Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Undertak med inbyggt brandskydd

Om olyckan skulle vara framme och en brand bryter ut gäller det att fördröja brandförloppet så länge som möjligt. Genom att göra ett medvetet produktval redan i konstruktionsfasen och välja brandstansat bärverk och brandbeständiga material kan brandsäkerheten tryggas för både människor och egendom. Välj en K210-klassad undertakslösning så får du brandsäkerheten på köpet!

Undertak och brand

Vid en brand skapar undertakskonstruktionen en skyddande barriär mot värme och heta gaser. Den förhindrar upphettning och antändning av konstruktioner och installationer som ligger över undertaket. Det är därför viktigt att konstruktionen är utförd så att den vid värmepåverkan upprätthåller både bärförmåga och brandmotstånd.

Bärverket måste kunna klara av expansion på grund av värme och förbli plant och stabilt så att inga stora spalter och sprickor uppstår mellan bärverk och plattor.

Även plattorna måste hålla sig intakta trots upphettning. Plattorna i PARAFON akustikundertak tillverkas av stenull och har högsta brandklass, A1 och A2-s1,d0 enligt EN ISO 13501-1 vilket innebär att de är obrännbara och formbeständiga. Plattorna behåller sin form och bidrar inte till övertändning vid en brand.

Boverkets byggregler kring brand

avsnitt 5:521 i Boverkets Byggregler regleras de brandkrav som ställs på material i tak, väggar, golv och fast inredning. Allt material skall vara svårt att antända, det skall inte medverka till brandspridning eller utveckla stora mängder värme eller brandgas. Vidare skall materialet, enligt BBR, inte deformeras, falla ned eller på annat sätt förändras vid ringa brandpåverkan. Det skall inte heller smälta och droppa utanför brandhärdens omedelbara närhet.
 
Den här delen av byggreglerna kan uppnås och försäkras genom att ett K210-klassificerat undertakssystem används.
 
Detta är extra viktigt i byggnader och utrymmen som har högt skyddsvärde och i alla typer av utrymningsvägar där en brands spridning och tidsförlopp kan betyda skillnaden mellan liv eller död.
 
Vi erbjuder en testad och godkänd lösning med vår undertaksskiva PARAFON CLASSIC i kombination med brandstansade bärverket Prelude 24 XL2 från Armstrong. Genom ett medvetet produktval får du brandsäkerheten på köpet.

Utmärkt brandmotstånd och formbeständighet

PAROC Stenull har en unik förmåga att kombinera värme- och ljudisoleringsegenskaper med ett högt brandmotstånd och goda mekaniska egenskaper. PAROC Stenull tål temperaturer över 1000°C och förändras inte, oavsett kraftiga förändringar i temperatur eller fuktighet.
 
Detta betyder att konstruktioner och installationer behåller samma goda egenskaper gällande värme- och brandisolering under hela byggnadens livslängd. PAROC Stenull är klassificerat i Euroklass A1, obrännbart material, den högsta klassen för byggmaterials brandegenskaper. 
 
Bilden visar hur olika material påverkas vid olika tid och temperaturer i ett brandförlopp. 
Fire curve

K210-testet i korthet

√ Brandtestet varar 10 minuter. 

√ Medeltemperaturen ska inte överstiga: 
    - 250˚C på baksidan av materialet 
    - 250˚C på det underliggande materialet 

√ Maxtemperaturen ska inte överstiga: 
    - 270˚C på baksidan av materialet 
    - 270˚C på det underligganade materialet 

√ Skivorna/profilerna ska inte deformeras, droppa, falla ner.
 
Testmetod: EN 14135:2004

Specifikation av testmaterialet

 1. Undertaksplatta PARAFON CLASSIC 600x600x25 mm
 2. Vägglist (brandklass A1)
 3. Prelude 24 XL2 Tvärprofil 600 mm
 4. Slitsband
 5. Prelude 24 XL2 Tvärprofil 1200 mm
 6. Prelude Bärprofil Universal Peak Form 3600x24x43 mm
 7. Justerbar Pendel (diam 4 mm) (avstånd 1000 mm)
 8. Underlag - Particle Board 19 mm 
Tillämpningsområde inom K210-klassificeringen:
 • Systemet kan användas med alla typer av underlag.
 • Systemet kan användas med samma upphängningsmetod men med tätare avstånd mellan upphängningspunkterna.
 • Testsystemet är monterat med ett mellanrum mellan underlag och undertaksplattor. Mellanrum ska vara minst 175 mm.
 • Klassificeringen gäller inte bara för horisontellt monterade system utan även för vertikalt eller lutande system.
 
Ett K210-klassificerat undertakssystem (EN 13501-2:2007+A1:2009) kan definieras som ytskikt men även som beklädnad utifrån de allmänna råden i BBR. Det uppfyller alltså både kravet på att skydda bakomliggande material och ytskiktskravet.
 
Det K210-klassade undertakssystemet består av:
 
PARAFON CLASSIC 600x600x25 mm, kant A i kombination med Armstrong Prelude 24XL2 bärverk (I definierade längder, infästningar och övrigt villkor uppfyllda enligt specifikation).  
 
Med detta system ges bakomliggande material ett förstärkt skydd utifrån definierade brandtemperaturs- och tidsgränser enligt K210 klassificeringen.
PARAFON CLASSIC är ett undertakssystem som uppfyller högt ställda krav på såväl ljudabsorption, brandsäkerhet, miljö och estetik. Ytskiktet med sitt låga glanstal och höga ljusreflektion ger många fördelar ur belysningssynpunkt och lämpar sig bra för indirekt belysning. CLASSIC lämpar sig särskilt bra i kontor, undervisningslokaler, offentliga rum, korridorer och butiker.
I lösningen används Bärprofil Universal Peak Form 3600 mm, Tvärprofiler XL2 1200 mm och 600 mm.
 
Armstrongs bärverk har en brandstansning som låter profilen pressas ihop och ta upp den utvidgning som sker i materialet när det upphettas vid brand. Därigenom kan bärverket hålla sig plant och intakt tillsammans med de obrännbara undertaksplattorna och motverka övertändning och vidare spridning av brand och heta gaser.
 
Även clipsen i Armstrongs bärverk är konstruerade för att ge efter på rätt sätt och i rätt riktning vid brand när brandstansningen (brandklockan) i profilerna pressas ihop.

INTAKT VID BRAND Bilden visar hur profilen pressas ihop och tar upp den utvidgning som kan ske i materialet vid en brand.