Riskhantering

Faror i en brandsituation

Alla företag bör beteckna brand som ett av de största hot de står inför. Hoten kan ta sig olika uttryck. Till exempel:

  • Just-in-time-produktionsscheman är känsliga för alla typer av störningar i den egna produktionen eller underleverantörernas produktion.
  • Datoravbrott. Manuell drift är ofta inte ett alternativ.
  • Förlust av byggnader, maskiner och material.
  • Förlust av specialutrustning som har byggts och förbättrats i årtionden.
    Förlust av nyckelpersoner och kompetens. Risk för att personalen känner sig otrygg om driften ligger nere under lång tid och därför lämnar företaget.
  • Förlorade intäkter.
  • Förlorade kunder, försämrat rykte och tappade marknadsandelar.
  • Oförutsedda och sekundära kostnader.
  • Kostnader för ett för högt försäkringsskydd.
De ansvariga måste ta fram en plan för kontroll av byggnaden och se till att den efterlevs. Man måste kunna säkerställa att såväl brandkraven i lokala bestämmelser som fastighetsägarens intressen, exempelvis ett lågt inköpspris, uppfylls. Tyvärr kan den typen av intressekonflikter leda till att man tänjer på gränserna och kompromissar med brandsäkerheten.

 

Brandförsäkring för att säkra värden

Brandförsäkringar kan tecknas för byggnader, maskiner och material, samt för förlorade intäkter till följd av driftstörningar. Brandförsäkringen kan utgöra en betydande del av driftskostnaderna för en byggnad.

Det står försäkringsbolagen fritt att sätta sina premienivåer baserat på bland annat drift, byggnadstyp och plats, riskfaktorer i produktionen, risken för brandspridning från intilliggande byggnader, egen skadestatistik samt ett antal marknadsrelaterade faktorer. Tekniska prissänkningar av premierna är också möjliga om det finns brandlarm, sprinklers och intern brandbekämpning installerad.

Läs mer

Brinner inteLäs mer om isolering med inbyggt brandskydd.