Rökkanaler

Många processindustrier genererar stora volymer luft eller andra gaser. Processerna för pappersmaskiner alstrar stora energimängder som måste återvinnas. De gasflöden som uppstår i industriella processer ställer helt andra krav jämfört med konventionella konstruktioner. Höga flödeshastigheter, variationer i temperatur och tryck tillsammans med storleken hos kanaler och utrustning, kräver hög mekanisk styrka hos konstruktionerna.

I processindustrierna är styrning av energiflödet väsentlig för driftens funktion och ekonomi. Sådana tillämpningar kräver specialanpassade isoleringslösningar, särskilt konstruerade och utvecklade för sitt syfte.
Parocs isoleringslösningar för rökkanaler ger god termisk isolering vid höga temperaturer samt mekanisk hållfasthet. De är lämpliga för flerlagsisolering och bidrar till att förhindra kondensering.

I konstruktioner för rökkanaler används vanligen dubbla isoleringslager för att förhindra värmebryggor. Vilket isoleringsmaterial som är optimalt beror på temperaturerna och typen av kanal. För rektangulära kanaler är skivor lättare att montera, men även nätmattor är möjliga. För konstruktioner med lägre temperaturer är aluminiumbelagda nätmattor en lämplig lösning. Vid isolering av cirkulära rökkanaler kan spårad skiva PAROC Pro Pipe Slab 100 användas. Den diameteranpassade spårningen i skivorna bidrar till en ökad formbarhet och möjliggör ett enkelt och effektivt montage. Vidare utgör produktens höga tryckhållfasthet ett stabilt underlag för ytbeklädnad.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan även användas vid flerlagsisoleringar där ett montage med förskjutna längs- och tvärskarvar ytterligare förbättrar slutresultatet.

Fördelar med PAROC rökkanalsisolering: 

  • God isoleringsförmåga vid höga temperaturer. 
  • Hög mekanisk hållfasthet. 
  • Lämplig för flerlagsisolering.
  • Lämplig för att förhindra kondensering.

Rökkanal 

Rökkanaler isoleras med PAROC skivor alternativt PAROC nätmattor i ett eller flera lager. Skivorna fästs med stålstift och brickor. Utförandet kan variera beroende på specifikationer och föreskrifter.