Isolering av filter

Konstruktion och montering av termisk isolering i väggarna på en pannas reningsutrustning för rökgaser är av stor betydelse för dess livslängd och funktion. En bra isolering förhindrar att innerväggarna kyls nedanför den punkt då den syra som finns i rökgasen kondenseras och korroderande utfällningar bildas. I detta avseende är det av största vikt att inga kalla områden förekommer på innerväggen.

För denna typ av tillämpningar är Parocs produkter idealiska. De ger utomordentlig termisk isolering inom rökgasernas temperaturområde, de har låg luftgenomsläpplighet, de är fuktresistenta och har god tryckhållfasthet i takkonstruktionen. En annan viktig egenskap hos Parocs produkter är deras låga klor- och fluorhalter, som bidrar till att minimera korrosionen.

Det är viktigt att undvika alla tänkbara köldbryggor, eftersom de kan skapa områden där sura ångor kan kondenseras.

Undvika köldbryggor

Kritiska områden, t.ex. väggförstärkande konstruktioner, belagda ytor och rensluckor kan isoleras effektivt med hjälp av flerlagslösningar med överlappande skarvar.

Vid denna typ av konstruktioner används vanligen dubbla isoleringslager för att förhindra köldbryggor. I allmänhet utgörs båda lagren av nätmattor, men det går att kombinera nätmattor med skivor. Plana ytor kan isoleras med skivor eller nätmattor. Paroc har ett produktsortiment som är lämpligt för användning i avsvavlingsutrustning och elektrostatiska stoftavskiljare.

 

Fördelar med Parocs utrustning och filterisolering: 

  • God termisk isoleringsförmåga inom rökgasernas temperaturområde. 
  • Montageegenskaper som möjliggör bra isolering utan köldbryggor. 
  • Hög tryckhållfasthet för takkonstruktioner. 
  • Lämplig för flerlagsisolering. 
  • Goda egenskaper mot fukt. 
  • Låg luftgenomsläpplighet.

Elektrostatisk stoftavskiljare kan isoleras med skivor

Elektrostatiska stoftavskiljare kan isoleras med skivor. I vissa fall används även nätmattor eller flerlagslösningar där skivor och mattor kombineras.

Isoleringen fästs med stift och brickor, och det är viktigt att minimera alla tänkbara köldbryggor i konstruktionen.