Lufttäthet i byggnader

Lufttäthet

När en byggnad har god lufttäthet tränger inte kyla utifrån in i byggnadsmaterialet eller beroende på tryckskillnadens riktning, så stängs den varma luften in. Boverkets byggregler, BBR ger inget specifikt gränsvärde för täthet. I ett allmänt råd betonas dock vikten av god ventilation, eftersom detta minskar risken för fuktskador. Ett bra riktvärde för en ny bostad är 0,3 l/s och m2 vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa. Detta värde är ett krav för passivhus, där täthet är en mycket viktig egenskap.

Vi har lufttätande lösningar för många olika typer av byggnader. Nedanstående avsnitt innehåller de vanligast förekommande tätprodukterna och mest använda lösningarna.

Luft- och ångspärr

På utsidan av byggnaden fungerar ett vindskydd som ett skydd mot den forcerade konvektionen som släpper in kall luft från ventilationsspalten i byggnadsmaterialet. SP cert har tagit fram certifieringsregler (128) som gör det möjligt att P-märka vindskydd. I dessa regler specificeras krav på bl.a. på luft- och ångtäthet.
 
På byggnadens insida stoppar en luft- och ångspärr fuktig inomhusluft från att tränga in i byggnadsmaterialet.
 
För att uppnå god allmän lufttäthet i en byggnad bör man täta och säkra alla fogar, hörn, väggar i anslutning till tak och grunder, luftspärrar mellan fönsterkarmar och trösklar, hål för rör, elektriska installationer, kanaler och skorstenar.
 
Moderna klimatskal är komplexa. De kräver hänsyn till isolering och lufttäthet på ett tidigt stadium i utformningen. 
 
Vid planering av tätning av en byggnad gäller följande grundläggande principer:
  • Välj en enkel form när det är möjligt. Minimera antalet fogar och anslutningar.
  • Definiera luftspärrens placering så tidigt som möjligt. Skydda luftspärren under konstruktionen.
  • Bestäm och specificera vilka material som luftspärren ska vara tillverkad av.
  • Låt luft- och ångspärrens skarvar överlappa varandra med 100-200 mm.
  • Använd PAROC XST 013, Tätningstejp eller PAROC XSS 005, Tätningsband för att täta anslutningar eller runt installationer.
  • Använd en flexibel lufttätning, som PAROC XSS 001, Tätremsa på de ställen där spärren måste klämmas.
  • Tejpa eventuella hål som kan uppstå i ångspärren under monteringen med PAROX XST 012, Tejpark. 

Lösningar

Nedan finns ett antal förslag på hur du kan lösa den inre luft- och ångtätheten. För några applikationer finns flera alternativ som alla ger ett fullgott resultat. Valet av produkt avgörs av flera faktorer, det är såväl bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i det aktuella fallet, vana vid produkterna samt som allt den ekonomiska bedömningen.

Luft- och ångspärr

Ångspärren måste vara åldersbeständig och passa det område där den används. Paroc kan erbjuda tre olika sorters PE-folie för detta syfte:

Luft- och ångspärr

Skarvar på luft- och ångspärren

Säkerställ att ångspärren är lufttät genom att överlappa och tejpa ihop. Paroc rekommenderar följande tejp:

Täta skarvar i luft- och ångspärren

Hål i luft- och ångspärren

Ångspärren måste vara oskadd. Mindre skador som uppstår under monteringen kan lagas med:

Laga hål i luft- och ångspärren

Anslutning mellan fönster och vägg

Den punkt där ångspärr och fönster möts är mycket kritisk. Varje byggnad innebär nya förhållanden så det finns många sätt att lösa denna utmaning på. Paroc rekommenderar PAROC Hörntät. Den går att vända så att den passar fönsternischer i olika storlekar. Den ger en flexibel och lättmonterad lösning. När den är på plats tejpas den helt enkelt fast på luft- ångspärren.

Hörntät för täta anslutningar mellan fönster och vägg
Tät anslutning mellan fönster och vägg
Tät anslutning mellan fönster och vägg

Tätning av fönster- och dörrkarmar

Eftersom fogar mellan delar av konstruktionen täcker ofta hela väggen är de mycket viktiga för hela byggnadens tätning. Fogar måste uppmärksammas särskilt under monteringen och det finns flera olika sätt att täta dem på.

Tätning mellan fönster- och dörrkarmar och väggen

Tätning mellan väggblock

Vid tätning mellan väggblock kan flera produkter användas. De ger en lufttät och fukttät fog.

Tätning mellan väggblock

Fuktskydd av syll i grunder

En tätning hindrar kapillär fukt från att tränga upp via grunden till väggelementen. Använd någon av följande produkter:

Fuktskydd för syllen, grunden

Innerhörn

Ångspärren måste vara oavbruten i rumshörn där två väggar möter taket. Vinkeltät är formbar och hjälper dig att uppnå den optimala lösningen.

Täta skarvar i hörn

Tätning av eluttag

Ångspärren måste vara oavbruten i rumshörn där två väggar möter taket. Formbara tätningsprodukter hjälper dig att uppnå den optimala lösningen.

Tätning av genomgående ventilationsrör

Rör eller andra objekt som går igenom klimatskalet är svåra att lufttäta. Använd PAROC XSS 005, Tätningsband för att täta de mest komplicerade monteringarna. Du kan också tejpa fast en rörkrage på luft- och fuktspärren.

Tätning av vägg- och takanslutningar

Vägg- och takanslutningar måste också tätas. Täta hörnen med följande produkter:

Tätning av anslutningar mot tak och vägg
Tätning av anslutningar mellan vägg och tak