Säkerhet för mineralullsfiber

EUCEB certifiering

Mineralfibrers (glasull och stenull) effekt på människor har undersökts noggrant av oberoende medicinska experter och forskare.

IARC (International Agency for Research on Cancer) är en del av WHO (World Health Organization). De har klassat mineralull i enlighet med EU-direktiv 97/69/EG, där det anges att mineralullfibrer kan befrias från misstankar om att vara cancerframkallande om de är biologiskt nedbrytbara.

EU-direktiv 97/69/EG antogs i december 1998. Detta direktiv fastställer hälso- och säkerhetskraven för MMVF-produkter (Man-made vitreous fibre). Direktivet klassar de cancerframkallande egenskaperna hos MMVF-produkter i följande kategorier:

Kategori 1: cancerframkallande hos människor (asbest)
Kategori 2: sannolikt cancerframkallande (keramikfiber)
Kategori 3: eventuellt cancerframkallande (isoleringsull som inte har undersökts)
Kategori 4: kan inte klassas som cancerframkallande (PAROC stenullsprodukter)

Baserat på anmärkning Q i EU-direktiv 97/69/EG bryts mineralull som tillverkats i enlighet med EU-klassningen ned i en godtagbar takt om den förs in i det mänskliga systemet och kan märkas som ”icke-klassifierad”, vilket också innebär att den betraktas som icke cancerframkallande. Paroc har ändrat fiberns kemiska sammansättning så att den uppfyller kraven på att vara nedbrytbar.

EUCEB (European Certification Board for Mineral wool) verifierar att fibrerna följer undantagskriteriet i EU-direktivet. Om fibrerna uppfyller testkriterierna beviljar EUCEB tillverkaren rätten att placera EUCEB-märkningen på förpackningen. Genom denna märkning kan konsumenterna lätt känna igen mineralullsprodukter som är tillverkade av fibrer som är undantagna från den europeiska klassningen av cancerframkallande ämnen.

EUCEBs kvalitetsråd, som utgår från råd från oberoende experter, säkerställer att alla försök har genomförts i enlighet med de europeiska protokollen, att resultaten överensstämmer med kriterierna om biologisk nedbrytbarhet som anges i anmärkning Q i EU-direktiv 97/69/EG och att den kemiska sammansättningen hos de producerade fibrerna ligger inom samma intervall som de testade fibrerna.

Paroc är medlem av EUCEB och har EUCEBs varumärke i Finland, Sverige, Polen och Litauen. Alla medlemsstater i EU har infört EU-direktivet i sin nationella lagstiftning.

RAL kvalitetsmärkning

Sedan juni 2000 gäller ett förbud mot distribution, produktion och användning av biologiskt nedbrytbara artificiella mineralfibrer för värme- och ljudisolering i byggnader och för teknisk isolering i Tyskland. Denna rättsakt, ”Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen”, inkluderar undantagsregler för biologiskt nedbrytbara fibrer som följer undantagskriterierna i den tyska förordningen ”Gefahrstoff-Verordnung”. Dessa biologiskt nedbrytbara fibrer är därmed tillåtna genom förordningen. Kriterierna är inte desamma som undantagskriterierna i EU-direktivet. I de flesta fall är mineralullfibrer som uppfyller de tyska undantagskriterierna ännu mer biologiskt nedbrytbara än fibrer som uppfyller de europeiska kriterierna.

GGM (Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.) kan tilldela en tillverkare RAL-kvalitetsmärkningen och regelbundet kontrollera att tillverkaren av mineralullen uppfyller de höga kraven. Mineralullsprodukter som tilldelas RAL-kvalitetsmärkningen omfattas inte av förbudet i förordningen om förbjudna kemikalier. RAL-kvalitetsmärkningen för ”produkter tillverkade av mineralull” indikerar att kvaliteten och säkerheten hos mineralullsprodukter kontrolleras av en oberoende tredje part.

Alla stenullsprodukter tillverkade av Paroc följer inte bara EUCEB, utan också RAL.