CE-märkning för Teknisk Isolering

CE what's in it for me?

 

Parocs produkter för teknisk isolering är nu CE-märkta. CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk fr.o.m. juli 2013. Standarden som gäller produkter för teknisk isolering av mineralull (SS-EN 14303) beskriver de obligatoriska och frivilliga produktegenskaper som ska deklareras. När en produkt är CE-märkt kan det inte ställas några krav på ytterligare lokala produktkvalitetsmärkningar på den europeiska marknaden. Frivilliga kvalitetsmärkningar är dock fortfarande tillåtna. 

CE-märkning är ett kvalitetssystem som visar produktens prestanda, inte att produkten är godkänd för ett visst användningsområde. Märkningen visar att produkten uppfyller de deklarerade egenskaperna och att den är säker att använda. I alla europeiska länder finns det lokala bestämmelser som definierar vilka egenskaper som krävs av produkten för ett visst användningsområde. Det är viktigt att kontrollera att de deklarerade egenskaperna uppfyller kraven för det aktuella användningsområdet.

Produkten kan ha goda värmeisolerande egenskaper men reagera mycket negativt vid brand eller på vattenabsorption. Om samtliga av dessa egenskaper är viktiga, bör du därför välja en produkt med deklarerade värden som tillgodoser dina krav.

På den här webbplatsen förklarar vi egenskaper som kan deklareras, hur det går till och vad som är viktigt att känna till vid användning av CE-märkta tekniska isoleringsprodukter.

Det är tillverkaren av produkten som ansvarar för att deklarera att varje produkt som säljs på marknaden uppfyller de fastställda egenskaperna som visas i Prestandadeklarationen. Paroc har ett "Intyg om kontinuitet för produktens prestanda" utfärdat av ett anmält organ, vilket innebär att en tredje part kontrollerar alla produkter och att vi uppfyller de produktegenskaper som deklareras.

Rätt produkt för rätt användningsområde

PAROC har ett brett produktsortiment som är optimerat för varje enskilt användningsområde. Oavsett om det gäller höga temperaturer, brandisolering eller kondensisoleringering, – vi har lösningen. Det är enkelt att hitta rätt produkt eftersom användningsområdet visas i produktnamnet, PAROC Hvac (vvs), Pro (processindustri) och Marine.

Läs mer

 
CE Mark for technical insulation products brochure

CE Mark for technical insulation products brochure (endast på engelska)

Ytterligare information om CE standard hittar du på CEN:s hemsida

För alla användningsområden

Följande egenskaper måste deklareras för alla tekniska isoleringsprodukter som är CE-märkta, oavsett användningsområde.

Termisk konduktivitet är den egenskap som visar hur bra en produkt står emot värme överföring genom materialet. Detta är ett av huvudskälen till varför man isolerar: för att minska oönskade värmeförluster i installationer och byggnadsdelar. Isoleringsförmågan hos ett material anges ofta som termisk konduktivitet (lambdavärde). Ju lägre lambdavärdet är, desto bättre är isoleringsförmågan.

Lambdavärdet är beroende av temperatur och fukt. Eftersom lambda är beroende av temperaturen, är det mycket viktigt att använda rätt produkt till rätt användningsområde. Det är inte säkert att en produkt med bra (lågt) lambdavärde vid 10°C har ett bra lambdavärde vid 100°C.

Lambda-kurva

Fukt påverkar materialets termiska konduktivitet eftersom vatten har ett mycket sämre lambdavärde än luft. Se tabellen nedan.

Material  Lambda λ10 -värde, W/mK 
Stenull,                   
vinkelrätt mot fiber
0,033 – 0,039

Stenull,
parallelt mot fiber

0,039 – 0,050
Trä 0,14
Stål 60
Luft 0,025
Vatten 0,6
Is 2,3 

Lambdavärdet hos PAROCs stenullsprodukter förändras inte över tid och produkterna bibehåller sina termiska egenskaper under installationens hela livslängd. Lambdavärden kan deklareras med hjälp av en lambda-temperaturkurva eller i en tabell.. Enheten för värmeledningsförmåga är W/(m x K). Värdet avrundas uppåt till närmaste 0,001 W/(m x K). Om produkten har en deklarerad högsta drifttemperatur, måste lambdavärdena anges upp till denna temperatur.

De lambdavärden som anges av Paroc har testats i enlighet med de harmoniserade europeiska standarderna SS-EN 12667 för skivor och mattor och SS-EN ISO 8497 för rörskålar.

Termisk konduktivitet anges inte i beskrivningskoden, men måste framgå i Prestandadeklarationen och i produktinformationen. 

Aktuella dokument och produktinformation hittar du på produktsidorna.

Brandklassificering, Euroklass, beskriver hur produkten, i det utförande den säljs på marknaden, bidrar till brandutvecklingen tidigt i brandförloppet. Detta kallas Euroklass och ska fastställas i enlighet med SS-EN 13501-01. Ett material med bra Euroklassning fördröjer övertändning maximalt. Efter det är det strukturens brandmotstånd som är viktigt (t.ex. EI-klassificering).

Brandklassen beskrivs med Euroklass A-F, med tillägg för hur mycket rök (s1-s3) och brinnande droppar (d0-d2) som produkten genererar när den utsätts för brand. 
 

  Bidragande till brand
A - B - C - D - E - F
Rökintensitet
s1 - s2 - s3 
Brinnande droppar
d0 - d1 - d2
A1  Övertändning ej möjlig Behöver ej testas Behöver ej testas
A2

Övertändning ej möjlig

s1 = Ingen eller väldigt liten rökutveckling

s2 = Begränsad rökutveckling

s3 = Kraftig rökutveckling

d0 = Inga brinnande droppar

d1 = Brinnande droppar inom mindre än 10 sekunder

d2 = Inga krav
Övertändning ej möjlig
C Övertändning efter mer än 10 minuter
D Övertändning mellan 2 och 10 minuter
E Övertändning efter mindre än 2 minuter Inte testat - eller d2
F Inte testat Inte testat Inte testat

 

Exempel på Euroklass

* A2-s1, d0 (Övertändning ej möjlig, ingen eller liten rökutveckling, inga brinnande droppar) 

* B-s3, d1 (Övertändning ej möjlig, kraftig rökutveckling, dropparna brinner i mindre än 10 sekunder) 
För rör används samma Euroklasser, men med underindexet "L" (t.ex. A2L-s1, d0).

Brandreaktion

PAROC stenull är Euroklass A1 och bidrar inte till brandutvecklingen.Brandkraven varierar beroende på användningsområde och anges i nationella bestämmelser såsom Boverkets byggrelgler (BBR) och dessa varierar i sin tur mellan de europeiska länderna. Brandegenskaperna för PAROC stenull förändras inte över tid, utan stenullen erbjuder samma höga, underhållsfria brandskydd under installationernas hela livslängd

Euroklass anges inte i beskrivningskoden, men ska alltid framgå av Prestandadeklarationen och annan produktrelaterad information (t.ex. produktblad och på etiketten).

I tabellen för mått och toleranser anges vilka värden som krävs för att uppfylla kraven inom CE-märkning.

För skivor och mattor kontrolleras längd, bredd, tjocklek och rätvinklighet. För rörskålar kontrolleras dessutom innerdiameter

Tjocklekstoleranser beskrivs som klasser från T1 till T9 enligt tabellen nedan:

Tjocklekstoleranser

Nivå eller klass

Toleranser

T1 -5 % eller -5 mma Övertolerans tillåten 
T2 -5 % eller -5 mma  +15 % eller +15 mmb
T3 -3 % eller -3 mma +10 % eller +10 mmb
T4 -3 % eller -3 mma +5 % eller +5 mmb
T5 -1 % eller -1 mma +3 mm
T8 -5 % eller -3 mma +5 % eller +3 mma
T9 -6 % eller -5 mma +6 % eller +5 mma

a = det som ger den största numeriska toleransen.
b = det som ger den minsta numeriska toleransen. 

Andra måttoleranskrav enligt EN 14303 är:

Produktgrupp Bredd  Längd Tjockleks- klass  Inner- diameter  Tjockleks- toleranser  Rätvinklighet
Skivor ±1,5 % ±2 % T3 - T5     ±5 mm/m
Lamellmattor ±5 mm +excess
-0 mm
T4 och T5      
Nätmattor ±10 mm +excess
-0 mm
T2 och T3      
Rörskålar
Do <150 mm
  ±5 mm T8 +4 mm -0 mm Skillnad mindre än 6 mm eller 10 % a ±4 mm eller ±2 % av den yttre nominella diameterna
Rörskålar
Do ≥150 mm
  ±5 mm T9 +5 mm eller +2 % -0 mm Skillnad mindre än 10 mm eller 12 % a ±4 mm eller ±2 % av den yttre nominella diameterna

a = det som ger den största numeriska toleransen.
b = endast T2.


PAROC stenull uppfyller alltid de krav som anges i standarden. Våra egna krav är till och med högre ställda.

Tjocklekstoleransklassen för exempelvis T4 anges i produktbeteckningen, t ex: T4.

Dimensionsstabiliteten beskriver hur väl måtten bibehålls när produkten utsätts för hög relativ luftfuktighet under längre tid (48 timmar). Avvikelsen i tjocklek, längd och bredd får inte vara mer än 1,0 %. För produkter där maximal drifttemperatur har angetts behöver information om dimensionsstabilitet inte uppges eftersom produkterna har genomgått ett hårdare test.

Till skillnad från vissa isoleringsmaterial på marknaden förändras inte PAROC stenull över tid. Termisk konduktivitet, reaktion vid brand och mått som tjocklek är intakta under installationens livslängd.


För specifika användningsområden

Egenskaperna nedan behöver endast deklareras när användningsområdet för produkten föreskriver detta.  

Maximal drifttemperatur är mycket viktigt i applikationer där isoleringen kommer att utsättas för höga temperaturer, kontinuerligt eller i intervaller. Detta är en viktig egenskap speciellt i industriella applikationer. I de flesta fall tål en produkt med hög densitet högre drifttemperaturer än en produkt med låg densitet.

Tester ska utföras i enlighet med SS-EN 14706 för platta produkter, respektive SS-EN 14707 för rörskålar. Produkten testas under belastning, och tjockleksminskningen mäts efter att produkten har utsatts för den angivna temperaturen i 72 timmar. Om tjockleksminskningen är mindre än 5 % och det inte finns några tecken på självupphettning, har produkten klarat testet. Om en produkt används i en tillämpning där drifttemperaturen är för hög, finns det risk för t.ex. tjockleksminskning, vilket med tiden leder till försämrad värmeisoleringsförmåga. 

Om en maximal drifttemperatur är satt till 680°C för en produkt, anges detta i produktbeteckningen på följande sätt: ST(+)680.

 

Vattenupptagningsförmåga är en viktig egenskap eftersom det finns många användningsområden där isoleringen kan utsättas för vatten, hög luftfuktighet eller andra vätskor, till exempel på byggen, men även på grund av läckande tankar, rörledningar eller annan utrustning. Om isoleringen absorberar vatten kan detta förvärra skadorna på installationen genom t.ex. korrosion. Vatten kan även försämra produktens isoleringsförmåga dramatiskt (öka den termiska konduktiviteten). Blöt isolering har inte samma termiska konduktivitet som det deklarerade värdet för torr produkt.

Om vattenupptagningsförmågan har deklarerats får testresultatet inte överskrida 1,0 kg/m². Testerna ska fastställas i enlighet med SS-EN 1609 för platta produkter, respektive SS-EN 13472 för rörskålar. I testet läggs produkten i vatten under 24 timmar, torkas i 10 minuter, varefter man mäter viktförändringen (testmetod SS-EN 1609 och SS-EN 13472). PAROC stenull absorberar inte vatten och ökar följaktligen inte risken för skador som uppkommer på grund av fukt.

När vattenupptagningsförmågan har deklarerats anges detta på följande sätt i produktbeteckningen: WS1.

När en mineralullsprodukt används i en tillämpning där den utsätts för tryck, t.ex. tanktak, behöver man känna till tryckspänningskapaciteten. Tryckspänningen ska fastställas i enlighet med SS-EN 826. Tryckspänningen anges vid ett maximalt tryck av 10 % och med enheten kPa.

Paroc deklarerar tryckspänningen för specialprodukter, som takskivor till tankar. 

Ett exempel på hur tryckspänningen kan anges i produktbeteckningen: CS(10)80 

(den tryckspänning som krävs för att deformera produkten 10 % av dess tjocklek är mer än 80 kPa)

Ånggenomgångsmotstånd testas i enlighet med SS-EN 12086 för platta produkter och SS-EN 13469 för rörskålar, och den anges som nivå MV1 eller MV2.

Nivå  Krav 
MV 1  100
MV 2 200

Ytbehandlingens ångtäthet som motsvarar skikttjocklek luft i meter. 

PAROC stenull har en öppen cellstruktur och påverkar inte vattenångans rörelse. När resistens mot vattenånga är ett krav bör du använda PAROC-produkter med AluCoat®. AluCoat®-ytskiktet är klass MV2 och tillhandahåller den nödvändiga ångspärren. Det fungerar även utmärkt till kalla rör eller kanaler eller andra användningsområden där resistens mot vattenånga är ett krav. I denna typ av användningsområden måste alla skarvar tejpas med lämplig PAROC AluCoat tejp.

Testmetod SS-EN 13468 används för att avgöra jonnivån och pH-värdet, som måste hålla rätt nivå. Vattenlösliga joner (eller fel pH-värde) kan leda till oönskad oxidering och korrosion. I vissa applikationer, speciellt inom industrin (t.ex. vid kärnkraftverk), kan detta vara mycket viktigt. PAROC stenull är kemiskt inert och bidrar inte till oxideringsprocessen.

Jonerna som kan fastställas är vattenlösligt klor (CL), fluor (F), kisel (SI) och natrium (NA) och anges i mg/kg. Vad gäller klorider och fluorider får inget testresultat överstiga det deklarerade värdet. Vad gäller kisel och natrium får inget testresultat ligga under det deklarerade värdet. pH-värdet får inte avvika från det deklarerade värdet med mer än 1,0. Den viktigaste faktorn är produktens klorvärde, och många fabriker föreskriver att detta värde måste vara lägre än 10 ppm.

När spårmängder av vattenlösliga joner, till exempel klor och pH-värdet deklareras, anges detta på följande sätt i produktbeteckningen: CL10 eller pH10.

PAROC stenull är ett material med god ljudabsorberande förmåga tack vare sin öppna struktur. Ljudabsorptionskoefficienten testas och deklareras i enlighet med SS-EN ISO 354, och ljudabsorptionsegenskaperna beräknas enligt SS-EN ISO 11654.


Vad är en harmoniserad EN produktstandard? 

Alla EN-standarder tas fram av den västeuropeiska standardiseringsorganisationen, CEN, och alla standarder godkänns i samförstånd mellan medlemsstaterna. Medlemmarna i CEN är alla länder som är med i Europeiska Unionen och den europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA.
En standard kan tas fram för att innehålla en rad specifikationer och/eller rekommendationer för produkter, system, processer eller tjänster. En standard kan även beskriva en mätning eller testmetod eller fastställa en gemensam terminologi för en viss sektor.

Standarden för teknisk isolering, "Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning ", är en produktstandard. Samtliga europeiska länder måste godkänna försäljning av CE-märkta produkter på den inhemska marknaden. Från och med den 1 juli 2013, då CPD (direktivet för byggprodukter) ersätts av den nya CPR (byggproduktförordningen), är det obligatoriskt att tillämpa samtliga framtagna EN-standarder.

Målet med CPR är att "avlägsna tekniska handelshinder inom byggprodukter, i syfte att öka deras fria rörlighet på den inre marknaden". En CE-märkt produkt uppfyller grundkraven i CPR, vilket betyder att den är säker för konsumenten, miljön och som byggprodukt. CE-märkningen gör även marknaden mer transparent och underlättar jämförelse av olika produkter. Dessutom överförs ansvaret för och övervakningen av egenskaperna till marknaden. Standarderna har författats av experter inom respektive område. Experterna utses av de nationella standardiseringsorganen och kan representera en bransch, branschorganisationer, professionella institutioner, regeringen, konsumentorganisationer, kunder, certifieringsorgan med mera. Processen administreras av CEN tillsammans med ett utvalt ansvarigt nationellt standardiseringsorgan.

När en ny produktstandard godkänns publiceras den i Europeiska unionens officiella tidning och ska implementeras inom nio månader från publiceringsdatumet. Därefter följer en tolv månaders (ibland längre) övergångsperiod där alla aktörer kan införa och anpassa sig efter standarden.

Ett Intyg om kontinuitet för produktens prestanda tas fram av en tredje part, ett anmält organ. Det anmälda organet kontrollerar att tillverkaren (t.ex. Paroc) uppfyller de värden som har deklarerats för respektive produkt. Minimikravet för produktegenskaper som skall ingå är Brandklassificering (Euroklass), och termisk konduktivitet.

Paroc har tagit det hela ett steg längre och har valt att certifiera fler egenskaper än vad som krävs. Då kontrollerar en tredje part att vi uppfyller de produktegenskaper som deklareras och det är enkelt att kontrollera att vi gör det. För Paroc är det VTT, Technical Research Centre of Finland, som är anmält organ.

Det viktigaste dokumentet för CE-märkningen är Prestandadeklarationen. Det är detta dokument som du som konsument alltid skall få tillgång till. I deklarationen anger vi som tillverkare att alla produkter överensstämmer och uppfyller vad vi lovar. Deklarationen anger även värden för den specifika produkten.

Du hittar Prestandadeklarationen för alla våra CE-märkta produkter på vår webbplats, på produktsidorna.  

Prestandadeklarationen och etiketten på förpackningen ska innehålla information om tillverkaren, euroklass och produktens termiska motstånd eller konduktivitet. Märkningen ska även ge information om vilken standard som den har bedömts mot och innehålla alla övriga egenskaper som tillverkaren behöver eller vill deklarera. Deklarationen ges i form av en beteckning på etiketten tillsammans med CE-märket och Prestandadeklarationens nummer. 

Beteckningen är en sträng med produktens deklarerade egenskaper. I strängen kan du se vilka egenskaper som tillverkaren deklarerar.

MW EN 14303 – T2 – ST(+)650 – CS(10)20 – WS1 – MV2 – CL10 – pH9,5 

Förklaringen av beteckningen ges i den relevanta produktstandarden, i det här fallet SS-EN 14303. Beteckningen ovan börjar med MW, vilket står för Mineral Wool (mineralull), följt av standarden EN 14303. Följande förkortningar i exemplet förklaras i texten ovan.