Hållbarhet

EU:s styrdokument ”F” rörande Byggproduktförordningen (CPR) definierar begreppet hållbarhet enligt följande: ”Hållbarheten för en produkt avser dess förmåga att upprätthålla nödvändiga egenskaper under en specifik, eller längre, tidsperiod samt under inverkan av icke förutsägbara faktorer. Förutsatt att nödvändigt underhåll ges ska en produkt möjliggöra ett korrekt utfört arbete och därigenom uppfylla de grundläggande kraven för byggnadsverk under en ekonomiskt rimlig tidsperiod.”

Hållbarheten beror således både på produktens avsedda tillämpningsområde och på dess användningsvillkor. Hållbarhetsbedömningen kan göras för produkten i sin helhet eller för prestandaparametrar i den mån dessa är av vikt för uppfyllandet av de grundläggande kraven för byggnadsverk. I båda fallen utgår man från att produktegenskaperna ska ligga på en acceptabel nivå jämfört med ursprunglig prestanda under hela produktlivslängden.


Åldrande

Med åldrande avses den långsamma förändringen av produktegenskaperna över tid. Hög fukthalt och hög temperatur som verkar simultant kan påverka de mekaniska egenskaperna hos mineralull. En nedbrytande effekt kan således noteras och uppmätas för hållfasthetsegenskaperna under extrema betingelser.


Dimensionsstabilitet under belastning samt exponering mot temperatur och fukt

Dimensionsstabilitet innebär att ett material behåller sin ursprungliga storlek och tjocklek över tid. Denna egenskap testas enligt EN 1604 (test: 48 timmar i 23 °C, 90 % luftfuktighet; tillåten förändring max. 1 %).

Dimensionsstabiliteten är viktig för att den isolerade konstruktionen ska fungera korrekt under en längre tid. Kraven fastställs antingen utifrån dimensionsstabilitet vid en konstant temperatur (EN 1604) eller stabilitet under en temperatur- och fuktcykel (EN 1603). För en konstruktion som utsätts för belastning är det också viktigt att välja en isoleringsprodukt med förmåga att behålla sin ursprungliga tjocklek över tid (EN 1606).

Dimensionsförändringar i material orsakas av termiska expansionskoefficienter. Dessa anger hur fort olika material krymper eller expanderar när de kyls ned eller upphettas. Praktiskt taget alla material har en expansionskoefficient som är nära förenad med deras kemiska sammansättning.

Stenull är ett icke organiskt material som behåller sin form och sina dimensioner under alla förhållanden.


Motståndskraft mot alkali och kemikalier

Det ska anges om isoleringsprodukten är kompatibel med andra produkter i konstruktionen. Produkten ska vara motståndskraftig mot alkali om den är i kontakt med betong och samtliga kemikalier som används för vattentätning, limning, osv.

Alkalisk motståndskraft är en oerhört viktig egenskap för de isoleringsmaterial som används i tunna putstillämpningar i vilka putsen appliceras direkt på isoleringen.

  • Stenull har hög alkalisk motståndskraft. 

UV-strålning under installation

Under byggprocessen utsätts isoleringsprodukter för ultraviolett strålning. Ett typfall är ETICS-material som används i en fasads första isoleringslager och isoleringsytan exponeras. Putsen appliceras därefter inom en angiven tidsram. Isoleringen måste kunna motstå UV-exponering utan att brytas ned.

I tabellen nedan anges standardtestmetoder med avseende på hållbarhet.

Egenskap  Standard test metod  Mineralulls- isolering In-situ isolering 
Dimensionsstabilitet vid konstant temperatur    x  
Dimensionsstabilitet vid temperatur- och fuktpåverkan    x  

Varaktig tjockleksstabilitet

     
Kemisk motståndskraft    x

 x

UV-strålning    x