REACH regelverk

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) trädde i kraft den 1 juni 2007. Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom att bättre och tidigare identifiera kemikaliers inneboende egenskaper. Som en konsekvens av detta måste företag som använder vissa farliga ämnen, beredningar och varor vidta åtgärder för att skydda sitt utbud och sin användning av dessa.

Företag som tillverkar och importerar ämnen på egen hand eller som en del i beredningar eller i vissa fall till och med varor, till EU och EES, måste registrera dessa ämnen hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), om de inte är undantagna från REACH. Om ett ämne inte har registrerats i förväg och registrerats i enlighet med de fördefinierade tidsfristerna är produktionen eller importen inte tillåten, vilket därmed påverkar användningen av dessa ämnen senare i kedjan.

REACH är en EU-förordning och tillämpas i alla medlemsstater, inklusive länder inom EES 

 

REACH-registreringar hos Paroc

Enligt REACH måste tillverkare och importörer registrera ämnen som redan finns på EU-marknaden (dvs. infasningsämnen) före december 2010 om deras årsproduktion överstiger 1 000 ton. Intyget bakom länken syftar till att bekräfta att Paroc Group har uppfyllt REACH-kraven för alla juridiska enheter.

Ladda ned Paroc REACH statement (pdf, 12KB)

RoHS direktivet (2002/95/EC)

RoHS-direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006 och måste verkställas och kodifieras som lag i alla medlemsstater. RoHS-direktivet begränsar användningen av sex farliga ämnen i tillverkningen av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning i kvantiteter som överstiger de maximala koncentrationsvärdena:

  • Bly
  • Kvicksilver
  • Kadmium
  • Sexvärt krom
  • Polybromerade bifenyler (PBB)
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE)

RoHS-direktivet har en nära koppling till WEEE-direktivet (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter) 2002/96/EG, som ställer upp krav för att lösa problemet med de stora mängderna giftigt e-avfall.

PAROCs stenullsprodukter innehåller inte farliga ämnen som beskrivs i RoHS-direktivet.

Kontaktinformation: Beatrice Rantanen, tel. +358 (0) 400 948 013 (engelska, svenska och finska).