Brandsäker renovering

Det nya direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), som trädde i kraft den 9 juli 2012, föreskriver att medlemsstaterna ska säkerställa att energiprestandan hos byggnader som är föremål för omfattande renovering, eller den renoverade delen av byggnaden, uppgraderas så att den uppfyller kraven på energiprestanda (1).

Nationella byggnormer utfärdas vanligtvis för nya byggnader. I byggnormerna förutsätts att de enda människor som vistas på byggplatsen under bygget är byggarna, och för deras säkerhet ansvarar byggherren. Vid renovering av bostadshus kan så många som 150 personer bo på byggplatsen samtidigt. Vem ansvarar för dessa personers säkerhet?

På grund av de ökade risker som det medför när ett stort antal människor är involverade måste renoveringsprogrammen kontrolleras noggrant för att säkerställa att material med goda brandtekniska egenskaper används i största möjliga utsträckning, och att det inte görs avkall på brandsäkerheten under renoveringsarbetet eller efteråt.

Valet av byggmaterial är mycket viktigt för brandsäkerheten. Moderna byggmaterial och byggmetoder kan göra att temperaturen stiger kraftigt och därmed göra att lågorna sprider sig mycket snabbare, samtidigt som det bildas mer giftig rök. Tiden det tar innan en liten brand utvecklas till en storbrand är numera endast 3-5 minuter, att jämföra med 15 minuter eller mer på 1950-talet. (2) Detta utgör ett direkt hot mot de boendes möjligheter att ta sig ut ur byggnaden på ett säkert sätt, och innebär också mycket större problem för brandmännen när de anländer till brandplatsen.


CE-märkningen av materialen i olika byggsystem (ETA, European Technical Approval) möjliggör användning av mycket lättantändliga material i delar av systemet (t.ex. ETICS, External Thermal Insulation Composite Systems). Den brandtekniska provningen av isoleringsmaterialen i dessa system görs i den slutliga användningsmiljön, vilket i exemplet med ETICS innebär att isoleringslagret täcks med obrännbar puts vid brandprovet. Brandsäkerheten hos detta system baseras med andra ord huvudsakligen på putslagret, som läggs på allra sist.

Under renoveringsarbetet avlägsnas många skyddande byggnadsdelar för att underlätta åtkomst under byggtiden. Byggnaden täcks också med ett skyddsmaterial som ska skydda mot väder och vind under renoveringsprocessen. Kanaler, kablar, kopplingar och ställverk kan också vara frilagda under tiden som man arbetar med dem. De utrymmen som bildas av väderskydd och installationer kan skapa luftflöden som gör att en eventuell brand och giftig rök snabbare sprids till andra delar av byggnaden. Alltför ofta underskattar man dessa risker, eller till och med ignorerar dem, med tragiska konsekvenser. Användning av material med goda brandtekniska egenskaper och välutbildade installatörer kan hjälpa till att minska risken.

Riskerna med stora bränder ökar ständigt. Sextio procent av Europas invånare kommer att drabbas av brand någon gång under sin livstid – det är därför viktigt att brandsäkerhet behandlas som en högprioriterad fråga, speciellt när det gäller stora byggnader med hög beläggning, där medborgarna utsätts för störst risk. 
 

Läs mer: Ett brandsäkert Europa >> 

(1) Direktiv 2010/31/EU från den 19 maj 2010
(2) Källa – Räddningsverket

Läs mer

Brinner inteLäs mer om isolering med inbyggt brandskydd.