Skorstenar och eldstäder är ofta utsatta för mycket höga temperaturer. Därför måste de ha isoleringslösningar som är obrännbara och dessutom behåller sin form och tryckhållfasthet även vid höga temperaturer.

Fire protection, chimney
Paroc:s produkter ger inte bara utmärkt värmeisolering för skorstenar, de fungerar också som brandskydd för hela byggnaden. PAROC stenull förlänger även skorstenens livslängd genom att förhindra att rökgaserna kyls ned så mycket att de kondenserar och lämnar frätande beläggningar på rörets insida.