PAROC renZERO - Vi har gjort det enkelt att energirenovera

 

PAROC renZERO - Energirenovering till nära-noll

Ökande behov av energieffektiva lösningar
Under de närmsta 50 åren kommer vi att få se avsevärda temperaturhöjningar världen över. Men vi kan fortfarande vidta åtgärder som hjälper till att minska klimatförändringen. Den energi som används i byggnader utgör över 40 % av all energianvändning i Europa. Detta innebär i sin tur att uppvärmning och nedkylning av byggnader orsakar betydande utsläpp. Det behöver inte vara så. Mer energieffektiva hus skulle ge en avsevärd minskning av energianvändningen och på så sätt bidra till att bromsa klimatförändringen. Den energieffektiva byggnaden är välisolerad men kräver också god luft- och vindtäthet för att isoleringens funktion skall bli optimal. För att möta de ökande behoven av energieffektiva lösningar lanserar vi nu renZERO™ konceptet, Sveriges första totalkoncept för energirenovering till nära-noll.

Energirenovering ställer krav på alla delar
renZERO™ konceptet är utvecklat i samarbete mellan ett antal ledande aktörer på den nordiska byggmarknaden för att ge en möjlighet att renovera befintliga byggnader så att de möter morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. Renoveringen skall kunna göras i olika steg beroende på vilken investering man planerat och genomförandet skall vara enkelt och kostnadseffektivt. Konceptet är i första hand utvecklat för mindre byggnader upp till två våningar och består av flera viktiga delar; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering.

Energirenovering ställer krav på alla delar av en byggnad

House with PAROC renERGIARenoveringspanelen PAROC renERGIA* är en ny produkt från Paroc som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa god täthet och ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Panelen är snabb att montera och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

*Produkten är skyddad enligt finsk nyttighetsmodell FI 10145

Det här är PAROC renERGIA 

Panelen består av en 300 mm brand och fuktsäker stenullslamell som limmats på en 18 mm tjock, falsad fanerträskiva. renERGIA panelen är tät i sig och för att säkerställa tätheten i väggen läggs en limfog i varje skarv. Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så att fukt kan transporteras bort. Fibrerna i isoleringen är orienterade för att ge maximal tryckhållfasthet. Därför behövs inga distanser bakom spikreglarna.

Så monteras PAROC renERGIA

Spikreglarna monteras vertikalt c/c 600 mm och fästs in med 360 mm PAROC XFS 002 renERGIA skruv c/c 1200 mm. För att ta den vertikala lasten av fasadmaterialet, träpanel eller skivmaterial, dras i ovankant av väggen 60 % PAROC renERGIA är 60 % snabbare att montera än konventionell metod för NNE-nivå och i varje våningsplan minst en 400 mm PAROC XFS 002 renERGIA skruv diagonalt i 30 graders vinkel snett upp. Väljs en stående fasad monteras ytterligare en spikläkt horisontellt enligt bilden nedan.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 300 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Läs mer om Energirenovering av ventilerade fasader >>
Läs mer om Energirenovering av Timmerväggar >>
Läs mer om Energirenovering av putsade fasader >>
Läs mer om renoveringspanelen PAROC renERGIA >>

Länk till DWG-filer >>

Hus med Paroc fönsteromfattningFör att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning.

Så fungerar omfattningen

Genom en sinnrik metod monteras omfattningen runt befintligt fönster eller dörr. Renoveringspanelen kan monteras dikt an och därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen innan fönsteromfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras.

Elit Retro - klassisk design med modern prestanda

I den svenska renZERO™-piloten har vi installerat ett helt nytt fönster. ELIT RETRO är en modern fönsterlösning med klassisk design anpassad för att tillgodose det arkitektoniska uttrycket för villor som idag har traditionella kopplade fönster med kittfals. ELIT RETRO är lösningen där energikraven är höga i kombination med krav på en bibehållen klassisk arkitektur. Montagesatsen inkluderar en energiram och fönstret är förberett för såväl montering av spröjs med klassiskt utseende som uppgradering av glaslösningar. 

Länk till Elitfönster >>

Länk till DWG-filer >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det gäller tilläggsisolering av tak. 

Estetik viktigt vid renovering av yttertaket

Vid energirenoveringen av Länsmansvägen 32 valde vi att bygga på ett helt nytt yttertak. Man bör ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras ovanpå det befintliga yttertaket.

Så här renoverades taket på Länsmansvägen 32

På Länsmansvägen 32 togs befintliga takpannor och bärläkt bort. Takfötter och gavelutsprång sågades av i liv med den gamla väggen. Ett nytt tätskikt, PAROC XMW 012zcf Luft och ångspärr, monterades heltäckande. Skarvar tejpades med PAROC XST 013 Tätningstejp. Tätskiktet drogs även ner på befintlig yttervägg innan renERGIA panelen monterades. Nya takstolar fästes in ovanpå befintligt yttertak och utrymmet isolerades med PAROC eXtra. Ny råspont, papp och bärläkt monterades och taket försågs med nya takpannor.

Läs mer om Energirenovering av tak >>

Länk till DWG-filer >>

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.Paroc Hvac AirCoat

Rör & Kanaler 
Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla. Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället. Parocs rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac AirCoat. Heating and Ventilation

Läs mer om Energirenovering av Värmeisolerade kanaler >>
Läs mer om Energirenovering av Brandisolerade kanaler >> 

Värmekälla
I renZERO projektets svenska pilot har vi installerat NIBE F1255 som är en ny, heltäckande bergvärmepump anpassad till morgondagens krav för lågenergihus. Värmepumpen har en varvtalsstyrd kompressor som på ett optimalt och ekonomiskt sätt anpassar sig automatiskt efter huset och förser anläggningen med förnyelsebar energi. Den har upp till 15 % lägre energianvändning än sina föregångar.

Ventilation
I den svenska piloten har NIBE levererat ett FTX-aggregat som är helt nytt på marknaden. Aggregatet återvinner större delen av den energi som finns i frånluften. Ett balanserat värmeåtervinningssystem ger också ett behagligare inomhusklimat och är till glädje, framför allt för allergikänsliga personer. Tilluft sker till vardags- och sovrum och frånluft sker från kök, bad och WC. Ett kombinerat don för till- och frånluft, är det enda som syns på fasaden. 

Länk till NIBE >>

 

 

Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att rekommendera om man är osäker.

Komplett sortiment
PAROC Conci är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer; som till exempel bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.

Länk till produktöversikten >>

Conci