Bedömning av energiprestanda

Direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)

I ett försök att skapa en enhetlig strategi anges fyra huvudkrav för energieffektiva byggnader i Direktivet om byggnaders energiprestanda:

  1. En gemensam metod för att beräkna byggnaders totala energiprestanda.

  2. Miniminivåer avseende energiprestandan för nya byggnader och för befintliga stora byggnader som ska undergå en större renovering.

  3. Metod för energicertifiering av nya och befintliga byggnader.

  4. För offentliga byggnader ska energideklarationen och övrig relevant information finnas väl synlig.


Enligt direktivet ska en energideklaration kunna uppvisas när byggnader byggs, säljs eller hyrs ut. I en omarbetning som antogs 2010 utökades direktivets omfattning. Direktivet omfattar nu även kravet på att alla befintliga byggnader som undergår större renoveringsarbeten ska uppfylla särskilda kriterier för energieffektivitet. I det ursprungliga direktivet fanns detta krav endast för byggnader som var större än 1 000 m². Dessutom föreskrivs att certifieringen måste baseras på livscykelanalyser. I omarbetningen uppmanas den offentliga sektorn att föregå med gott exempel genom att investera i byggnaders energieffektivitet. Det står att:

“Fram till 2018 ska alla nya offentliga byggnader vara nära nollenergihus och alla befintliga offentliga byggnader över 500 m² ska vara certifierade och tydligt visa deklarationer. Från 2015 omfattas alla offentliga byggnader på mer än 250 m² av detta krav. Medlemsländer måste se till att alla nya byggnader är nära nollenergihus i slutet av 2020.”

Både det ursprungliga direktivet och omarbetningen syftar till att få bukt med några av marknadshindren och -misslyckandena avseende energieffektivitet. Detta ska åtgärdas genom att man säkerställer att beslutsfattare har tillgång till information och genom att uppmuntra förbättrad energieffektivitet i både nya och befintliga byggnader. Effekterna av certifieringen understöds av annan lagstiftning och certifieringen bidrar till att säkerställa att byggregler i större utsträckning följs vid nybyggnation. I omarbetningen framhålls särskilt att fler energieffektiva byggnader ger högre levnadsstandard och sparar pengar. I omarbetningen räknar man med ytterligare besparingar fram till 2020, en 5–6 % minskning i EU:s totala energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Energideklarationer

Energideklarationen (EPC), i vilken byggnadens energiförbrukning beskrivs, måste kunna uppvisas för alla byggnader när de säljs eller hyrs ut i enlighet med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Ju lägre energiförbrukning en fastighet har, desto bättre energiklassificering. Sedan januari 2008 måste alla byggnader energiklassificeras.

Energideklarationer

 

Det huvudsakliga syftet med energiklassificeringen är att minska byggnaders energiförbrukning och minska negativ miljöpåverkan. Även andra positiva effekter erhålls. Deklarationen fungerar som en produktspecifikation för byggnaden. Detta hjälper fastighetsägare, köpare och framtida hyresgäster att bedöma byggnadens energieffektivitet och förväntade underhållskostnader. I deklarationen anges också vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra fastighetens energieffektivitet och höja dess värde.

Fastigheten klassificeras genom energideklarationen i energiklass A till G. En fastighet i klass A har en låg energiförbrukning och en fastighet i klass G har en hög energiförbrukning. En motsvarande klassificering har använts länge för, till exempel, kylar och frysar.

För byggnader med mer än sex lägenheter beräknas energieffektiviteten baserat på faktisk energiförbrukning. För nybyggda enfamiljshus beräknas energieffektiviteten baserat på förbrukning.

Energideklarationen är inte obligatorisk för befintliga enfamiljshus och fastigheter med mindre än sex lägenheter. En deklaration krävs inte för fritidshus som används under högst fyra månader om året eller byggnader med en golvyta på mindre än 50 m2.

För nya enfamiljshus är energideklarationen en del av bygglovet. En energideklaration krävs när en byggnad används, säljs eller hyrs ut.

En energideklaration är giltig i fyra till tio år, beroende på fastighetstyp.

Klicka på länken nedan för att komma till EDPB »
http://www.epbd-ca.eu/

Klicka på länken nedan för att komma till ESD »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF