Brandskydd av cellplast med PAROC FireSAFE

Valet av isoleringsmaterial har stor inverkan på en byggnads samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering, som PAROC Stenull. Om man trots det väljer att isolera med  cellplast har Paroc utvecklat ett antal stenullsprodukter, PAROC FireSAFE vars främsta användningsområde är att skydda brännbart material i fasader och tak från antändning. 

Nedan redovisar vi exempel på ett antal konstruktionslösningar där cellplast skyddas av produkterna i konceptet PAROC FireSAFE. Dessa konstruktionslösningar bedöms uppfylla de krav som ställs i BBR för ytterväggar i Br1 byggnader. U-värden redovisas inte nedan utan beräknas från fall till fall.

 

Läs mer i vår Projekteringsanvisning Brandskyddsskikt för brännbara material >>

 

Putsad fasad med tunnputs

Cellplastisolering kan förses med ett heltäckande brandskyddskikt av PAROC FireSAFE RF30, Brandskyddskiva Puts. För att minimera risken att branden sprider sig i ytterväggen via en lägenhetsbrand bör man även brandisolera runt dörr- och fönsteröppningar samt runt genomföringar med 200 mm PAROC FPL 80, Brandskyddslamell. 

PAROC Fire SAFE putsad fasad med tunnputs 

 

 

Ventilerad fasad

På samma sätt som ovan kan cellplastisolering förses med ett heltäckande brandskyddsskikt av PAROC FireSAFE VF30, Brandskyddskiva Vägg. Runt dörr- och fönsteröppningar samt runt genomföringar isoleras även här med 200 mm PAROC FPL 80, Brandskyddslamell. 

PAROC FireSAFE ventilerad fasad 
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Vertikalt bärverk / Cellplastisolering
 • 50 mm PAROC FireSAFE VF30, Brandskyddsskiva Vägg
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta
 

 

Ventilerad fasad

Cellplastisolering kan förses med ett heltäckande brandskyddsskikt av PAROC FireSAFE VF30, Brandskyddskiva Vägg. Runt dörr- och fönsteröppningar samt runt genomföringar används 200 mm PAROC FPL 80, Brandskyddslamell.

PAROC FireSAFE ventilerad fasad 
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Vertikalt bärverk / Cellplastisolering
 • 50 mm PAROC FireSAFE VF30, Brandskyddsskiva Vägg
 • Ventilationsspalt
 • Tegelfasad
 

 

Betongelement

För kort- och långsidor samt runt dörr- och fönsteröppningar och runt genomföringar används 200 mm PAROC FPL 80, Brandskyddslamell.

PAROC FireSAFE för betongelement 
 • Bärande konstruktion: betong
 • Cellplastisolering
 • 200 mm PAROC FPL 80, Brandskyddslamell 
 • Utsida av betong
 • Ytbehandling
   

 Genomföringar

Installationer som genombryter brännbara material i ytterväggar utgör en riskfaktor om dessa inte åtgärdas. Syftet är att en brand inom brandcellen inte ska spridas och antända det brännbara materialet. Det enklaste sättet att lösa skyddsbehovet är att använda PAROC FPL 80, Brandskyddslamell i genomföringsområdet i tillägg till det heltäckade brandskyddsskiktet. I väggar är bredden på skyddsområdet runt genomföringen 200 mm bred.

PAROC FireSAFE ventilerad fasad med genomföring 

Isolering av rören och kanalerna kan göras i enlighet med nedanstående tabell:

 Produkt Storleken på genomföringen Isoleringstjocklek
 PAROC Hvac Fire Mat Comfort  <1000 mm, h1000, b1250 mm 100 mm
 PAROC Hvac Section AluCoat T  100-150 mm 100 mm
 PAROC Hvac Section AluCoat T  22-100 mm 80 mm
 PAROC Hvac AirCoat  100-250 mm 50 mm

Låglutande tak

Takkonstruktioner av profilerad plåt innehållande brännbar isolering har två olika fall av aktualitet enligt BBR, nämligen brandpåverkan underifrån respektive brandpåverkan ovanifrån. Vid brand underifrån är det krav på ytskikt och oftast även krav på tändskyddande beklädnad i klass K210. 

En lösning med 30 mm FireSAFE RO30, Brandskyddsboard Tak på ovansidan av den bärande plåten som skydd av den brännbara isoleringen innebär att kraven på såväl ytskiktsklass som kravet på tändskyddande beklädnad i klass K210 uppfylls med marginal

 
PAROC FireSAFE låglutande tak     

Beträffande brand ovanifrån är det risken för att en brand snabbt ska spridas i taktäckningen som bör begränsas, exempelvis efter antändning av brinnande flagor från en närliggande brand. Grundprincipen för att begränsa denna risk är att brännbar taktäckning, till exempel papp eller duk bör utföras på obrännbart underlag, exempelvis stenull. Här kan du välja antingen 30 eller 50 mm PAROC FireSAFE RO30, Brandskyddsboard Tak som brandskyddsskikt. 

I vissa fall ställs även ett bärighetskrav, exempelvis R 30 eller R 60, samt ibland även i kombination med ett avskiljande krav som REI 30 eller REI 60, på taket vid brand underifrån. Det senare kan ha aktualitet om det ovan taket finns en högre belägen fasad som tillhör en annan brandcell. Ett krav på  bärförmåga vid brand och ett avskiljandekrav kan uppnås genom att den bärande plåten skyddas underifrån med en stenullsskiva. 

Läs mer om brandskyddslösningar för korrugerad stålplåt >> 

 

Genomföringar

Installationer som genombryter brännbara material i låglutande tak utgör en riskfaktor om dessa inte åtgärdas. Syftet är att en brand ej ska spridas och antända det brännbara materialet. Det enklaste sättet att lösa skyddsbehovet är att använda PAROC FPL 80, Brandskyddslamell. I låglutande tak är bredden på skyddsområdet runt genomföringen 400 mm bred.

PAROC FireSAFE låglutande tak med genomföring

Sektionering

I vissa fall krävs brandsektionering av en byggnad. Storleken på brandcellerna beror på brandbelastningen och närvaron av aktiva branddetektorer och släcksystem eller inte. Nedan bild illustrerar en brandsektionering där en brandavskiljande vägg ansluter mot ett yttertak. Som framgår av bilden har ett skyddsområde skapats med hjälp av PAROC FPL 80, Brandskyddslamell. 

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 

För att inte branden ska sprida sig i anslutningen mellan den brandcellsbegränsande väggen och yttertaket brandisoleras även den profilerade plåten med PAROC ROX 2, Brandstav. Läs mer >>