Energieffektivitet i byggnader

Lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus

Energieffektiva hus är konstruerade för att använda så lite energi som möjligt. Hus kan göras energieffektiva med bygg- och isoleringsmaterial av hög kvalitet, vilka förhindrar värmeförluster och ger lufttätare hus. Förstaklassig konstruktion och skickliga hantverkare är en förutsättning för energieffektivt byggande. Lösningen är att minimera köldbryggor.

Energieffektiva hus delas upp i fyra kategorier: lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Passivhus är ofta den optimala lösningen med avseende på husets livscykel.

Typ 0 – Standardhus

Ett standardhus konstrueras så att det endast uppfyller minimikraven för energieffektiva hus.

Typ I – Lågenergihus

Ett lågenergihus förbrukar endast hälften så mycket energi som ett standardhus. Energieffektiviteten uppnås genom förbättrad isolering, bättre fönster och ventilation med värmeåtervinning. Det är inte mycket dyrare att uppgradera ett hus till lågenerginivån än att bygga ett standardhus (0–5 %). Den årliga energiförbrukningen för uppvärmning av ett lågenergihus ligger på 50–60 kWh/m2.

Typ II – Passivhus

Ett passivhus förbrukar mindre än en fjärdedel av energin som används i ett standardhus. Huset hålls varmt av den energi som skapas i huset. Det har inget separat värmesystem utöver ventilation med värmeåtervinning.

Definitionerna för passivhus som används i olika delar av Europa baseras på de preliminära krav på energibehov som presenterats i studien "Promotion of European Passive Houses (PEP) and Passive-on", som är en del av forskningsprogrammet Intelligent energi - Europa.

Ett passivhus definieras baserat på dess energibehov. Husets totala energibehov uppskattas i primärenergi och omfattas av gränsvärden. I Tyskland används till exempel en omräkningsfaktor för primärenergi på 2,7 för all elektrisk energi som köps från kraftnätet. Omräkningsfaktorer för energi bestäms alltid på en nationell nivå.

Land  Energibehov för rumsuppvärmning och -nedkylning Primärenergi
behov
Behov av uppvärmningsenergi Lufttäthet 50 Pa 
  kWh/m2a  kWh/m2a  W/m2  luftväxling/h
Finland 20 - 30  130 - 140   0.6 
Norge 15 + 3.5(T - 5)
T = årsmedeltemperatur
 

   
Sverige Södra Sverige 45
Norra Sverige 55
Köpt energi totalt
  Södra Sverige 10
Norra Sverige 14
~0.6
(0.3 l/sm2
Tyskland 15  120    0.6 
Södra Europa  15 + 15 = 30 120    0.6 


Energieffektivitet bygger på lösningar i klimatskärmen: låga U-värden och extremt bra lufttäthet. Husen har en välisolerad stomme samt fönster och dörrar av hög kvalitet.

Det är endast 5–10 % dyrare att bygga ett passivhus än ett standardhus. Extrakostnaderna för en mer solid konstruktion uppvägs dock av att inget värmesystem behöver installeras. Inga nya tekniska färdigheter, ingen ny specialutrustning och inga specialmaterial krävs för att bygga ett passivhus. Den årliga energiförbrukningen för uppvärmning av ett passivhus beror på husets geografiska placering och varierar mellan 15 kWh/m2 i Centraleuropa till 30 kWh/m2 i Nordeuropa.

Enligt kommissionens planer förväntas passivhus bli standard vid nybyggnationer i EU innan 2015.

Typ III – Nollenergihus

Ett nollenergihus är ett hus med noll nettoenergiförbrukning och noll kolutsläpp årligen. Dessa hus behöver inte vara anslutna till det allmänna kraftnätet.

Typ IV - Plusenergihus

Plusenergikonceptet bygger på att husen har samma energieffektivitetsnivå som ett passivhus samt extra inbyggda, aktiva system för energiförsörjning som utnyttjar sol- och vindenergi. Under sommaren säljs överskottsenergi till stamnätet, vilken köps tillbaka under vintern. En förutsättning för ett sådant hus är att det finns ett nationellt elpris, vilket inte är fallet i de flesta länder. De aktuella priserna är kraftigt subventionerade för att stödja utvecklingen av ny teknik. 

Den extra investeringskostnaden som tillkommer för ett plusenergihus jämfört med ett standardhus är minst 10 %. Plusenergihus är mycket ovanliga idag, men kommer sannolikt bli en ny trend inom en snar framtid.