Klimatförändringar

Klimatförändringar är ett av de största globala problemen under 2000-talet. De ökade utsläppen av växthusgaser, som koldioxid, i världen innebär stigande temperaturer som kan förändra klimatet.

Klimatförändring

Millions at risk: defining critical climate change threats and targets [Parry, M., Arnell, N., Mcmichael, T., Nichills, R., Martens, P., Kovats, S., Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A And Fischer, G., 2001]

Tvågradersmålet:
 • Globala utsläpp av växthusgaser måste nå sin topp och falla under de kommande 10–15 åren.
 • Globala utsläpp av växthusgaser måste fram till 2050 minskas med ca 50–55 % jämfört med 1990 års nivåer.

En försening på endast fem år får betydelse. Om globala åtgärder försenas med 10 år kommer utsläppsnivåerna behöva sänkas med dubbelt så mycket fram till 2025.

EU:s medlemsländer har kommit överens om ett mål på 20/20/20, vilket omfattar en 20 % minskning av utsläppen av växthusgaser, en 20 % förbättring av energieffektivitet och en 20 % ökning av förnybar energi fram till 2020.

För närvarande pågår flera olika EU-initiativ och nationella initiativ för att åtgärda detta problem. Däribland ansträngningar för att byta ut fossila energikällor mot förnybara energikällor, som solenergi, och program som syftar till att minska den nuvarande energiförbrukningen.

Byggnader har en avsevärd potential att minska koldioxidutsläppen.

 • Byggnader står för 40 % av all energi.
 • Rumsuppvärmning står för 75 % av byggnadernas totala energiförbrukning.

Genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet kan koldioxidutsläppen minskas med 460 miljoner ton varje år. Detta motsvarar:

 • att ta bort sex miljoner bilar från vägarna under 14 år.
 • att plantera en skog som är tre gånger så stor som Frankrike.

CEPS (Centre for European Policy Studies) har jämfört olika teknologier för att bromsa klimatförändringar och kom fram till att den bästa metoden är att använda energieffektiv isolering i nya byggnader. Samtidigt förbättras också konkurrenskraften i Europa och nya arbetstillfällen skapas. Dessa resultat kan uppnås med befintliga byggmetoder.

I CEPS-rapporten hävdas också att förbättrad energieffektivitet i byggnader kan uppnås med nuvarande kunskaper och arbetssätt, utan krav på några nya resurser. Lösningen är också kostnadseffektiv och medför inga betydande, okända risker.

Enligt Direktivet om byggnaders energiprestanda måste alla EU:s medlemsländer införa en ny praxis för certifiering av byggnader med avseende på deras energieffektivitet.

Kyotopyramidens grundprinciper:

 

Kyoto pyramiden

 

Passivhusdesignen minimerar energibehovet utifrån en prioriteringsordning.

1. Minska värmeförluster

 • Tilläggsisolera.
 • Förbättra lufttätheten.
 • Använd ventilation med effektiv värmeåtervinning.

2. Kostnadseffektiv elförbrukning.

 • Använd energisnåla elektriska apparater och lampor.
 • Undvik onödig användning.

3. Använd solenergi.

 • Placera byggnaderna rätt.
 • Använd solfångare.

4. Hantera din energiförbrukning.

 • Lämplig användning och reglering.

5. Välj energikälla.

 • Värmepump.
 • Biobränsle.
 • Fjärrvärme.
 • Elektricitet eller gas

Klicka på länken för att komma till Kyotoprotokollet >

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_en.htm