Nedan hittar du exempel på trägegelväggar. Klimatväggen finns både som standard- och passivhusvägg. Längst ned på sidan finns några vanligt förekommande typer av väggar.  

a) Vägg med Klimatskiva

I fråga om träväggskonstruktioner rekommenderar vi i första hand vad vi kallar Klimatväggen. Denna väggtyp uppnår det önskade U-värdet med en tunnare konstruktion jämfört med andra träkonstruktioner. En ventilationsspalt bakom träbeklädnaden ger god ventilationsnivå. Om ytterbeklädnaden har en slät baksida monteras en ströläkt vertikalt innan den horisontella spikläkten monteras. Detta gäller omvänt vid liggande panel.

Vi rekommenderar en heltäckande och vindskyddande isolering som PAROC WAS 35tt, Klimatskiva ovanpå reglarna som ett yttre sammanhängande värmeisolerande skikt. Detta sammanhängande isolerskikt minskar köldbryggorna och fuktskyddar den bärande trätommen. Lufttäheten på insidan garanteras med hjälp av en luft- och ångspärr.

För den här typen av konstruktion är både inre och yttre lufttäthet viktigt. På platser utsatta för vind och från och med tredje våningen och uppåt i höga byggnader måste ett heltäckande vindtätt skikt, t.ex. PAROC XMW 06 Vindskydd, placeras innanför Klimatskivan.

Ventilated facade

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (stomme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 70 mm
 U-värde, W/m2K 0.15  0.14 0.13  0.12

Vägg av massivträ och Klimatskiva ZERO™

Korslimmat trä, KL-trä eller CLT-element, cross laminated timber, används som stommaterial i både småhus och flerbostadshus. PAROC Klimatskiva ZERO ger ett brandsäkert heltäckande isolerskikt som effektivt minskar köldbryggor samtidigt som den fuktskyddar den bärande trästommen. 

Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande förmågan. Det ger ett självbärande robust system utan köldbryggor. 

Med vårt beräkningsverktyg kan skruvlängd och dimensionerande vind- och vertikallaster beräknas.

Paroc WAS 35

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO  150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Korslimmat trä 100 mm 100 mm 100 mm 1000 mm
U-värde, W/m2K 0.18 0.14 0.12 0.10

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Vägg med Skalmursskiva

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och vara utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera en korrekt ventilation av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande. 


Ventilerad fasad

Konstruktion:

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra (reglar) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (stomme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm
 U-värde, W/m2K 0.15  0.13 0.12  0.12

 

Passivhus lösningar

I passivhus måste väggarna vara ännu mer effektiva. Denna innovativa dubbla trästomme tar praktiskt taget helt bort köldbryggor och minskar tjockleken på väggarna generellt. I mitten av denna konstruktion kan isoleringslagret utan stomme (d2) varieras i tjocklek, vilket gör denna lösning lämplig för olika U-värdesförhållanden.

Ett extra regelverk innanför fuktspärren är viktigt. Man kan då installera elektricitet och vattenledningar i installationsutrymmet utan att bryta fuktspärren.

Ventilerad fasad, passivhus
Konstruktion:
 
  Småhus 
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  70
d2 
mm  145 - 195
d3 
mm  145 - 195
d4 mm  45 - 70
Total isoleringstjocklek mm  405 - 530
 
I-regelstommar minskar förekomsten av köldbryggor på väggkonstruktionen och mängden fukt i reglarna jämfört med väggar med vanlig trästomme.
 
 
Ventilerad vägg med I-balk, passivhus
Konstruktion:
  Småhus 
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.09 - 0.11
d1 
mm  45
d2 
mm  240 - 300
d3 
mm  45 - 70
Total isolertjocklek mm  370 - 450

Anm:
Enligt definitionen för ett passivhus, som tillhandahålls av Passive House Institute, får det årliga uppvärmnings-, nedkylnings- och primärenergibehovet inte överskrida vissa värden. Även om god värmeisolering spelar en viktig roll för att uppnå passivhusstandard är det inte i sig inte tillräckligt för att garantera efterlevnad. Kraven för andra byggkomponenter och apparater kan avgöras med hjälp av olika beräkningsverktyg, såsom Passive House Planning Package (PHPP) som finns på www.passiv.de .
I Sverige presenteras kraven för passivhus i en specifikation som tagits fram inom ramen för energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se  
 

 

b) Vägg med korslagd regelstomme

När en enskild trästomme inte är tillräckligt rekommenderar vi vanligtvis en korsreglad vägg. Klimatväggen är emellertid ofta en mer ekonomisk lösning och ger bättre fuktskydd och termisk resistens. Vid montering av korsreglingen på väggens insida, placera fuktspärren mellan den bärande trästommen och reglarna. Detta gör konstruktionen mer lufttät, eftersom elkablarna kan installeras inanför fuktspärren utan genomgående hål. För att förhindra risk för framtida fuktproblem bör den yttre horisontella regeln behandlas för att motstå 90 % relativ fuktighet.

Ventilerad fasad
 • Inre beklädnad 
 • Vertikala träreglar cc 600/PAROC eXtra (d1)
 • PAROC XMV Luft- och ångspärr
 • Vertikal trästomme cc 600/PAROC eXtra (d2)
 • Horisontell trästomme cc600 mm/ PAROC eXtra (d3)
 • PAROC XMW 060, Vindskydd eller PAROC XMW 075 Vindtät  
 • Spikläkt/Ventilationsspalt
 • Träbeklädnad
 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra d1 (vertikal regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm 
 PAROC eXtra d2 (stomme) 145 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC eXtra d3 (horisontal regel) 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 U value, W/m2K 0.18 0.16 0.15  0.14

 

c) Vägg med träregel och träpanel eller tegelfasad

Denna grundläggande typ av ventilerad trävägg innehåller bara de viktigaste komponenterna i en skiktad väggkonstruktion. Ventilationsspalten bildas vanligen med horisontellt placerad träbeklädnad eller med korslagd dubbel stomme, beroende på riktningen hos träbeklädnaden. Om väggen ska motsvara nybyggnadsstandard kommer tjocka väggar att krävas, vilket ökar risken för framtida fuktproblem. Välj i stället väggar med heltäckande yttre isoleringsskikt.
Ventilerad fasad
 • Inre beklädnad
 • Alternativ: regling cc600/PAROC eXtra
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • Trästomme cc600/PAROC eXtra
 • PAROC XMW 060, Vindskydd eller PAROC XMW 075 Vindtät alt. fukttålig utegips. 
 • Spikpanel
 • Ventilationsspalt
 • Träbeklädnad/Tegelfasad
 Isoleringslösning med U-värde  
 PAROC eXtra (regel)    45 mm
 PAROC eXtra (stomme) 120 mm 145 mm 170 mm  170 mm
 U-värde, W/m2K 0.33 0.28 0.25  0.20