Isolering för ytterväggar och fasad

ytterväggar isolerade med PAROC Stenull, tilläggsisolera ytterväggar, isolera väggar

Genom att isolera ytterväggen på din fastighet får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Dessutom förbättras inomhusmiljön också genom en minskning av buller. Fasadisolering är en god investering för både plånboken och miljön. 

TRÄREGELSTOMME

Ventilerad fasad

Klimatvägg 

I fråga om träväggskonstruktioner rekommenderar vi i första hand vad vi kallar Klimatväggen som fasadisolering. Denna väggtyp uppnår det önskade U-värdet med en tunnare konstruktion jämfört med andra träkonstruktioner. En ventilationsspalt bakom träbeklädnaden ger god ventilationsnivå. Om ytterbeklädnaden har en slät baksida monteras en ströläkt vertikalt innan den horisontella spikläkten monteras. Detta gäller omvänt vid liggande panel.

Vi rekommenderar en heltäckande och vindskyddande isolering som PAROC WAS 35tt, Klimatskiva ovanpå reglarna som ett yttre sammanhängande värmeisolerande skikt. Detta sammanhängande isolerskikt minskar köldbryggorna och fuktskyddar den bärande trätommen. Lufttäheten på insidan garanteras med hjälp av en luft- och ångspärr.

För den här typen av konstruktion är både inre och yttre lufttäthet viktigt. På platser utsatta för vind och från och med tredje våningen och uppåt i höga byggnader måste ett heltäckande vindtätt skikt, t.ex. PAROC XMW 065 Vindskydd, placeras innanför Klimatskivan.

 Ventilated facade  
 

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra / Natura Lana (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (stomme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 70 mm
 U-värde, W/m2K 0.15  0.14 0.13  0.12

I lågenergihus måste väggarna vara ännu mer effektiva. Denna innovativa dubbla trästomme tar praktiskt taget helt bort köldbryggor och minskar tjockleken på väggarna generellt. I mitten av denna konstruktion kan isoleringslagret utan stomme (d2) varieras i tjocklek, vilket gör denna lösning lämplig för olika U-värdesförhållanden.

Ett extra regelverk innanför fuktspärren är viktigt. Man kan då installera elektricitet och vattenledningar i installationsutrymmet utan att bryta fuktspärren.

 Ventilated facade, passive house  
 

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra / Natura Lana (d1) regel 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
PAROC eXtra / Natura Lana (d2) heltäckande 95 mm 95 mm 120 mm 170 mm
PAROC eXtra / Natura Lana (d3) (stomme) 145 mm 170 mm 170 mm 170 mm
PAROC WAS 35tt (d4) 45 mm 45 mm 70 mm 70 mm
U-värde, W/m2K 0.11 0.10 0.09 0.08

 

 

Skalmursvägg med Skalmursskiva

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av fasadisolering för tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och vara utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera en korrekt ventilation av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande. 

   

 

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra / Natura Lana (reglar) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (stomme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm
 U-värde, W/m2K 0.15  0.13 0.12  0.12

 

Skalmursvägg med Klimatskiva

   
   
Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra / Natura Lana (reglar) 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
PAROC eXtra / Natura Lana (stomme) 145 mm 170 mm 170 mm 170 mm
PAROC Klimatskiva 45 mm 50 mm 70 mm 95 mm
U-värde, W/m2K 0.16 0.15 0.14 0.12

 

Vägg med korslagd regelstomme

När en enskild trästomme inte är tillräckligt rekommenderar vi vanligtvis en korsreglad vägg. Klimatväggen är emellertid ofta en mer ekonomisk lösning och ger bättre fuktskydd och termisk resistens. Vid montering av korsreglingen på väggens insida, placera fuktspärren mellan den bärande trästommen och reglarna. Detta gör konstruktionen mer lufttät, eftersom elkablarna kan installeras innanför fuktspärren utan genomgående hål. För att förhindra risk för framtida fuktproblem bör den yttre horisontella regeln behandlas för att motstå 90 % relativ fuktighet.

 

 Ventilated facade  

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra / Natura Lana d1 (vertikal regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm 
 PAROC eXtra / Natura Lana d2 (stomme) 145 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana d3 (horisontell regel) 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 U-värde, W/m2K 0.18 0.16 0.15  0.14

 

Vägg med träregel och träpanel 

Denna grundläggande typ av ventilerad trävägg innehåller bara de viktigaste komponenterna i en skiktad väggkonstruktion. Ventilationsspalten bildas vanligen med horisontellt placerad träbeklädnad eller med korslagd dubbel stomme, beroende på riktningen hos träbeklädnaden. Om väggen ska motsvara nybyggnadsstandard kommer tjocka väggar att krävas, vilket ökar risken för framtida fuktproblem. Välj i stället väggar med heltäckande yttre isoleringsskikt.

 

 Ventilated facade  

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra / Natura Lana (regel)  45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (stomme) 120 mm 145 mm 170 mm  170 mm
 U-värde, W/m2K 0.33 0.28 0.25  0.20

 

Oventilerad fasad

Fasad med träregelstomme och tjockputs

Putsade fasader kan också användas tillsammans med trästommar. Lösningen förenar snabb byggteknik för trästommar med det arkitektoniska uttrycket hos stenväggar. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

 Facade

 

Isoleringslösning med U-värde, W/m2K
FATIO plus

100 mm

150 mm

200 mm

PAROC eXtra / Natura Lana + 120 mm regel

0.17

0.14

0.11

PAROC eXtra / Natura Lana + 145 mm regel

0.16

0.13

0.10

PAROC eXtra/ Natura Lana + 220 mm regel

0.13

0.11

0.09

 U-värde, W/m2K      
 

 

Lågenergihus med tunnputs

Putsade fasader kan också användas tillsammans med trästommar. Lösningen förenar snabb byggteknik för trästommar med det arkitektoniska uttrycket hos stenväggar. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

 

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra / Natura Lana d(regel) 45 mm 45 mm 45 mm
PAROC eXtra / Natura Lana d(stomme) 145 mm 145 mm 170 mm
PAROC Linio 80 d(putsbärande skikt) 200 mm 250 mm 300 mm
U-värde, W/m2K 0.10 0.09 0.08
.

 

 

 

STÅLREGELSTOMME

Industriväggar

Det här är en typisk lösning för industri- och lagerlokaler. Ett sammanhängande isoleringsskikt ovanpå reglarna förbättrar avsevärt konstruktionens termiska resistans genom att förebygga köldbryggor. I byggnader med krävande inomhusluftförhållanden – som i miljöer med hög luftfuktighet och/eller höga temperaturer – är det speciellt viktigt att utforma en korrekt, tät fuktspärr och tillräcklig ventilation för fasaden. 

Isoleringens brandegenskaper påverkar brandegenskaperna hos den slutliga väggkonstruktionen.

 

 

Industriväggar kan också tillverkas av metallklädda byggelement som installeras på pelarkonstruktionen:

 

.

 

BETONGSTOMME

Ventilerad fasad

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera korrekt ventilering av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. Väggen måste utformas så att inträngande vatten kan ledas ut ur konstruktionen.

 

Standardlösning

 Ventilated facade
 • Lättbetong, block, tegel
  eller annan stenbaserad konstruktion
 • PAROC WAS 50, Skalmursskiva
 • Ventilationsspalt ≥30 mm
 • Tegelfasad

 

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 50 100 mm 150 mm 200 mm
U-värde, W/m2K(betong) 0.30 0.21 0.16
U-värde, W/m2K(lättbetong) 0.22 0.17 0.13
 

 

Premiumlösning PAROC Cortex One

 Ventilated facade  

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC Cortex One 180 mm
U-värde, W/m2(betong) 0.17
U-värde, W/m2(lättbetong) 0.14

 

 

Vägg med ventilerad fasad och Klimatskiva ZERO

PAROC Klimatskiva ZERO ger ett brandsäkert heltäckande isolerskikt som effektivt minskar köldbryggor samtidigt som den fuktskyddar den bärande stommen av betong, lättbetong eller tegel. 

Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system minimalt med köldbryggor. 

Med vårt beräkningsverktyg kan skruvlängd och dimensionerande vind- och vertikallaster beräknas.

   

Följ anvisningarna från leverantören av fasadbeklädnaden.

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
U-värde, W/m2(betong) 0.25 0.19 0.15 0.13
U-värde, W/m2(lättbetong) 0.21 0.17 0.14 0.12

 

 

Vägg med ventilerad putsfasad och Klimatskiva ZERO

 

 

 • Bärande konstruktion: betong, lättbetong eller tegel
 • PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO
 • PAROC XFM 005, Isolerhållare betong
 • PAROC XRB 001, Brandläkt 
 • PAROC XFS 004, Multi Monti Fasadskruv
 • Putsbärande skiva oorganisk
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
 

 

Följ alltid systemleverantörens anvisningar.

 

Isoleringslösning med U-värde  
PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 
U-värde, W/m2(betong) 0.25 0.19 0.15  0.13
U-värde, W/m2(lättbetong) 0.21 0.17 0.14  0.12

 

 

Oventilerad fasad

Putsad fasad med skivisolering och tjockputs

En yttervägg med tjockputs är en utmärkt lösning för både nybyggnation och renovering. Putslagrets tjocklek är cirka 25 mm vilket ger en mycket tjock och stöttålig fasad. I tillämpningar med tjockputs sätts isoleringen fast mekaniskt. Vikten av putsskiktet bärs upp med hjälp av ett putsnät och mekaniska fästdon. De mekaniska putsfästena anpassar sig till eventuella rörelser i putsskiktet. Metoden möjliggör till viss del att arbetet även kan utföras vintertid. Isoleringen kan monteras på vintern och putsarbetet, inklusive montering av stålnätet, kan göras på våren.

Följ systemleverantörens anvisningar.

 Rendered facade  

 

 

Isoleringslösning med U-värde, W/m2K

100 mm

150 mm

200 mm

PAROC Fatio plus 0.31 0.21 0.16
 

 

Putsad fasad med skivisolering och tunnputs

Isolering med skivor är den klassiska lösningen i tunnputstillämpningar i såväl nya byggnader som vid renoveringsprojekt. Om isolerskiktet är tjockare än 200 mm rekommenderas en lösning med lameller. Det går också att åstadkomma ett tjockare isolerskikt med hjälp av två eller flera skikt. Fördelen med denna lösning är att fogarna överlappar varandra och att man slipper köldbryggor. 

Följ systemleverantörens anvisningar.

 

 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering: PAROC Linio 10, Putsskiva
 • Mekaniska fästdon
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
 

 

Använd 20 mm PAROC Linio 15 för värmeisolering kring fönster och dörrsmygar.

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC Linio 10 150 mm 200 mm
 U-värde, W/m2K  0,23 0,17

 

Putsad fasad med lamellisolering

PAROC stenullslameller är ett utmärkt val eftersom det inte krävs några mekaniska fästdon. Lamellerna limmas direkt mot den bärande väggen med byggklister.

Följ systemleverantörens anvisningar.

 
 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
 
 
 
 
 
 
Isoleringslösning med U-värde
PAROC Linio 80 200 mm 250 mm 300 mm
U-värde, W/m2K 0.19 0.16 0.13

 

 
Betongelement

Betongelement gjuts och den diffussionsöppna stenullsisoleringen innebär att elementen av betong torkar snabbt, vilket medför att inredningsarbetet kan påbörjas tidigare.

 
 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering PAROC COS 10, Betongelementskiva
  + infästningar av rostfritt stål cc 600 mm
 • Utsida av betong
 • Ytbehandling
 
 

Isoleringslösning med U-värde

PAROC COS 10 150 mm 200 mm 250 mm
 U värde, W/m2K 0,24 0,19 0,16

 

Fasadsystem

Fasad med tjockputs och Smartfront

I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Uppvärmningskostnaderna minskar och fasaden blir med traditionell tjockputs som nya.

Följ systemleverantörens anvisningar.

   

Systemet marknadsförs av Smartfront.

 

Energirenovering all inclusive i sju steg

Läs mer om Smart-front systemet i broschyren Energirenovering all inclusive i sju steg >

 

Ventilerad fasad med PAROC Cortex

Europrofil Recon Vflex är ett flexibelt ventilerat fasadutläktningssystem avsett för horisontellt montage som lämpar sig både för nyproduktion och renovering.

 Ventilated facade using Recon V-flex  

 

 

Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >>

 

Ventilerad fasad med Paroc Cortex

Hilti Eurofox bärande väggsystem för ventilerade fasader erbjuder stora möjligheter och val av fasadbeklädnad för både nyproduktion och renovering.

 
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Vertikalt bärverk /PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta
 

Läs mer om Hiltis fasadsystem>>

 

 

.

 

MASSIV TRÄSTOMME

Vägg med Klimatskiva

Korslimmat trä, KL-trä eller CLT-element, cross laminated timber, används som stommaterial i både småhus och flerbostadshus. PAROC Klimatskiva ZERO ger ett brandsäkert heltäckande isolerskikt som effektivt minskar köldbryggor samtidigt som den fuktskyddar den bärande trästommen. 

Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system minimalt med köldbryggor. 

Med vårt beräkningsverktyg kan skruvlängd och dimensionerande vind- och vertikallaster beräknas.

 Paroc WAS 35  

 

Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Korslimmat trä 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
U-värde, W/m2K 0.20 0.16 0.14 0.12

 

 

Timmervägg

Enkla timmerväggar uppfyller inte dagens krav på energieffektivitet utan tilläggsisolering. Sätt upp en trästomme för montering av isolering på antingen insidan eller utsidan av timmerväggen. Montera reglarna så att timmerväggen kan sätta sig på ett normalt sätt. 

 

Ny timmervägg med invändig isolering

 
Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra / Natura Lana 95 mm 120 mm 145 mm 195 mm
U-värde, W/m2K 0.30 0.26 0.23 0.20

 

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)

Tunnputs λU= 1.00 W/mK d = 5 mm
Armerad betong 2 %, 2400 kg/m3 λU= 1.7 W/mK d = 120 mm
Lättbetong λU= 0.12 W/mK d= 150 mm
Träregel λU= 0.14 W/mK  
Timmervägg λU= 0.14 W/mK d = 145 mm
Tjockputs λU= 1.00 W/mK d = 25 mm
Gipsskiva λU=0.25 W/mK d = 13 mm
Träfiberskiva λU=0.055 W/mK d = 12 mm
PAROC Linio 10 λU= 0.036 W/mK
PAROC Linio 80
λU= 0.040 W/mK
PAROC Fatio Plus λU= 0.033 W/mK  
PAROC eXtra / Natura Lana λU= 0.036 W/mK  
PAROC Smartfrontskiva λU= 0.033 W/mK  
PAROC WAS 35tt λU= 0.033 W/mK  
PAROC WAS 50 λU= 0.034 W/mK  
PAROC Cortex λU = 0.033 W/mK  
PAROC COS 10
λU= 0.035 W/mK  
     
Övergångsmotstånd  Rsi+ Rse= 0.17 m2K/W  

 

Vid frågor om andra beräkningsparametrar vänligen kontakta teknisk support