PAROC ZERO - För att nå Nära-Noll-Energi

energieffektiv

Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är viktigt eftersom byggnader står för 10 % av de globala koldioxidutsläppen (Agency, 2010). EPBD (European Performance of Buildings Directive) kräver att alla nya byggnader från och med 2021 (offentliga byggnader från 2019) ska vara nära nollenergibyggnader (nZEB).

Ett ”nära-nollenergihus” är ett hus med mycket goda energiprestanda. Det mycket låga energibehovet, nära noll, bör till en betydande del täckas av förnybara energikällor, inklusive sådan som produceras på plats eller i närheten.

För att spara energi i byggsektorn är det också nödvändigt att öka fokus på uppgradering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom att uppgradera klimatskärmen hos fristående hus byggda före 1990 fann man att det gick att göra en energibesparing på upp till 8 TWh.

PAROC© ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till nZEB-standard.

Ytterväggar

Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder och vind, ljud och brand. En utvändig heltäckande isolering ger byggnaden ett fuktsäkert isolerskikt och minimalt med köldbryggor. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan monteras på utsidan av bärande stommar av massivt trä, KL-trä, betong, tegel samt träregelstommar. I vindutsatta områden och i högre byggnader kan PAROC Cortex One eller en kombination av Klimatskiva ZERO och PAROC Cortex användas. Befintliga träregelstommar som tex utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood med minst 15 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden.

En ventilerad fasad skall ha ett dränerande och kapillärbrytande skikt bakom beklädnaden. Om detta skikt utgörs av en luftspalt förbättras normalt fuktsäkerheten genom att skapa en s.k. tvåstegstätad fasad där regnavledningen separeras från lufttrycksfallet. Då blir lufttrycksfallet över fasadbeklädnaden mindre och mängden regnvatten som annars via vindtryck skulle ha tryckts igenom fasadbeklädnaden begränsas. Därför är det att föredra att ha en luftspalt bakom fasadbeklädnaden. Syftet med denna spalt är även att avlägsna fukt som tränger in i byggnaden via fasadbeklädnaden eller via diffusion från konstruktionen.  

I luftspalten leder luftcirkulationen den fuktiga luften uppåt och frigör den utomhus via öppningarna i den övre delen av beklädnaden. 

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix är en unik, självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. Infästningsmetoden består av 1) horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och 2) vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av både isoleringen och utvändig beklädnad.

PAROC ZEROfix kan användas på alla typer av byggnader i byggnadsklasser Br1, Br2 och Br 3. Systemet kan både användas vid såväl nybyggnation som vid renovering.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO är en homogen stenullskiva som monteras i ett eller flera skikt mot bakomliggande konstruktion.
Skivan har format 1200x600 mm och tjocklekar 100, 150, 200 och 250 mm. Deklarerad lambdaklass 0,033 W/mK. Euroklass A1.

PAROC Cortex och PAROC Cortex One är en stenullsbaserad lösning bestående av en stenullsskiva beklädd med ett icke brännbart vindtätt skikt.
Skivan har format 1500x600 mm och tjocklekar 150 och 200 mm. Deklarerad lambdaklass 0,033 W/mK. Euroklass A2-s1,d0.
PAROC Cortex med format 1800x1200 mm och tjocklek 30 mm kan monteras på utsidan av Klimatskiva ZERO i speciellt vindutsatta områden. Deklarerad lambdaklass 0,033 W/mK. Euroklass A2-s1,d0.

Tillbehör

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. RISE Certifiering har utfärdat ett Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 och som innefattar isolering, infästningsskruvar och brandskyddbehandlad träläkt. Fasadsystemet uppfyller krav på brand och krav på fuktsäkerhet enligt BBR samt beständighet och dimensionering och vindlast enligt EKS. Typgodkännande finns i sin helhet på här.