Standarder använda i beräkningar

I samband med utvecklingen av direktivet har CEN arbetat med en uppsättning av EN-standarder som möjliggör direktivets införande.

Energianvändning i byggnader

För beräkning av den totala energianvändningen i byggnader beskriver SIS-CEN/TR 15615 sambandet mellan de olika standarderna.

 • SS-EN 15603 definierar vilken energianvändning som beaktas och beskriver metoder för bedömning av energiprestanda och energiklassning av nya och befintliga byggnader.
 • SS-EN 15217 beskriver metoder för att uttrycka energiprestanda i ett certifikat och för att uttrycka kraven i fråga om energiprestanda.
 • SS-EN 15459 beskriver en beräkningsmetod för ekonomin i värmesystem, utifrån byggnadens energibehov och energiförbrukning.

Termisk prestanda i byggnadens ytterskal

Vid beräkning av termiska prestanda för byggnadsdelar används SS-EN ISO 13789 för att bestämma den totala värmegenomgångskoefficienten. Standarderna för U-värden kan delas in i två grupper.

När det gäller förenklade metoder, använd följande standarder:

 • SS-EN ISO 6946
 • SS-EN ISO 13370
 • SS-EN ISO 10077-1
 • SS-EN 13947

När det gäller förfinade metoder, använd följande standarder:

 • SS-EN ISO 10211 
 • SS-EN ISO 10077-2

Köldbryggor beräknas enligt följande:

 • SS-EN ISO 10211 
 • SS-EN ISO 14683
 • SS-EN ISO 10456 (används för att bestämma termiska egenskaper för byggprodukter).

Ventilation

Beräkning av ventilation och luftinfiltration.

 • SS-EN 15242 beskriver metoder för beräkning av luftflöden.
 • SS-EN 13779 tar upp byggnader med mekanisk ventilation, inklusive sådana med luftkonditionering.
 • SS-EN 15251 används för inomhusmiljö.
 • SS-EN ISO 15927 används för klimatdata.

Varmvatten för hushåll

Beräkning av varmvatten för hushåll:

 • SS-EN 15316 tar upp både kravspecifikationer för varmvatten i hushåll och beräkning av den energi som krävs för uppvärmningen.
 • SS-EN 15241 används för att bestämma energibehovet för ventilation (tilluft och frånluft), utifrån aktuell fläkteffekt och styrning.
 • SS-EN 15193 används för belysning utifrån aktuell belysningseffekt och årligt användande, med hänsyn tagen till byggnadstyp, antal människor i byggnaden samt styrning av belysningen.
 • SS-EN 15232 används för integrerad byggnadsautomation och styrning.

Uppvärmning och kylning

Beräkning av uppvärmning och kylning: 

 • SS-EN ISO 13790 anger två vägar: förenklade metoder baseras på beräkningar per månad eller per timme, samt en förenklad beskrivning av byggnadens U-värden. Indata till dessa beräkningar bestäms med hjälp av nedanstående standarder.
 • Förfinade numeriska beräkningar tas upp i SS-EN 15265, inklusive kriterier och test för validering av datorprogramvara. Valet av beräkningsmetod görs på nationell nivå

Energibehov

Beräkning av energibehov för rumsuppvärmning.

 • SS-EN 15316 tar upp aspekter på energiförluster och styrning.
 • SS-EN 15377 tar upp inbyggda system.
 • Indata till beräkningen kommer från SS-EN ISO 13790, via användning av antingen en förenklad metod eller en dynamisk simulering.
 • SS-EN 15243 tar upp rumskylning.

Översyn och kontroll

Använd följande standarder när det gäller översyn och kontroll av energiprestanda.

 • SS-EN 13829 Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod 
 • SS-EN ISO 12569 Bestämning av luftomsättning i byggnader - Spårgasmetod
 • SS-EN 13187 Kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter i klimatskärmen - Infraröd metod
 • SS-EN 15378 Inspektion av värmepannor och värmesystem
 • SS-EN 15239 Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av ventilationssystem
 • SS-EN 15240 Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av luftkonditioneringssystem