Hållbarhet

Brundtland-kommissionen definierade 1987 hållbarhet som "utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Dagens tolkning är att denna definition omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av mänsklig aktivitet, i ett globalt sammanhang. Exempel på miljöaspekter är effektiv användning av primära och andra resurser, föroreningar, avfall och återvinning, Sociala aspekter är exempelvis de anställdas välbefinnande, hälsa och säkerhet, bidrag till samhället i stort, ansvarsfullt företagande och en långsiktigt hållbar verksamhet. Exempel på ekonomiska aspekter är lönsamhet, effektivitet, mervärde för intressenter och ROI.

 

Hållbarhet, dimensioner och exempel

Lösningar och material från Paroc 

Vi arbetar hårt för att anpassa de lösningar vi utvecklar till våra användares och kunders starkt växande behov i fråga om hållbarhet. Paroc är ett ansvarstagande företag som uppfyller såväl dagens som framtida generationers behov. Hållbarhet är centralt för allt vårt utvecklingsarbete. Med våra isoleringslösningar hjälper vi till att spara energi. Vi är mycket stolta över att Parocs kärnverksamhet bidrar till ökad hållbarhet.

I diskussioner om passivhus och energieffektiva lösningar kan vi stolt hävda att vi var först med både koncept för lågenergihus och avancerade, kostnadsoptimala koncept för energirenovering och byggnadslösningar. Utvecklingen av dessa koncept har pågått i programmet ENERGIKLOKT HUS ända sedan 1990-talet.

Krav på hållbart byggande:

 • Effektiv energiutnyttjande
 • Minimerade utsläpp
 • Utnyttjande av produktionsspill och återvinning
 • Säkerställande av teknisk livslängd
 • Flexibilitet

Vi tillverkar stenull med olika tillämpningar för isoleringsändamål. Som bas för våra produkter erbjuder sten många fördelar. Råvaran är näst intill outtömlig och finns i överflöd överallt. Tack vare sin uppbyggnad är slutprodukten en naturlig, mycket slitstark fiberprodukt. Stenull står emot tid, eld och vatten.

Vi tillhandahåller slitstarka och hållbara produkter. Våra stenullsbaserade lösningar är mycket slitstarka och energieffektiva. Stenull tillverkas till 98 % av sten. Stenen smälts ned och spinns till fibrer. I tillverkningsprocessen tillsätts ett bindemedel. Processen ger ett mycket slitstarkt material som isolerar mot värme, brand och ljud. Energin som förbrukas i tillverkningen sparas in mer än hundra gånger om under produktens livstid. 

 

Påverkan från PAROC stenull under hela livscykeln

PAROC stenull är ett miljövänligt och effektivt sätt att isolera en byggnad. Den sparar också in kostnader. I jämförelse med de besparingar som PAROC stenull ger under sin livstid utgör energin för att tillverka materialet endast en procent. PAROC stenull kan också senare återvinnas eller tas om hand på ett säkert sätt.

Råvaran till PAROC stenull är till mer än 95 % sten. 

 • PAROC stenull framställs av naturlig sten.
 • Stenull består av ~98 % luft och ~2 % stenfibrer.
 • Studier visar att PAROC stenull klarar de allra hårdaste kraven i fråga om utsläpp i inomhusluft.
 • Sten kan också beskrivas som en outsinlig naturresurs: sten kommer att finnas så länge människan finns kvar på jorden.
 

Energieffektivitet

 • För varje ton CO2 som bildas vid tillverkning av stenull hindras ca 200 ton CO2 från att släppas ut under en 50-årsperiod tack vare ullens värmeisoleringsförmåga. (Källa: EURIMA)
 • Bättre värmeisolering, lägre energibehov, stora besparingar!
 

Certifikat för miljöledningssystem

 • Paroc har fått ett ISO14001-certifikat. Det påvisar att Paroc ägnar uppmärksamhet åt miljöaspekter som utsläpp i luften, avfallshantering, utnyttjande av naturresurser och energieffektivitet, liksom att produktionen hela tiden förbättras för att minska miljöpåverkan.

En extremt positiv energibalans

 • Stenullsprodukter sparar in mycket mer energi än de kräver.
 • Vid tillverkning av stenull förbrukas endast hälften så mycket energi som vid tillverkning av andra typer av isoleringsmaterial, t.ex. cellulosa och lin.
 • Energibalansen blir positiv redan några månader efter installationen. (Källa: Force Technology/dk-Teknik)
 

Återvinning av avfall

 • Spillmaterialet från tillskärningen av skivor i produktionen används som råmaterial för nya stenullsprodukter, och minskar därmed behovet av råmaterial i form av ny sten.
 

Effektiv transport

 • Den höga komprimeringsgraden för stenull innebär att produkter med låg densitet kan tryckas ihop upp till hälften av sin nominella volym → Färre lastbilar krävs!
 • Trafik och transporter påverkar miljön, men vi måste ändå vi ta hand om våra materialtransporter. Transportavstånden är inte långa eftersom våra fabriker är placerade centralt och nära marknadsområdena.
 • Vårt mål är att minimera tomgångskörning och att se till att bilarna alltid är lastade.
 • En tydlig effektivitetsökning syns redan: våra lastbilar har last under ungefär 80 % av körsträckan.
 
 Transport

Plastavfall

 • Paroc är anslutet till REPA, branschens egen lösning för tillverkaransvar. Läs mer på www.repa.se

 

 
PE-LD logga 

Pallhantering

 • Engångspallar som används för transport av viss byggprodukter kan – trots sitt namn – användas flera gånger. Uppsamlingen är helt gratis.
 • Paroc är anslutet till byggindustrins retursystem Byggpall. Läs mer om detta system på www.byggpall.se.

Miljöpallar

 • Parocs takprodukter levereras på våra egenutvecklade miljöpallar. Dessa är tillverkade av själva takprodukten istället för trä. 
 • Under transporten fungerar miljöpallen som lastbärare, men senare som takisolering! 

   
Paroc miljöpall 
 
 

REWOOL®

 • Våra produkter är tillämpningsspecifika, men trots detta blir upp till 5 % spill i samband med användningen. Spillet från isoleringsarbetet kan återvinnas.
 • Den enklaste och mest energisnåla metoden ur miljösynpunkt är att sönderdela spillbitarna till ett jämnt lager ovanpå golvbjälklaget. Detta görs av lösullsentreprenören, som också kontrollerar att spillet är torrt och rent.
 • REWOOL®-systemet innebär att överskottsisolering återvinns och omvandlas till lösullsisolering istället för att hanteras som avfall. Systemet omfattar insamling och transport av ullspill för tillverkning av ny lösull. En mindre avgift tas ut för insamlings- och transportkostnader, men samtidigt undviks behovet av en soptipp. 
PAROC® Rewool® 

Rivning: Återanvändning av begagnat material

 • Begagnad stenull är lämplig för återanvändning som värmeisolering på en ny plats, förutsatt att materialet kan tas om hand intakt på den föregående platsen.
 • Stenull från rivningsfastigheter kan också krossas och användas som markisolering i lätt belastad mark (tillstånd krävs).
 • Paroc stenull kan säkert användas som fyllnadsmaterial på soptippar och annan mark.

Läs mer >>

www.eurima.org