Ljud

Bullerskydd är ett av de grundläggande kraven för byggnadsverk i EU:s Byggproduktförordning (CPR). Tillämpningsdokument: Skydd mot buller.

I de flesta länder finns regler för den akustiska miljön, som omfattar faktorer såsom:

  • Buller som överförs från industribyggnader till närliggande miljö
  • Trafikbuller som går in i byggnader
  • Bullernivåer inuti verkstäder och byggnader
  • Bullerreducering mellan rum i en byggnad

Behovet av goda akustiklösningar i byggnader växer snabbt eftersom man bygger mer och mer kompakta områden i närheten av transportleder. Efterfrågan på kvalitetsbyggnader med avseende på ljudisolering och rumsakustik ökar också på många marknader. I vissa fall har byggregler redan reviderats med krav på bättre ljudisolering och även rumsakustik..

Ljud startsida 


Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen ”ljudisolering” och ”ljudabsorption”. Ett ljudabsorberande material, som stenull, ger inte mycket ljudisolering eftersom det har liten massa och släpper igenom luft. Det kan bidra till att minska ljudnivån i ett bullrigt rum eller öka ljudisoleringen i en byggnadskonstruktion.

Särskild akustikdesign behövs för att skapa lämpliga utrymmen för planerade funktioner. Det är huvudsakligen två ljudfaktorer som ska beaktas vid utformningen av en byggnad:

  • Välj tyst utrustning (t.ex. hissar, pumpar, värmeaggregat och ventilationssystem osv.)
  • Hantera ljudet i byggnaden med hjälp av rumsakustik och ljudisolering

Porös stenull från PAROC är ett utmärkt ljudabsorberande material

Ett materials ljudisolerande egenskaper uttrycks med ljudabsorptionskoefficient, α (alfa), som en funktion av frekvensen. Alfa (α) sträcker sig från 0 till 1,00 (från total reflektion till total absorption).

PAROC stenull är porös. Den består av sammanhängande material och hålrum. Förmågan att absorbera ljud ökar med frekvensen och är också starkt kopplad till materialets tjocklek, särskilt när absorbenten placeras tätt inpå en vägg eller någon annan hård yta.

För lågfrekvent ljud ökar en luftspalt mellan absorbenten och den reflekterande ytan, eller väggen, Ijudabsorptionen.

 Ljudabsorption

: Ljudabsorptionskurvor för PAROC stenull med tjocklek på 30 mm (grön), 50 mm (röd) och 100 mm (blå).


PAROC stenull är ett utmärkt material för användning i ljudisolerande konstruktioner

För att förhindra fortplantning av ljud måste ljudvågorna brytas på följande sätt: 

  • Fyll i hålrum i väggar så att dessa inte bidrar till resonans.
  • Lägg ett flytande golv för att minska stegljud från golvet.
  • Isolera vibrerande maskinutrustning för att minska vibrationerna

Tack vare stenullens unika egenskaper används den flitigt i samtliga av dessa tillämpningar. I innerväggar är t.ex. porös stenull som släpper igenom luft det mest prisvärda ljudisoleringsmaterialet. För dubbelbladiga innerväggar ger stenullen 5-10 dB förbättring jämfört med en tom väggkonstruktion.

PAROC Stenull

Figuren nedan visar ljuddämpningen för en dubbelbladig väggkonstruktion med eller utan stenull i hålrummet.

Ljuddämpning 
Läs mer

Användbara länkarAnvändbara länkar till mer information.