Paroc ansöker om miljötillstånd för ny toppmodern och koldioxideffektiv produktionslinje i Hällekis

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar. Vårt varumärke bygger på mer än 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk knowhow.

Idag är vi marknadsledande på våra huvudmarknader i Finland, Sverige och Baltikum, inom såväl byggisolering som teknisk isolering. Dessutom har PAROC-produkter starka positioner som utmanare till nuvarande marknadsledare i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland.

Paroc är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability Index-företaget Owens Corning.

Hållbarhet är mycket viktigt för oss och en av våra ambitioner är att minska våra koldioxidutsläpp med 50% till 2030.Vi har just lanserat vår första koldioxidneutrala produkt, PAROC® Natura Lana och vid våra tre fabriker i Norden har vi genomfört omfattande åtgärder under de senaste åren för att minska vår klimatpåverkan genom energieffektiv produktion och ökad återvinning. Från 2019 används förnybar el i både svenska och finska fabriker och från 2023 kommer PAROC® produkter i Finland att tillverkas endast med eldriven smältteknik.

I Sverige undersöker vi nu ett möjligt nästa steg i vårt skifte till en grönare och mer cirkulär ekonomi genom att lämna in ansökan om ett nytt miljötillstånd för en ny, toppmodern och koldioxideffektiv produktionslinje i vår fabrik i Hällekis.

Miljötillståndet avser:

  • En produktion på maximalt 140 000 ton mineralull per år vilket innebär en utökad verksamhet. Nuvarande tillståndsgiven mängd är maximalt 100 000 ton.
  • En ny produktionslinje utrustad med elektrisk smältteknik som kommer att ersätta en av dagens kokseldade linjer, vilket väsentligt reducerar utsläpp av CO₂.
  • Utökade förutsättningar för återvinning och minskad användning av jungfruliga råvaror vilket är ett led i företagets ambition mot cirkulär ekonomi.

Vanliga frågor och svar

Varför undersöker PAROC® möjligheten att utöka sin verksamhet i Sverige?

PAROC® är marknadsledande inom isolering i Sverige. Vi arbetar löpande med att minska vårt fotavtryck och genom att investera i en ny, koldioxideffektiv produktionslinje skulle vi avsevärt minska våra CO₂ utsläpp och få ökade möjligheter till återvinning. Detta är viktigt för såväl oss som våra kunder och övriga intressenter och ett viktigt steg i vår ambition att ställa om till en grönare och mer cirkulär ekonomi.

Har ni beslutat att bygga en ny produktionslinje?

Nej, vi undersöker möjligheterna för detta och ett nytt miljötillstånd är en grundförutsättning för byggnation och drift av en ny produktionslinje.Behöver fabriken i Hällekis moderniseras?

Vår fabrik i Hällekis är mycket modern, men investeringar i klimatvänlig produktionsteknik är något som vi arbetar med löpande i vår omställning till en grönare och mer cirkulär ekonomi och för att kunna tillmötesgå våra kunders och övriga intressenters önskemål.
Two men checking Paroc Stone wool packages

Hur stor volymökning skulle den nya produktionslinjen innebära?

Ansökan omfattar en produktion på 140 000 ton mineralull per år vilket innebär en utökad verksamhet. Dagens tillståndsgivna produktionsnivå ligger på 100 000 ton.Vilka fördelar skulle den nya produktionslinjen ha jämfört med nuvarande?

Den nya produktionslinjen skulle utrustas med en effektiv, elektrisk smältenhet vilken i kombination med förnybar el genererar en markant minskning i utsläpp av växthusgaser från produktionen. Utveckling mot cirkulär ekonomi genom utökade förutsättningar för återvinning och minskad användning av jungfruliga råvaror.

Vad innebär en utbyggnad för de boende i Hällekis?

I tillståndsansökan ingår omfattande utredningar utförda av extern expertis. I en miljökonsekvensbeskrivning sammanfattas miljörelaterad inverkan av ansökt verksamhet på såväl närboende i samhället som på natur och miljö. Synpunkter inkomna under samrådsprocessen har inkluderats i utförda utredningar

När räknar ni med att börja bygga?

Det är för tidigt att svara på. Nu måste vår ansökan prövas och vi måste invänta ett miljötillstånd. Först därefter fattas beslut om hur vi går vidare i processen.
Hur kommer PAROC® att sköta information och dialog med olika intressenter?

Det är av största vikt för oss att ha en transparent och öppen dialog med alla intressenter. Här på PAROC.SE publiceras löpande uppdaterad information om processen.