Energieffektivisering

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Hus och byggnader är större miljöbovar än bilar och flygplan tillsammans. Byggreglerna skärps löpande för att vi ska nå nära-noll och det finns mycket jobb att göra. Kom med du också och låt oss hjälpas åt med ett av planetens viktigaste uppdrag.

 

Energieffektivisera du också

Energieffektivisering är nödvändigt för att klara klimatmålen

EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-noll-energibyggnader (NNE-byggnader) senast år 2020. Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. För att spara energi i byggsektorn är det också nödvändigt att öka fokus på uppgradering av det befintliga byggnadsbeståndet. 75–80% av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga hus energirenoveras till nära-noll. Genom att uppgradera klimatskärmen hos fristående hus byggda före 1990 fann man att det gick att göra en energibesparing på upp till 8 TWh. 

Vad innebär nära-noll?

Ett ”nära-nollenergihus” är ett hus med mycket goda energiprestanda. Det mycket låga energibehovet, nära noll, bör till en betydande del täckas av förnybara energikällor, inklusive sådan som produceras på plats eller i närheten. En nära-noll-renovering en genomgripande renovering där praktiskt taget alla delar av klimatskalet renoveras. Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig. 

Vad är energieffektivisering?

Att energieffektivisera innebär att minska energianvändningen och driftskostnaderna i din fastighet. Isolering spelar en avgörande roll för energieffektiviteten i en byggnad och står för upp till 75 procent av byggnaders totala energireduktionspotential. En ordentlig termisk isolering sänker energikostnaderna i byggnader vilket också är bra för den egna plånboken. Syftet med en renovering är ju långt ifrån alltid enbart att förbättra energiprestanda. ofta handlar det om underhåll eller förändrat användningsområde. Att tilläggsisolera är dock alltid en god investering som räknas hem på kort tid.  

Energiklassning

Ett bra sätt att jämföra byggnaders energianvändning är att titta på energiklassningen. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Paroc rekommenderar att man siktar på energiklass A för att nå rätt nivå vid energirenovering till NNE.

Lagkrav för nära-noll

Den 1 juli 2017 införde Boverket nära-nollenergiregler i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning. De ändrade reglerna innebär ingen skärpning av energikraven, utan samma energikrav uttrycks på ett nytt sätt. Hösten 2017 presenterar Boverket det andra steget i införandet av nära-nollenergiregler. De nya reglerna innebär en skärpning av energikraven och beräknas träda i kraft fr o m 2021.

 

Huvudsakliga förändringar i BBR 2017

 • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
 • Primärenergital ersätter specifik energianvändning
 • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
 • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
 • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
 • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att omfatta såväl sol som vind, vatten och mark

Läs mer på Boverkets hemsida >

Boverket

8 goda skäl till att bygga energiklokt:

 • En smart investering: Energikloka hus kan ge besparingar på upp till 50 000 euro på 25 år – det motsvarar kostnaden för en ny bil – och kan ge ett återförsäljningsvärde som ligger 30 % högre än standardhus.
 • Begränsade extrakostnader: För att höja ett hus energieffektivitet till passivhusnivån krävs en extra investering på endast 5–10 % eftersom användningen av uppvärmningssystem kan minimeras eller så kan systemet utelämnas helt. 
 • Betydligt lägre livscykelkostnader: Investeringsbeslutet för ett energieffektivt hus baseras på totalkostnaderna som beräknas genom att energikostnaderna för husets hela livscykel adderas till byggkostnaderna. Passivhus är optimala sett till byggnadens totala livscykelkostnad. 
 • Sunda och komfortabla: Människor spenderar mer än 80 % av sin tid inomhus och en tredjedel av tiden i sovrummet. Tack vare bra isolering är energikloka hus fria från drag och har en konstant inomhustemperatur. Effektiv och kontrollerad ventilation, ett lufttätt ytterskal och byggmaterial med låga utsläppsnivåer ger en inomhusluft som alltid är ren och frisk.
 • Frihet i formgivning: Andelen reparations- och underhållsarbete på ett passivhus är liten eftersom inget separat uppvärmningssystem behövs. Huset behöver dessutom mindre teknisk utrustning, vilket innebär en lägre energiförbrukning.
 • Lätt att underhålla: Andelen reparations- och underhållsarbete på ett passivhus är liten eftersom inget separat uppvärmningssystem behövs. Huset behöver dessutom mindre teknisk utrustning, vilket innebär en lägre energiförbrukning.
 • Hållbara: Man uppskattar att energiförbrukningen under en byggnads hela livscykel utgör 80–90 % av dess totala miljöpåverkan. Energikloka hus är mycket mer hållbara. De möjliga energibesparingarna visar på ägarnas, konstruktörernas och hantverkarnas viktiga roll i att skapa en bättre framtid för kommande generationer.
 • En spännande bransch och arbetstillfällen: Den energieffektiva sektorn växer ständigt, vilket skapar nya affärsverksamheter och arbetstillfällen. Nya innovationer kommer att dyka upp, ett behov av specialister inom energieffektivitet, allt från konstruktörer till hantverkare, kommer att skapas och hela byggbranschen kommer att nå en ny nivå. 

 

Nybyggnation till nära noll

Energiprestandadirektivet definierar en nära-nollbyggnad som en byggnad som har en mycket hög energiprestanda. För att energianvändningen skall klara nära-noll-nivåer ställs stora krav på alla delar av huset; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer. PAROC Klimatskiva ZERO är ett bra val för nybyggnation av såväl höga som låga byggnader. 

Energirenovering till nära-noll

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ett steg i rätt riktning är att energirenovera för att möta morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Så om man ändå planerar att renovera bör man tänka energirenovering och passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade. Läs mer om renovering >