Uppbyggnaden och utformningen av taket måste väljas så att kraven på takets förväntade funktion uppfylls. EN-normer beskriver hur produkterna skall provas och vilka kravnivåer som finns. Det är viktigt att nationella regler följs. Valet av isolerprodukt styrs av belastning på taket, klimatförutsättningar under läggningen och av den dagliga miljö taket kommer att utsättas för. Den bärande konstruktionen kan vara av stålplåt, olika former av betong eller träunderlag.

Dimensionering

Värmeisoleringen som placeras under ett tätskikt i ett låglutande tak skall klara de laster som takkonstruktionen dimensioneras för. Byggherren har ansvar för att genomföra en lastutredning som omfattar vind- och snölaster  men som även tar hänsyn till varaktig last och laster från gångtrafik både under och efter byggskede. Han har även ansvar för att rätt isolerprodukt används i takkonstruktionen. 

Snö- och vindlast

Snö- och vindlastberäkning med infästningsplan upprättas vid mekanisk infästning. Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem utförs enligt byggregler, här finns också hänvisning  till aktuell Eurokod.

Varaktig last 

I tillägg till snö- och vindlast behöver man i vissa fall ta hänsyn till en varaktig last, tex från solfångare. Lasten från solfångarna kan vara hög och därför är det viktigt att kartlägga prestandan på befintlig isolering och tätskikt innan solfångare placeras på taket. Den främsta orsaken är att aktuellt tätskiktmembran måste klara deformationen utan att läckage uppstår med risk för att efterföljande skador. För att minimera risken för läckage baseras värdena i nedan tabell på att deformationen ska vara mindre än 1% av den totala isolertjockleken. Ingen hänsyn bör tas till de översta lastupptagande skikten, såsom tätskikt och aktuell överskiva,  som t.ex. PAROC ROB 80 Takboard eller PAROC ROBSTER 60, även om detta skikt har en förstyvande effekt. 

Produkt  Varaktig last
   (kPa) (kg/m2) 
PAROC ROS 30 1,5 153 
PAROC ROS 60 3,0 306
PAROC ROL 30 4,5 459
PAROC ROL 60 9,0 918

 

CE-märkning

Produkter som omfattas av en harmoniserad standard måste CE-märkas. Takprodukter från Paroc är CE-märkta och länkar till våra prestandadeklarationer finns här >>

Krav på mekaniska egenskaper

Enligt AMA Hus bör det översta isolerskiktet ha ett kompressionsmotstånd på minst 60 kPa utbredd korttidslast. Detta anges i prestandadeklarationen som CS(10)60 d v s max 10 % deformation vid 60 kPa utbredd last. Samtidigt skall det översta isolerskiktet även klara en kortvarig punktlast på 500 N med max 5 mm deformation. Detta beskrivs som  PL(5)500. Exempel på produkter som uppfyller dessa krav är PAROC ROB 80, PAROC ROBSTER 60 samt  PAROC ROS 60. Val av översta isoleringsskikt kan även påverkas av tätskiktsleverantörens rekommendationer. 

Fuktskydd

För att undvika att luft strömmar igenom konstruktionen och kondenserar  mot det övre tätskiktet skall en luft-och ångspärr alltid placeras på den varma sidan. Luft- och ångspärren placeras enligt rekommendationer i AMA Hus lämpligast mellan två isolerskikt och högst 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek under tätskiktet. Skarvar i luft- och ångspärren tejpas med  min 200 mm överlapp. Används ingen tejp skall överlappet vara minimum 500 mm. 

Utformning av tak

Med mekanisk infästning avses huvudsakligen självborrande skruv i plåt och trä eller expanderande fästdon i betong/ lättbetong. Teleskopeffekten i fästdonet skall vara minst 20 mm om isolertjockleken överskrider 50 mm. Skruven för plåt väljs minst 20 mm längre än vad isoleringen är tjock. Brickan skall vara min 75 mm för papptäckning och  45 mm för duk. Se vidare resp. fästdonsfabrikantsanvisningar.