera med någon tilläggsklass.
 • Vid fastställande av Euroklassen för rörisolering, används delindexet "L" (t.ex. A2L –s1, d0).
Enligt Boverkets byggregler (BBR) skall byggvaror och byggnadsdelar utföras, så att personer som uppehåller sig i byggnaden skall kunna sätta sig i säkerhet, så att räddningstjänsten har möjlighet att utföra räddning och släckningsarbete. Inbegripet gäller att invändiga och utvändiga ytor skall utföras på ett sådant sätt att de inte bidrar till brand och rökutvecklingen. 

 

Kontinuerlig glödande förbränning och glödbrand

Kontinuerlig glödande förbränning och glödbrand ingår ännu inte i Euroklassificeringssystemet, även om en del medlemsstater redan har krav för dem.

Kontinuerlig glödande förbränning är en egenskap som gör att en produkt kan fortsätta glöda efter att brandexponeringen har avlägsnats. En harmoniserad europeisk testmetod för kontinuerlig glödande förbränning är under utveckling. Denna egenskap rör inte enbart termisk isolering utan i princip alla byggprodukter.

Glödande förbränning innebär brandutveckling hos en produkt som har orsakats av långvarig, lågintensiv värmeexponering. Som ett exempel kan glödande förbränning uppstå i termisk isolering i ett innertak över en infälld belysningsarmatur. Det finns ännu inte någon harmoniserad europeisk testmetod för glödbrand

 

Giftiga gaser

Som tidigare har påpekats är de giftiga gaser som uppstår vid en brand dödliga redan i ett tidigt skede av brandförloppet och kräver därför särskild uppmärksamhet. Det finns för närvarande ingen harmoniserad europeisk metodik för att testa och utvärdera giftigheten hos byggprodukter vid en brand. Det pågår dock arbete inom detta område.

 • PAROC stenull tillhör den högsta kravnivå i det europeiska klassifikationssystemet för material, Euroklass A1. 
 • PAROC stenullsprodukter är tillverkade av natursten och endast en mindre mängd organiskt bindemedel tillsätts i tillverkningsprocessen.
 • PAROC stenull är ett obrännbart material. 
   

b) Brandklassning av konstruktioner: Brandmotstånd (brandcellsindelning)

Medan produkter klassificeras utifrån hur de reagerar på brand, klassificeras tak, väggar, golv, innertak och även konstruktionssystemen, inklusive ventilationskanaler och rörledningar, utifrån sitt brandmotstånd. Brandklassningssystemet är uppbyggt utifrån funktionskrav. Brandegenskaperna testas i en fullskaleugn med hjälp av en standardiserad brandkurva för temperatur/tidsutvecklingen. Där testas och klassificeras följande egenskaper.

 • I = Isolering. Den tid som det tar för att få en temperaturökning på den kalla sidan byggnadsdelen, vanligtvis 140 ⁰C.
 • E = Integritet. Den tid som byggnadsdelen behåller sin täthet mot flammor eller varma rökgaser vid en standardbrand.
 • R = Lastbärande kapacitet. Den tid som den aktuella byggnadsdelen förmår att bära aktuell last vid ett normalt brandförlopp.
 • M = Mekanisk påverkan. Byggnadsdelens förmåga att klara mekaniskt påverkan vid en standardbrand.

Testresultaten erhålls i form av en tidsangivelse som visar hur många minuter byggnadsdelen står emot branden innan gränsvärdet för respektive kriterie överskrids. Om produkten uppfyller kraven för klass REI 60, innebär resultatet att byggnadsdelen står emot branden i en timme med avseende på bärförmåga, integritet och isoleringsförmåga. Isoleringsförmågan fastställs genom att temperaturen på motsatt sida om branden inte tillåts stiga mer än 140 grader. I vissa fall kan även ytterligare kriterier inkluderas i klassificeringen. M står för motstånd mot stötbelastningar och krävs vanligtvis för brandväggar.

Brandkraven för en byggnad är fastställda i Boverkets Byggregler. . 

 • PAROC stenull är ett utmärkt val för att brandsäkra konstruktioner på grund av sin höga smältpunkt.
 • PAROC stenull bibehåller sina egenskaper även vid 1000 ⁰C.
 • PAROC sandwichpaneler är ett utmärkt val för innerväggar. Beroende på vilken tjocklek och typ du väljer, är produkterna klassade från EI 15 upp till EI 240. Vi kan även tillhandahålla dubbelväggkonstruktioner som kan användas som brandväggar med klassningarna EI-M 60, 90 och 120. 

 

c) Brandklassificering av byggsystem

Konstruktionen av exempelvis VVS-system spelar en viktig roll vid utformningen av byggnadens brandsäkerhet. För att en brand ska kunna begränsas till en brandcell måste ventilationskanaler och -rör uppfylla ställda brandkrav. Genomföringar i innerväggar till en annan brandcell måste konstrueras så att brandspridning förhindras.

VVS-produkter omfattas av en harmoniserad produktstandard, EN 14303, vilket innebär att all teknisk isolering måste vara CE-märkt.

Det finns även harmoniserade provningsstandarder för brandprovning av bygginstallationer, som ventilationskanaler, rör och kabelrännor. Det finns ett flertal EN-provningsstandarder men inga harmoniserade produktstandarder för alla system. Studera gärna våra landsspecifika sidor för information om lokala bestämmelser och krav.
 • Stenullsisolering är en utmärkt lösning för brandisolering av kanaler, rör och andra installationer. 

 

d) Brandklassificering av byggnader

I början av ett byggprojekt, under planeringsfasen, måste konstruktören bestämma i vilken verksamhets- och byggnadsteknisk klass som byggnaden skall uppfylla. I många fall finns det inga alternativ, men ibland kan man välja mellan flera klasser.

Läs mer på Boverkets hemsida >>

Läs mer

Brinner inteLäs mer om isolering med inbyggt brandskydd.