Regelverk i Europa

Byggproduktdirektivet

Byggproduktdirektivet (CPD, Construction Products Directive) säkerställer den fria rörligheten för alla byggprodukter inom EU. Direktivet anger en gemensam teknisk terminologi, baserad på harmoniserade standarder och europeiska tekniska godkännanden, så att tillverkare enhetligt kan beskriva egenskaperna för sina produkter på marknaden.

Direktivet gäller huvudsakligen krav på säkerheten för byggnadskonstruktioner inom sex reglerade områden:

 1. Mekanisk motståndskraft och stabilitet
 2. Brandsäkerhet
 3. Hygien, hälsa och miljö
 4. Säkerhet och tillgänglighet i bruk 
 5. Bullerskydd
 6. Energiekonomi och värmemagasinering

Byggproduktförordningen (CPR, Construction Products Regulation) kommer att ersätta byggproduktdirektivet när det träder i kraft den 1 juli 2013. Denna förändring innebär att CE-märkningen blir obligatorisk i alla medlemsstater, och även att ytterligare ett viktigt krav tillkommer:

   7. Hållbar användning av naturresurser


Byggproduktdirektivet (89/106/EEG) kräver att produkter ska märkas med "CE" för att visa att de uppfyller EU:s standarder.


CE märkning

CE-märkningen (CE är en förkortning för franskans "Conformité Européenne", eller "europeisk överensstämmelse" på svenska) är en obligatorisk märkning för produkter som marknadsförs inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Genom att sätta CE-märket på en produkt garanterar en tillverkare att produkten uppfyller de huvudsakliga kraven i de tillämpliga EU-direktiven.

Läs mer >>

European Commission: CE marking


ETA

Ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA, European Technical Approval) för en byggprodukt baseras på en teknisk bedömning av produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Ett sådant godkännande kan utfärdas om det saknas en relevant, harmoniserad standard. Godkännandet ger också tillverkaren rätt att CE-märka produkten.

Ett utfärdat europeiskt tekniskt godkännande gäller i alla EES-länder under en period av fem år.

"Europeisk teknisk bedömning" kommer att ersätta det nuvarande begreppet "europeiskt tekniskt godkännande" från den 1 juli 2013.

Läs mer >>

European Organization for Technical Approvals

EU:s försäkran om överensstämmelse

CE-märkningen är det synliga beviset på att tillverkaren har gjort en försäkran om överensstämmelse enligt EU:s regelverk.

Tillverkaren måste ge en försäkran om överensstämmelse för sina produkter. En försäkran om överensstämmelse ska finnas tillgänglig för myndigheterna vid den tidpunkt då produkten förs in på den europeiska marknaden. Försäkran ska göras av antingen:
 • tillverkaren eller  
 • tillverkarens auktoriserade representant i den europeiska gemenskapen.

Från den 1 juli 2013 kommer EU:s försäkran om överensstämmelse att byta namn till "prestandadeklaration". Denna deklaration blir den nya kanalen för information om de viktigaste egenskaperna hos CE-märkta produkter, enligt en harmoniserad standard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA).

En prestandadeklaration innebär att tillverkaren tar ansvar för byggproduktens överensstämmelse med de prestanda som deklareras.

Läs mer >>

European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

En CE-märkt produkt kan säljas överallt inom EES. Notera dock att CE-märkningen inte är en kvalitetsmärkning.

Produktkrav och byggregler varierar mellan olika medlemsstater i EU. Därför kan en CE-märkt produkt vara olämplig för speciella tillämpningar eller i vissa medlemsstater, trots att CE-märkningen innebär att den får säljas där.

Ansvaret för att en produkt har rätt egenskaper för en viss tillämpning ligger på konstruktörer, entreprenörer och lokala byggnadsmyndigheter. Genom att välja en CE-märkt produkt kan en konstruktör lita på att tillverkaren tar ansvar för produktens kvalitet.


Eurokoder

Eurokoder är sameuropeiska konstruktionskoder för byggnader och andra anläggningar inom väg och vatten. Kodernas syfte är att förbättra säkerhet i byggnader och andra anläggningar och stärka den europeiska byggindustrins konkurrenskraft.

 • SS-EN1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
 • SS-EN1991 Eurokod 1: Laster på bärverk
 • SS-EN1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
 • SS-EN1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
 • SS-EN1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong
 • SS-EN1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner
 • SS-EN1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner
 • SS-EN1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner
 • SS-EN1998 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning
 • SS-EN1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna kommer att medföra en enhetligare säkerhetsnivå för byggnader och anläggningar i olika delar av Europa. Gemensamma konstruktionsmetoder kommer även att underlätta kommunikationen mellan konstruktörer, myndigheter och kunder.

Läs mer >>

Eurocodes: About the EN Eurocodes