Drivkrafter inom EU

Inom EU står byggnader för 40 % av energiförbrukningen. På EU:s politiska nivå ses detta som en potentiell energibesparing i det omarbetade direktivet för byggnaders energiprestanda (2010) och i energieffektivitetsdirektivet som är i den politiska processen. Byggsektorn fokuserar hela tiden allt mer på förbättrade energiprestanda, både vid nybyggnation och i fråga om det existerande byggnadsbeståndet.

Tillsammans med byggnadens energiprestanda står en hållbar förbrukning högt på prioritetslistan. EU:s politik, uttryckt i t.ex. byggproduktförordningen, ekodesigndirektivet och miljöanpassad offentlig upphandling, nya standarder för hållbarhet för byggnadsverk (CEN TC 350) och tredjepartsmärkning på byggnads- och produktnivå styr byggbranschen mot mer hållbar produktion och verksamhet.

Branschen påverkas kraftigt av den pågående oron på finansmarknaderna, inom EU och även globalt. Utsikterna för byggmarknaden 2012 visar på en stor utmaning ur ekonomiskt perspektiv. I det nuvarande ekonomiska läget, där fastighetsägare fokuserar kortsiktigt på hur pengarna används, är det en utmaning att introducera nya koncept och verksamhetsmodeller. Den ekonomiska aspekten av hållbarhet kommer att vara avgörande under några år framåt. De positiva ekonomiska aspekterna av energibesparingar och nya arbetstillfällen som en följd av t.ex. energirenoveringar kan inte nog understrykas i detta läge.

Det nationella införandet av EU:s omarbetade direktiv för byggnaders energiprestanda kommer att spela en avgörande roll för utvecklingen av de lokala marknaderna i fråga om energirenovering och användande av ENERGIKLOKT-koncept i byggandet.

Länkar >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings