Energirenovering - Hjälp till med ett av planetens viktigaste uppdrag

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ökade isolertjocklekar kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Men energieffektivisering kan vara brandsäker. Vi hjälper dig!

Energirenovering krävs för att klara klimatmålen

EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-noll-energibyggnader (NNE-byggnader) senast år 2020. Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75-80 % av de byggnader som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda så även befintligt bostadsbestånd måste energirenoveras. 

1,5 miljoner småhus och 2 miljoner lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1980 väntar på att energirenoveras!

Vad väntar du på? Gå med i kampen för nolltolerans mot energiläckor!

 

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

Så monteras Klimatskiva ZERO

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, PAROC XFS 002, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Läs mer:

Energirenovering av ventilerade fasader >>
Energirenovering av Timmerväggar >>
Klimatskiva ZERO >>

Länk till DWG-filer >>

 

För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan Klimatskiva ZERO och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning, PAROC XRF 001.

Så fungerar omfattningen

Genom en sinnrik metod monteras omfattningen runt befintligt fönster eller dörr. Isoleringen kan monteras dikt an och därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen innan fönsteromfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras.

Läs mer:

PAROC XRF 001, Fönster-/ Dörromfattning
Länk till DWG-filer >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det gäller tilläggsisolering av tak. 

Estetik viktigt vid renovering av yttertaket

Vid en energirenovering bör man ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras ovanpå det befintliga yttertaket genom att placera ett lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager tvärs husets längdriktning. Då kan takfot och gavelutsprång anpassas till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä och förses med en luftspalt innan nytt yttertak läggs på. Luftspalten kan skapas genom att täcka hela taket med ett vindskydd som fästs med ca 20 mm läkt på takstolarnas insida. Detta görs innan ny råspont läggs på.

Läs mer om Energirenovering av tak >>

Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >>

Länk till DWG-filer >>

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.Paroc Hvac AirCoat

Rör & Kanaler 
Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla. Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället. Parocs rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac AirCoat.

Läs mer om Energirenovering av Värmeisolerade kanaler >>
Läs mer om Energirenovering av Brandisolerade kanaler >> 

Värmekälla & Ventilation

I dag finns en rad alternativ för såväl värme som ventilation som är anpassade till morgondagens krav för lågenergihus, Läs mer om hur vi gjorde i renZERO-projektet >>

 

Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att rekommendera om man är osäker.

Komplett sortiment
PAROC Conci är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer; som till exempel bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.

Länk till produktöversikten >>