Green Buildings; standarder och märkning

Vi ger vårt fulla stöd till ansträngningar för att förbättra hållbarheten inom byggsektorn. Ett livscykelperspektiv säkerställer långsiktiga och holistiska utvärderingar och tar hänsyn till en byggnads energieffektivitet, inklusive energibesparingar, under hela dess livstid. Vi stöder utvärdering av hållbarhet baserad på CEN- och ISO-standarder. 

En standard "Hållbarhet för byggnadsverk" utformas av CEN Technical Committee 350. ISO-standarder om livscykelanalys och miljövarudeklarationer finns också.

Länkar >>

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Frivilliga klassningssystem

Med hjälp av klassningssystem för byggnader kan investerare, myndigheter och andra intressenter jämföra olika fastighetsobjekt på ett enhetligt sätt. Klassningssystem medför transparens genom att visa byggnadens prestanda i den planerade miljön under hela dess livstid. Klassningssystemen betygsätter byggnader med hjälp av indikatorer i olika kategorier. Dessa indikatorer har tröskelvärden, i både nationella och internationella förordningar. Via koefficienter ger indikatorerna tillsammans ett totalbetyg för projektet.

I flera länder finns ett "Green Building Council" som håller i certifiering av miljövänliga byggnader. Dessa nationella organisationer har också grundat en världsomspännande World Green Buildings Council för att kunna jämföra erfarenheter och lära sig av varandra.

Länkar >> 

World Green Building Council

PromisE

PromisE är ett finskt system för miljöbedömning och klassning av nya och befintliga byggnader. Systemet omfattar fyra huvudkategorier: användarnas hälsa, förbrukningen av naturresurser, miljöbelastningen och miljöriskerna. Följande tabell visar kategorier och indikatorer för nya byggnader.

Viktat indikatorvärde  Kontorsbyggnader  Bostadshus 
Användares hälsa

25

25

Förbrukning av naturresurser 30 30 
Miljöbelastning 35 35
Miljörisker 10 10

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) utvärderar en byggnads planering, konstruktion, uppförande och användning med hjälp av allmänt erkända prestandamätningar som jämförs med etablerade normer. Mätningarna omfattar ett brett område av kategorier och kriterier, från energi till ekologi. Exempelvis ingår utnyttjande av energi och vatten, inomhusmiljö (hälsa och välbefinnande), föroreningar, transport, material, avfall, ekologi och ledningsprocesser.

BREEAM tar upp ett brett spektrum av miljö- och hållbarhetsfrågor, och ger utvecklare, konstruktörer och byggare möjligheten att visa de miljömässiga aspekterna av sina byggnader för kunder, planerare och andra direkt berörda. BREEAM utnyttjar ett enkelt poängsystem, grundat på vetenskapligt bevisad forskning. Metoden har en positiv inverkan på konstruktion, uppförande och förvaltning av byggnader, och den definierar och upprätthåller en teknisk standard med kvalitetssäkring och certifiering.

BREEAM finns i både landsspecifika versioner som är anpassade till lokala förhållanden och internationella versioner för certifiering av enskilda projekt i hela världen.

Länk >>

BREEAM 

  LEED

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett klassningssystem utformat av United States Green Building Council för utvärdering av en byggnads miljöprestanda. Syftet är att stimulera marknaden att arbeta i riktning mot hållbar design. Systemet är poängbaserat så att ett projekt kan få poäng för miljövänliga åtgärder i samband med uppförande och användande av en byggnad.

  En byggnad måste ha minst 40 poäng för att bli certifierad. 50–59 poäng betyder silvernivå, 60–79 ger guld och 80–110 innebär platina. Nivån motsvarar antal vunna poäng i fem kategorier av miljövänlig design: hållbar placering, vatteneffektivitet, energi och atmosfär, material och resurser samt kvalitet på inomhusmiljö. LEED kan även ge poäng för t.ex. innovativ design och för materialegenskaper.

  LEED-certifieringen, som även omfattar färdigställande av tredje part, bevisar för kunden och för allmänheten att miljömålen är uppfyllda och att byggnaden fungerar så som det är tänkt. Certifieringen ger fördelar i form av ett växande antal incitament från myndigheter, och kan även hjälpa till med publicitet runt ett projekt.

  Länk >>

  Green Building Certificate Institute