Hälsa & Säkerhet

Komfort och hälsa är kopplade till två av de grundläggande kraven för byggnadsverk i EU:s Byggproduktförordning (CPR), Hygien, hälsa och miljö, tillämpningsdokument 3, och Säkerhet vid användning, tillämpningsdokument 4.

I kalla och tempererade klimatzoner tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inomhus. Ur ett hälsoperspektiv är därför inomhusluftens kvalitet ännu viktigare än utomhusluften. Ett bra inomhusklimat minskar antalet sjukdomar och symptom på sjuka hus-sjukan samt ökar komforten och produktiviteten. Ett bra inomhusklimat är därför ett av de viktigaste målen för design och konstruktion. I praktiken har det dock visat sig att de som vistas i byggnaden ofta är missnöjda och klagomål vad gäller hälsa och komfort är vanliga.

Inomhusklimatets kvalitet påverkas lika mycket av värme, ventilation och luftkonditionering, byggteknik, byggnadsarbetets kvalitet, byggnadsmaterial samt byggnadens drift och underhåll. På grund av dessa olika faktorer är det viktigt att ägare och konstruktörer specificerar byggnadens och byggnadsprocessens prestanda för att byggindustrin genom accepterade förfaranden ska kunna visa att byggnaden uppfyller de avtalade prestandakriterierna.

PAROC stenullsfiber är säker

Du kan använda och hantera PAROCs stenullsprodukter på ett säkert sätt utan hälsorisker. För att garantera produktsäkerheten producerar Paroc Group endast mycket biologiskt nedbrytbara stenullsfibrer som inte kan klassas som cancerframkallande hos människor.
  • EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven i kommissionens direktiv. 
  • Paroc har också tilldelats RAL-kvalitetsmärkningen som certifierar att våra stenullsprodukter inte innehåller ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i enlighet med det tyska tekniska regelverket för farliga ämnen, TRGS 905.
EUCEB   RAL

 

PAROC stenull har mycket låga utsläpp

PAROC stenullsprodukter uppfyller det strängaste kravet (M1) i det finska frivilliga systemet för utsläpp från byggnadsmaterial. Våra stenullsprodukter betraktas som produkter med låga utsläpp och de har testats för detta sedan 1995, när det frivilliga systemet utvecklades av den finska föreningen för luftkvalitet och inomhusklimat, Sisäilmayhdistys. Kunderna känner igen PAROC lågutsläppande produkter genom M1-märkningen.

Certifierade produkter finns på RTSs webbplats.

 

M1


PAROC stenull innehåller inte farliga ämnen

PAROC stenullsprodukter följer Europeiska kemikaliemyndighetens REACH- och CLP-krav (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), vilket innebär att de inte innehåller något av de ämnen som finns på kandidatlistan, som är en lista över SVHC-ämnen (substances of very high concern).
Den tekniska dokumentationen i REACH-registreringen innehåller en kemikaliesäkerhetsrapport om egenskaper och klassning. PAROC stenullsfiber är en mineralull som faller under anmärkning Q och bedöms inte som farlig och klassas inte som ett irriterande ämne.

PAROC stenullsprodukter innehåller inga farliga ämnen som tas upp i RoHS-direktivet

PAROCs stenullsprodukter innehåller inte farliga ämnen som tas upp i RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter). Det innebär att PAROC-produkter också kan användas i elektrisk och elektronisk utrustning.

PAROC stenull är säker att hantera

När man hanterar stenull med bara händer kan fibrerna ge upphov till klåda och hudirritation. Fibrerna är dock inte skadliga för huden på samma sätt som kemiskt irriterande ämnen och klådan går i allmänhet över efter exponering. Klådan beror på de sträva stenullsfibrerna, som river hudytan. Vi rekommenderar att löst sittande arbetskläder och handskar används vid installation av mineralull. Dammutsläpp ska kontrolleras så mycket som möjligt.

Vi har undertecknat ett frivilligt avtal om att demonstrera produkthanteringen på produktförpackningar med text och ett piktogram, vilket är en överenskommelse mellan alla medlemmar av EURIMA (European Mineral Wool Manufacturers Association). 

För mer detaljerad information >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida.

Läs mer

PAROC Energiklokt Hus >>

Swedisol har givit ut en skrift om God arbetsmiljö i samband med montering av stenull.


God arbetsmiljöLadda ned pdf >>

 

Användbara länkarAnvändbara länkar till mer information.